17/10/2017

Roar Sletteland: Dubtables 22.– 28. oktober

Under hele Ekkofestivalen i år viser Lydgalleriet installasjonen Dubtables av Roar Sletteland. Dubtables utforsker vinylmediets mest grunnleggende bestanddeler – den roterende skiven, armen, motoren, stiftens kontakt med rillene, forholdet mellom lyden og bevegelsen i et automatisert, uforutsigbart DJ-sett. Rillene er avtrykk av fortidens lydbølger som stiften omdanner til levende lyd i nåtiden. I en tid der musikk både i skapelse og avspilling ofte kun er digital, blir installasjonen en påminnelse om lydens fysiske utgangspunkt og dermed også om en kultur der denne materialiteten stod sentralt.

Platespilleren og vinylen var grunnleggende i de sosiokulturelle fenomenene som DJ- og klubbkulturen skapte da den oppstod. LP-platen var identitetsmarkør og dansen var etablert som sosial aktivitet. Prosjektet springer ut av danseforestillingen The Table Turns av Roar Sletteland og Karen Eide Bøen, der danserens bevegelser kontrollerer platespillernes oppførsel. Denne gangen er det publikum selv som interagerer med verket. Installasjonen kan oppleves under festivalen på kveldstid og på dagtid.

Dubtables presenteres i samarbeid med Ekkofestivalen. Foto: Thor Brødreskift /The Table Turns
Velkommen til åpning 22. oktober kl. 17.00!
Ricardo del Pozo & Joakim Blattmann spiller kl. 18.30!

Vanlige åpningstider under festivalen, samt
Torsdag 26.okt
19.30 – 21.00

Fredag 27.okt
20.30 – 03.00

Lørdag 28.okt
20.30 – 03.00

///

During this year’s entire Ekkofestival, the sound installation  Dubtables by Roar Sletteland will be exhibited. Dubtables explores the vinyl’s most basic components – the rotating disc, the arm, the engine, the pin’s contact with the grooves, the relationship between the sound and the movement in an automated, unpredictable DJ set. The grooves are impressions of sound waves from the past, transformed into present sound. In a time when music, both in creation and playback, is often only digital, Dubtables is a reminder of sound’s physical starting point and thus about a culture where this materiality was central.

The record player and vinyl were fundamental in the socio-cultural phenomena that the DJ- and club culture created when it occurred. The LP record was an identity marker and dance was established as a social activity. The project is a developement from the dance performance The Table Turns by Roar Sletteland and Karen Eide Bøen, where the dancer’s movements controlled the behaviour of the record players. In this installation the audience interacts with the piece itself. The installation can be experienced during the festival in the evenings and during the daytime.

Dubtables is presented in collaboration with the Ekkofestival.
Welcome to the opening 22th October 17.00!
Ricardo del Pozo & Joakim Blattmann perform at 18.30!

06/10/2017

Rhiannon Inman-Simpson & Johanna Lettmayer: blister / brumm, 13.– 15. oktober

blister / brumm er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Rhiannon Inman-Simpson og Johanna Lettmayer. Dialog, metoder for oppmerksomhet rundt rom og kropp, samt eksperimentering med språk er hovedelementene i deres samarbeid. Til utstillingen på Lydgalleriet presenterer de en auditiv installasjon sentrert rundt oversettelsesprosessene mellom skriftspråk til talespråk til trykksak og tilbake til talespråk. Mellomrommene mellom det du ser og det du hører åpner opp for nye meninger. Kunnskapen om hvordan ord og bokstaver lyder, blir benyttet som et redskap for både ødeleggelse og reperasjon.

Rhiannon Inman-Simpson (UK) og Johanna Lettmayer (AUT) ble uteksaminert fra Master i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2016. I sine individuelle praksiser jobber de med maleri og bevegelse i form av gåing (Inman-Simpson) og tekst og performance (Lettmayer).

Velkomen til åpning fredag 13. oktober kl. 1900–2100!

