July, 5

Duncan Speakman: Only Expansion
04.- 09. september

Only Expansion er en lydvandring av Duncan Speakman utviklet i samarbeid med Lydgalleriet. Verket utforsker persepsjon av ulike men simultane tidsskalaer gjennom lyd, som igjen reflekterer over hvordan vi interagerer med nære og fjerne rom. Verket kan oppleves under performancehelgen “Stemmer”, som arrangeres av KODE. Siden 2005 har Speakman fokusert på mobile lydbilder/-medier og utviklet kunstneriske verk der linjen mellom publikum og utøver kontinuerlig utforskes gjennom å involvere publikum i ufamiliære emosjonelle og fysiske rom. Han holder for tiden på med en doktorgrad i Bristol, UK.

Eirik Brandal: The es-series
15.- 27. september

Eirik Brandal er en kunstner og komponist basert i Riga, Latvia. Han viser sitt siste arbeid The es-series på Lydgalleriet, en gruppe skulpturer som kommuniserer trådløst via Wi-Fi og som komponerer i sanntid. Polyrytmer, rytmisk motstand og mønsterstrømninger er med på å  utvide ideer om den elektroniske kretsen som et økosystem; mens de inneholder moduler som påvirker hverandre, en kommunikasjon som krever input fra andre skulpturer for å fungere. Den hørbare sammensetningen er tale uten retning, hvor nye “setninger” og fraser finnes opp for hver uttalelses, med den konsekvens at samtalen aldri beveger seg fremover.

Rhiannon Inman-Simpson & Johanna Lettmayer: blister / brumm  13.-15. oktober

blister / brumm er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Rhiannon Inman-Simpson og Johanna Lettmayer. For Lydgalleriet presenterer de en bok i storformat trykket med brevpress og monotrykk. Publikum vil møte en fragmentert tekst som en auditiv installasjon sentrert rundt oversettelsesprosessene mellom skriftspråk til talespråk til trykksak og tilbake til talespråk. Samtale og oppmerksomhet angående det romlige og det kroppslige, samt eksperimentering med språk er hovedtemaene for blister / brumm.

Roar Sletteland: Dubtables
22.- 29. oktober (i samarbeid med Ekkofestivalen)

Dubtables er en lydinstallasjon med platespillere og dubplates som fokuserer på objektenes materielle og performative kvaliteter og et utkomponert musikalsk forløp. Prosjektet utforsker platespilleren som sosiokulturelt fenomen: DJ- og klubbkulturen, dans som sosial aktivitet og teknologi som forutsetning for den. På den annen side handler det om vinylmediet som materialitet og representasjon av virkeligheten; hvordan lyden finnes i rillene og danner bilder eller avtrykk av lydbølgene som en gang i tiden har virket på en mikrofon, og som stiften igjen omdanner til lyd. I løpet av utstillingsperioden slites platene ned, og vil dermed endre karakter.

Lydgalleriet @BABF
19.- 22. oktober

Lydgalleriet sjekker inn på årets Bergen Art Book Fair med salg av litteratur og musikk tilknyttet den nasjonale og internasjonale lydkunstscenen, samt egenprodusert materiale.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10. november – 3. desember

NOÖSPHERE, en ny installasjon av Erin Sexton, forvirrer grensene mellom kropp, sinn, materie og energi. Kobber-, krystall- og skumskulpturer skaper en kontekst for å oppleve en sonifisering av hjernebølger og overføring av disse via amatørradio. Sexton er en kanadisk kunstner som utforsker poetikken til teoretisk fysikk og science fiction, forestiller spekulative futures gjennom hennes lek med materialer, teknologi og hverdagens gjenstander. Hun bor for tiden i Bergen, Norge.

Lansering av Lydgalleriet Retrospektive 2005-2015
9. desember

Lørdag 9. desember blir det lansering av publikasjonen “Lydgalleriet Retrospektive 2005-2015”. Boken består av to deler: en fysisk håndbok med strategier for visning av lyd og lydkunst i en billedkunstkontekst, den andre delen er en e-bok med tekster av og med bl.a. Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Cascella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad og Carsten Seiffarth, samt arkivmateriale fra Lydgalleriets virksomhet mellom 2005-2015 i form av oversikt, bilder og lydfiler, kuratortekster, omtaler og presentasjoner.

///

Eirik Brandal: The es-series
15th
– 27th September

Eirik Brandal is an artist and composer based in Riga, Latvia. He will be showing his latest work The es-series at Lydgalleriet, a group of sculptures communicating wirelessly over Wi-Fi; composing in real time. Concerned with polyrhythms, rhythmical counterpoints and streams of permutative patterns, the sculptures expand on the idea of the circuit as an ecosystem; containing modules that converse and influence each other, thus requiring input from other sculptures in order to function. The auditory composition is a sort of non-directional speech, where new “sentences” and phrasings are invented for each utterance, yet the conversation never moves forward.

Duncan Speakman: Only Expansion
04th- 09th September

Workshop and audiowalk in relation to the project Stemmer at KODE.

Only Expansion is an audio walk by Duncan Speakman developed in collaboration with Lydgalleriet in Bergen. The piece seeks to explore how we might understand different timescales simultaneously through sound, creating a reflection on how we engage and interact with environments near and far. It can be experienced during the performance weekend “Stemmer”, hosted by KODE. Since 2005 Speakman has focused on mobile audio and locative media, developing work where the line between audience and performer becomes continually questioned, creating socially relevant experiences that engage audiences emotionally and physically in uncontrolled spaces. He is currently undertaking a PhD in Bristol, UK.

Roar Sletteland: Dubtables
22th
– 29th October (in collaboration with EKKO festival)

Dubtables is an audioinstallation with record players and dubplates that focus on the materiality and performative qualities of the record player as a socio-cultural phenomenon: DJ and club-culture, dancing as a social activity and technology as a prerequisite for it. On the other hand, it is about the vinyl medium as representation of reality; how the sound forms images or prints of sound waves that have once worked on a microphone, which the needle turns into sound again. During the exhibition period, the vinyl records are worn down, changing their character. In collaboration with EKKO festival.

Lydgalleriet @BABF
19th-22th October

Lydgalleriet checks in at this year’s Bergen Art Book Fair selling literature and music associated with the national and international sound art scene, as well as self-produced material.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10th November – 3rd December

NOÖSPHERE is an installation that blurs the boundaries between bodies, minds, materials, and phenomena. Copper, crystal, and foam sculptures approach functionality, creating a context to experience the sonification of brainwaves and their transmission into space via amateur radio. These encoded signals are heard bouncing off the different layers of the ionosphere, being modulated by the atmosphere, and layered with other transmissions and interference. At once poetic and literal, thought travels at the speed of light, tracing uncertain trajectories, resonating through crystal structures, and brushing up against cosmic particles.  Sensation extends inward/outward, beyond. How might we communicate in this manner? And with whom, or what?

Launch of Lydgalleriet Retrospective 2005-2015
9th December

Saturday 9th December the publication “Lydgalleriet Retrospective 2005-2015” will be launched. The book consists of two parts: a physical handbook with strategies for displaying sound and sound art in a visual arts context, the other part an e-book with texts by, amongst others, Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Cascella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad and Carsten Seiffarth. The Retrospective contains an overview over past activity, imagery and audio files, curatorial texts, critique and presentations.