July, 5

For English, please scroll down!

Lydgalleriet stenger dørene i sommer, i påvente av nytt gulv på Østre. Sees igjen til høsten, med blant annet dette på programmet:

Eirik Brandal: The es series
01.- 24. september

Eirik Brandal er en kunstner og komponist basert i Haag, NL. Mens han opprinnelig studerte musikkomposisjon, har arbeidet hans skiftet fokus mot elektroniske lydskulpturer, med ønske om å avdekke den elektroniske kretsens skjønnhet. Ved å skulpturere kretsene på en arkitektonisk måte, endres konteksten fra å være funksjonelle objekter til interaktive skulpturelle objekter. Lyd og lys skaper gjennomsiktighet mellom publikum og de interne prosessene i skulpturene, med sikte på å gi skulpturene egenskapene til uavhengige kommunikative enheter.

Duncan Speakman: Only expansion
04.- 09. september

Workshop og performance i forbindelse med prosjektet Stemmer KODE i forbindelse med årets stortingsvalg.

Roar Sletteland: Dubtables
18.- 29. oktober (i samarbeid med EKKO-festivalen)

Dubtables er en lydinstallasjon med platespillere og dubplates som fokuserer på objektenes materielle og performative kvaliteter og et utkomponert musikalsk forløp. Prosjektet utforsker platespilleren som sosiokulturelt fenomen: DJ- og klubbkulturen, dans som sosial aktivitet og teknologi som forutsetning for den. På den annen side handler det om vinylmediet som materialitet og representasjon av virkeligheten; hvordan lyden finnes i rillene og danner bilder eller avtrykk av lydbølgene som en gang i tiden har virket på en mikrofon, og som stiften igjen omdanner til lyd. I løpet av utstillingsperioden slites platene ned, og vil dermed endre karakter.

Lydgalleriet @BABF
19.- 22. oktober

Lydgalleriet sjekker inn på årets Bergen Art Book Fair med salg av litteratur og musikk tilknyttet den nasjonale og internasjonale lydkunstscenen, samt egenprodusert materiale.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10. november – 3. desember

NOÖSPHERE er en soloutstilling med Erin Sexton, en installasjon i dialog med med Alvin Luciers ionosphere-opptak Sferics (1981) og hjernebølgeopptreden Musikk for Solo Performer (1965). Samtidig handler det om Joyce Hinterdings bruk av rombasert antenne- og radioteknologi i Aeriology (1995). Samtidig er det en sammenheng med Joe Davis’s Poetica Vaginal (1986), hvor vaginale sammentrekninger ble overført til rom i et forsøk på å kommunisere med romvesener. Den 11. november arrangeres det en konferanse i forbindelse med NOÖSPHERE.

Lansering av Lydhåndboka og Lydgalleriet retrospektive 2005-2015
9. desember

Denne helgen blir det lansering av publikasjonene Lydhåndboka og Lydgalleriet retrospektive 2005-2015. Den ene boken er en fysisk håndbok med strategier for visning av lyd og lydkunst i en billedkunstkontekst. Håndboken er 
hovedsaklig rettet mot gallerister, kuratorer, konservatorer og mennesker involvert i visning av lyd og lydkunst i en billedkunst/museumskontekst. Lydgalleriet retrospektive 2006-2016 inneholder arkivmateriale fra Lydgalleriets virksomhet mellom 2006-2016 i form av versikt, bilder og lydfiler, kuratortekster, eksempler på omtaler og presentasjoner. Med tekster av og med Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Castella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad og Carsten Seiffarth.

///

Lydgalleriet closes its doors for the summer, meanwile awaiting new flooring at Østre. Looking forward to seeing you again this autumn, with some of this on the program:

Eirik Brandal: The es series
01. – 24. September

Eirik Brandal is an artist and composer based in The Hague, NL. While initially studying music composition, his work has shifted focus to electronic sound sculptures, with the desire to reveal the beauty of the electronic circuit. By sculpting the circuits in an architectural way, the context changes from being functional objects to interactive sculptural objects. Sound and light create transparency between the audience and the internal processes of the sculptures, with the aim of giving the sculptures the characteristics of independent communicative units.

Duncan Speakman: Only expansion
04.- 09. September

Workshop and performance in relation to the project Stemmer at KODE.

Roar Sletteland: Dubtables
18. – 29. October (in collaboration with EKKO festival)

Dubtables is an audio installation with record players and dubplates that focus on the material’s and performative qualities of the objects and an uncomplicated musical course. The project explores the record player as a socio-cultural phenomenon: DJ and club culture, dance as social activity and technology as a prerequisite for it. On the other hand, it is about the vinyl medium as materiality and representation of reality; How the sound is in the grooves and forms images or prints of the sound waves that have once worked on a microphone, and as the pointer turns into sound again. During the exhibition period, the plates are worn down, thus changing their character.

Lydgalleriet @BABF
19.-22. October

Lydgalleriet checks at this year’s Bergen Art Book Fair selling literature and music associated with the national and international sound art scene, as well as self-produced material.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10. November – 3. December


NOÖSPHERE is a solo show with Erin Sexton, an installation in dialogue with Alvin Lucier’s ionosphere recording Sferics (1981) and the Brain Performance Music for Solo Performer (1965). At the same time, it is about Joyce Hinterding’s use of space-based aerial and radio technology in Aeriology (1995). At the same time, it is a connection with Joe Davis’s Poetica Vaginal (1986), where vaginal contraction was transferred to space in an attempt to communicate with aliens. On November 11th, a conference will be held in connection with NOÖSPHERE.

Launch of Lydhåndboken and Lydgalleriet retrospective 2006-2016
9. December

This weekend will be the launch of the publications Lydhåndboken and Lydgalleriet retrospective 2006-2016. The one book is a physical handbook with strategies for displaying sound and sound art in a visual arts context. The manual is mainly aimed at gallerists, curators, conservators and people involved in the display of sound and sound art in a visual arts / museum context. The Lydgalleriet retrospective 2006-2016 contains archive material from the Audio Gallery’s activities between 2006-2016 in terms of views, pictures and audio files, curator texts, examples of reviews and presentations. With texts by Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Castella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad and Carsten Seiffarth.