Åpningstider 14. og 15. oktober kl. 1200– 1700.

blister / brumm is an ongoing collaborative project between Rhiannon Inman-Simpson and Johanna Lettmayer. Conversation, methods of registering spaces and bodies as well as experimentation with language are its main themes.
For Lydgalleriet Rhiannon and Johanna create an auditive installation that centres around the processes of translation from written language to spoken language to printed matter and back to spoken language. The resulting gaps between what you see and what you hear open up spaces for new meaning. Our knowledge of how words and letters sound is both used as a tool for destruction and repair.

Rhiannon Inman-Simpson (UK) and Johanna Lettmayer (AUT) graduated from the Master in Fine Arts Program of the Academy of Art and Design in Bergen in 2016. In their practices they work with painting and walking (Inman-Simpson), and text based media and performances (Lettmayer).

11/09/2017

Eirik Brandal: The es-series, 15.– 27. september

Velkommen til “The es-series”, en gruppe nye skulpturer av komponist og kunstner Eirik Brandal. De tilsammen syv skulpturene oppfører seg forskjellig i sin soniske adferd: polyrytmer, rytmisk motstand, entréer, mønsterstrømninger og den elektroniske kretsen er alle materialer han jobber med og aktiviserer gjennom skulpturene.

Den hørbare sammensetningen er en komponering i sanntid, over Wi-Fi, en type tale uten retning hvor nye “setninger” og fraser finnes opp for hver uttalelse, med den konsekvens at samtalen aldri beveger seg fremover. Laget etter en funksjonalistisk tankegang, der alle materialer fungerer som en fremming av kretsens funksjon, er skulpturene forenet i sin materialitet. Gjennom sin adferd og sitt lydbilde er de samtidig en poetisk manifestasjon av en syklisk eksistens.

Eirik Brandal (f. 1991, Stavanger) er en komponist og kunstner basert i Riga, Latvia. Mens han opprinnelig studerte musikkomposisjon, har hans arbeid skiftet mot elektroniske lydskulpturer. Han er nylig uteksaminert med en MA i komposisjon fra Musikkonservatioriet i Haag, Nederland.

Åpning fredag 15. september kl. 1900-2100!

“The es-series” is a new group of sculptures by Norwegian artist Eirik Brandal. Concerned with polyrhythms, rhythmical counterpoints, entries and streams of permutative patterns are all part of the material he works with, in order to expand on the idea of the circuit as an ecosystem; containing modules that converse and influence each other. The auditory composition is a sort of non-directional speech, where new “sentences” and phrasings are invented for each utterance, yet the conversation never moves forward.

Eirik Brandal (b. 1991, Stavanger) is an artist and composer currently based in Riga, Latvia. While originally studying music composition, his work has shifted toward electronic sound sculptures, looking to uncover the intrinsic beauty of circuits. By laying the circuits out in an architectural fashion, their context is changed from being functional objects to becoming objects of art. Eirik recently graduated with a MA Composition from Royal Conservatoire of The Hague.

28/08/2017

Duncan Speakman: Only Expansion 5.-9. september

Only Expansion er en workshop og lydvandring utviklet i samarbeid med Lydgalleriet. Som en del av verket, som kan oppleves i sin helhet under “Stemmer” på KODE 9. september, holdes en workshop der andre utøvere får eksperimentere med teknologien han har laget og undersøke nye retninger for arbeidet. Ved å bruke et sett med hodetelefoner med mikrofoner på utsiden, kombinert med en liten bærbar databehandlingsplattform, blandes lyder i sanntid med forhåndsinnspilt materiale, og nytt innhold komponeres. Only Expansion utforsker persepsjon av ulike men simultane tidsskalaer gjennom lyd, som igjen reflekterer over hvordan vi interagerer med nære og fjerne rom.

