+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

15

.

10

.

11

15

.

10

.

11

Tanja Orning, Alex Nowit, Mari Kvien Brunvoll, Appleblim

I samarbeid med Ekkofestivalen og Nabovarsel Lørdag den 15. oktober blir det Ekko-etterfest med «post-dubstep» fra Appleblim.

Han driver plateselskapet Skull Disco, og er en spennende artist i grense- landet mellom house, tekno og dubstep. Dubstep har vist seg å bli et av de viktigste nye uttrykkene innen klubbmusikk, en genuint ny sjanger som kombinerer estetikk hentet fra tekno, house og drum & bass med ideer fra klubbmusikken og klubblivet til de karibiske og afrikanske minoritetene i Storbritannia. London og Bristol har alltid vært viktige episenter for flere estetiske jorskjelv innen elektronisk musikk, men aldri har det vært så tydelig som med dubstep.

Før Appleblim setter i gang blir det hele tre korte solokonserter med tre usedvanlige artister. Alle tre bruker elektronikk på en intuitiv og leken måte for å utvide sitt instrument. Alle tre er virtuose og stil- sikre. Teknologien kommer aldri i veien for deres personlige uttrykk, men bygger opp om det som en integrert del musikken. Først ut er vokalkunstneren Alex Nowitz fra Tyskland. Ulastelig antrukket i dress slentrer han mellom publikum mens han harker, spytter, plystrer og vræler, mellom partier med strupesang og melodiske fisteltoner. Samtidig styrer han dataprosessering av stemmen ved hjelp av to Wii- kontrollere, noe som gjør fremførelsen veldig fysisk. Det er uberegnelig, uvanlig og rørende å følge hans dypt konsentrerte anstrengelser mens han vrenger både sjelen og kroppen i sine konserter.

Etter Nowitz følger en av våre mest anerkjente eksperimentelle musikere, Tanja Orning. Hennes Cellotronics fra 2005 snudde opp nedpå hva man kunne forvente av en klassisk skolert cellist. Oppkoblet til et elektronisk maskineri, høres celloen ut som alt annet enn cello, der hun krafser og slår, strekker og knuger strengene og tyner ut lyder man skulle forvente helt andre steder enn på en konsert. Hun opptrer jevnlig med asimisimasa, Christian Wallumrød Ensemble, Tora Augestad og Rolf Borch (BOA), men denne kvelden er hun altså solo, med bl.a. et nytt stykke av Maja Ratkje.

Den siste av kveldens solokonserter er med den hypnotiserende Mari Kvien Brunvoll, en utøver som utmerker seg med et helt egetpersonlig uttrykk i musikken og en unik, inderlig tilstedeværelse i møte med publikum. Vakker musikk laget med enkle virkemidler kombinert med et stort talent. Flere og flere har merket seg denne unike artisten og hennes særpreg som musiker. Ingen utgivelser, lite informasjon og kun et NRK-opptak av en konsert i Nederland er tilgjengelig i skrivende stund som en reell dokumentasjon av musikken hennes. Hun er først og fremst en liveartist, noe som gjør en konsertopplevelse av henne en «must-see».Orning og Nowitz presenteres i samarbeid med Rikskonsertene.

In collaboration with the Ekko Festival and Nabovarsel Lørdag the 15th of October, the Ekko after party will contain "post-dubstep" from Appleblim.

He runs the Skull Disco label, and is an exciting artist in the border between house, techno and dubstep. Dubstep has proved to be one of the most important new expressions in club music, a genuinely new genre that combines aesthetics from techno, house and drum & bass with ideas from club music and club life to the Caribbean and African minorities in the UK. London and Bristol have always been important episodes of several aesthetic earthquakes within electronic music, but it has never been as clear as dubstep.

Before Appleblim launches, there will be three short solo concerts with three unusual artists. All three use electronics in an intuitive and playful way to expand their instrument. All three are virtuoso af. Technology never comes in the way of their personal expressions, but builds on it as an integral part of the music. First out is the vocalist Alex Nowitz from Germany. Immortally dressed in a suit, he strolls between the audience as he hugs, spits, whistles and whistles, between parties with throat singing and melodic fistula tones. At the same time, he manages data processing of the voice using two Wii controllers, which makes the performance very physical. It is erratic, unusual and touching to follow his deeply concentrated efforts while waving both the soul and the body in his concerts.

Following Nowitz, one of our most acclaimed experimental musicians: Tanja Orning. Her Cellotronics from 2005 turned upside down what one would expect from a classically educated cellist. Connected to an electronic machine, the cello sounds like anything else than cello, where she cracks and knocks, stretches and hugs the strings and thins out sounds that you would expect anywhere else than at a concert. She performs regularly with Asimisimasa, Christian Wallum Red Ensemble, Tora Augestad and Rolf Borch (BOA), but this evening she is solo with, among other things, a new piece by Maja Ratkje.

The last of the evening's solo concerts is with the mesmerizing Mari Kvien Brunvoll, an athlete who excels an entirely personal expression in the music and a unique, heartfelt presence in the audience. Beautiful music made with simple instruments combined with a great talent. More and more have noticed this unique artist and her distinctive character as a musician. No releases, little information and only a NRK recording of a concert in the Netherlands are available at the time of writing as a real documentation of her music. She is primarily a live performer, which makes her a concert experience a must-see. Orning and Nowitz are presented in collaboration with the Kingdom concerts.