For deltakere: denne prosessen vil være interessant for utøvere fra mange felt, men Duncan er spesielt interessert i å møte skapere av urbane inngrep, koreografer/dansere, lydkunstnere interessert i mobile lydeksperimenter, økologiske og/eller urbane forskere. Workshop HQ er på BEK, C. Sundtsgate 55. Påmelding til post@lydgalleriet.no.

Økt 1, 5. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): introduksjon til lydvandringen, lydvandring med Duncan’s teknologisystem, eksperimenter med det eksisterende innholdet i lydvandringen.

Økt 2, 7. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): opplevelse av lydvandringen Duncan har jobbet med gjennom uken så langt, tilbakemelding og kritikk, eksperimenter i forbedringer og fremtidige muligheter.

Duncan Speakman jobber med mobile lydbilder/-medier og verk der linjen mellom publikum og utøver undersøkes gjennom å involvere publikum i ufamiliære lydlige rom. Han holder for tiden på med en doktorgrad i Bristol, UK.

///

Only Expansion is a workshop and soundwalk by Duncan Speakman, developed in collaboration with Lydgalleriet. As part of the work, which can be perceived in its entirety at “Stemmer” on September 9th, a workshop will be held where other practitioners will experiment with the technology Duncan has created, and investigate new possible directions for the work. Using a set of headphones with microphones on the outside, combined with a small portable data processing platform, the equipment mixes real-time audio with pre-recorded material, and new content is compiled. Only Expansion seeks to explore how we might understand different timescales simultaneously through sound, creating a reflection on how we engage and interact with environments near and far. 

For participants: this process will be interesting for practitioners from many fields, but Duncan is particularly interested in meeting creators of urban action, choreographers/dancers, sound artists interested in mobile audio experiments, organic and/or urban researchers. The workshop HQ is held at BEK, C. Sundtsgate 55. Registration to post@lydgalleriet.no.

Session 1, 5th September (afternoon/evening): introduction to current work and research, experiential walks with technology system, experiments with existing content.

Session 2: 7th September (afternoon/evening): experiencing current form of piece created through week so far, feedback and critique, experiments in refinements and future possibilities.

Duncan Speakman focuses on mobile audio and locative media, developing work where the line between audience and performer becomes continually questioned, creating socially relevant experiences that engage audiences emotionally and physically in uncontrolled spaces. He is currently undertaking a PhD in Bristol, UK. 

05/07/2017

Duncan Speakman: Only Expansion
04.- 09. september

Only Expansion er en lydvandring av Duncan Speakman utviklet i samarbeid med Lydgalleriet. Verket utforsker persepsjon av ulike men simultane tidsskalaer gjennom lyd, som igjen reflekterer over hvordan vi interagerer med nære og fjerne rom. Verket kan oppleves under performancehelgen “Stemmer”, som arrangeres av KODE. Siden 2005 har Speakman fokusert på mobile lydbilder/-medier og utviklet kunstneriske verk der linjen mellom publikum og utøver kontinuerlig utforskes gjennom å involvere publikum i ufamiliære emosjonelle og fysiske rom. Han holder for tiden på med en doktorgrad i Bristol, UK.

Eirik Brandal: The es-series
15.- 27. september

Eirik Brandal er en kunstner og komponist basert i Riga, Latvia. Han viser sitt siste arbeid The es-series på Lydgalleriet, en gruppe skulpturer som kommuniserer trådløst via Wi-Fi og som komponerer i sanntid. Polyrytmer, rytmisk motstand og mønsterstrømninger er med på å  utvide ideer om den elektroniske kretsen som et økosystem; mens de inneholder moduler som påvirker hverandre, en kommunikasjon som krever input fra andre skulpturer for å fungere. Den hørbare sammensetningen er tale uten retning, hvor nye “setninger” og fraser finnes opp for hver uttalelses, med den konsekvens at samtalen aldri beveger seg fremover.

Rhiannon Inman-Simpson & Johanna Lettmayer: blister / brumm  13.-15. oktober

blister / brumm er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Rhiannon Inman-Simpson og Johanna Lettmayer. For Lydgalleriet presenterer de en bok i storformat trykket med brevpress og monotrykk. Publikum vil møte en fragmentert tekst som en auditiv installasjon sentrert rundt oversettelsesprosessene mellom skriftspråk til talespråk til trykksak og tilbake til talespråk. Samtale og oppmerksomhet angående det romlige og det kroppslige, samt eksperimentering med språk er hovedtemaene for blister / brumm.

Roar Sletteland: Dubtables
22.- 29. oktober (i samarbeid med Ekkofestivalen)

Dubtables er en lydinstallasjon med platespillere og dubplates som fokuserer på objektenes materielle og performative kvaliteter og et utkomponert musikalsk forløp. Prosjektet utforsker platespilleren som sosiokulturelt fenomen: DJ- og klubbkulturen, dans som sosial aktivitet og teknologi som forutsetning for den. På den annen side handler det om vinylmediet som materialitet og representasjon av virkeligheten; hvordan lyden finnes i rillene og danner bilder eller avtrykk av lydbølgene som en gang i tiden har virket på en mikrofon, og som stiften igjen omdanner til lyd. I løpet av utstillingsperioden slites platene ned, og vil dermed endre karakter.

Lydgalleriet @BABF
19.- 22. oktober

Lydgalleriet sjekker inn på årets Bergen Art Book Fair med salg av litteratur og musikk tilknyttet den nasjonale og internasjonale lydkunstscenen, samt egenprodusert materiale.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10. november – 3. desember

NOÖSPHERE, en ny installasjon av Erin Sexton, forvirrer grensene mellom kropp, sinn, materie og energi. Kobber-, krystall- og skumskulpturer skaper en kontekst for å oppleve en sonifisering av hjernebølger og overføring av disse via amatørradio. Sexton er en kanadisk kunstner som utforsker poetikken til teoretisk fysikk og science fiction, forestiller spekulative futures gjennom hennes lek med materialer, teknologi og hverdagens gjenstander. Hun bor for tiden i Bergen, Norge.

Lansering av Lydgalleriet Retrospektive 2005-2015
9. desember

Lørdag 9. desember blir det lansering av publikasjonen “Lydgalleriet Retrospektive 2005-2015”. Boken består av to deler: en fysisk håndbok med strategier for visning av lyd og lydkunst i en billedkunstkontekst, den andre delen er en e-bok med tekster av og med bl.a. Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Cascella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad og Carsten Seiffarth, samt arkivmateriale fra Lydgalleriets virksomhet mellom 2005-2015 i form av oversikt, bilder og lydfiler, kuratortekster, omtaler og presentasjoner.

///

Eirik Brandal: The es-series
15th
– 27th September

Eirik Brandal is an artist and composer based in Riga, Latvia. He will be showing his latest work The es-series at Lydgalleriet, a group of sculptures communicating wirelessly over Wi-Fi; composing in real time. Concerned with polyrhythms, rhythmical counterpoints and streams of permutative patterns, the sculptures expand on the idea of the circuit as an ecosystem; containing modules that converse and influence each other, thus requiring input from other sculptures in order to function. The auditory composition is a sort of non-directional speech, where new “sentences” and phrasings are invented for each utterance, yet the conversation never moves forward.

Duncan Speakman: Only Expansion
04th- 09th September

Workshop and audiowalk in relation to the project Stemmer at KODE.

Only Expansion is an audio walk by Duncan Speakman developed in collaboration with Lydgalleriet in Bergen. The piece seeks to explore how we might understand different timescales simultaneously through sound, creating a reflection on how we engage and interact with environments near and far. It can be experienced during the performance weekend “Stemmer”, hosted by KODE. Since 2005 Speakman has focused on mobile audio and locative media, developing work where the line between audience and performer becomes continually questioned, creating socially relevant experiences that engage audiences emotionally and physically in uncontrolled spaces. He is currently undertaking a PhD in Bristol, UK.

Roar Sletteland: Dubtables
22th
– 29th October (in collaboration with EKKO festival)

Dubtables is an audioinstallation with record players and dubplates that focus on the materiality and performative qualities of the record player as a socio-cultural phenomenon: DJ and club-culture, dancing as a social activity and technology as a prerequisite for it. On the other hand, it is about the vinyl medium as representation of reality; how the sound forms images or prints of sound waves that have once worked on a microphone, which the needle turns into sound again. During the exhibition period, the vinyl records are worn down, changing their character. In collaboration with EKKO festival.

Lydgalleriet @BABF
19th-22th October

Lydgalleriet checks in at this year’s Bergen Art Book Fair selling literature and music associated with the national and international sound art scene, as well as self-produced material.

Erin Sexton: NOÖSPHERE
10th November – 3rd December

NOÖSPHERE is an installation that blurs the boundaries between bodies, minds, materials, and phenomena. Copper, crystal, and foam sculptures approach functionality, creating a context to experience the sonification of brainwaves and their transmission into space via amateur radio. These encoded signals are heard bouncing off the different layers of the ionosphere, being modulated by the atmosphere, and layered with other transmissions and interference. At once poetic and literal, thought travels at the speed of light, tracing uncertain trajectories, resonating through crystal structures, and brushing up against cosmic particles.  Sensation extends inward/outward, beyond. How might we communicate in this manner? And with whom, or what?

Launch of Lydgalleriet Retrospective 2005-2015
9th December

Saturday 9th December the publication “Lydgalleriet Retrospective 2005-2015” will be launched. The book consists of two parts: a physical handbook with strategies for displaying sound and sound art in a visual arts context, the other part an e-book with texts by, amongst others, Jørgen Larsson, Steinar Sekkingstad, Daniela Cascella, Julie Lillelien Porter, Roar Sletteland, Hild Borchgrevink, Sissel Lillebostad and Carsten Seiffarth. The Retrospective contains an overview over past activity, imagery and audio files, curatorial texts, critique and presentations.

17/01/2017

20. jan- 5. feb. 2017: For stadig å bli er eit korverk  for 15 åtskilte stemmer og omhandlar
lytting og avstand. Verket i Lydgalleriet baserar seg på opptak frå ein konsert i Bergen bibliotek, der songarar i koret Gneis framførte for stadig å bli for eit vandrande publikum.

Stykket utforskar grensene for sansing (lytting), respons og samhandling utstrekt i tid og rom. Songarane høyrde berre ein eller to av dei andre i framføringa, songen vandra slik mellom dei som ein forsinka impuls, skubba vidare med ørsmå endringar. På konserten gjorde avstandane at stemmene vart skyvde ut av likevekt, så det vanlegvis synkrone koret vart i ubalanse. Ei og ei stemme song, nesten isolert, sin del av partituret, med vissa om at dette var songaren si individuelle stemme. For at stykket skulle fungera måtte kvar songar anstrengja seg hardt for høyre kva som kom frå dei andre. Installasjonen set opp alle dei 15 stemmene i koret i et mykje meir kompakt rom, der 15 høgtalarar sender kvar si stemme. I biblioteket kunne ingen høyre heile verket, på Lydgalleriet er sjansen større, men stemmene vil ikkje kunne høyrast likt, samstundes. Alt avheng av kor du står.

Prosjektet er støtta av Norsk Kulturråd, Bergen kommune og BEK (Bergen Senter for Elektronisk Kunst).

Foto: Jiska Huizing

02/11/2016

26.- 27. November 2016

Smarginature is a two-day series of events, aimed at readers, writers, listeners, vocalists, translators, artists and anyone else interested in exploring the ways in which language, or languages—written, spoken, or overheard—can elude definition and trespass boundaries.
The series is inspired by a selection of texts which explore or enact such language slippages and shifting subjectivities. Central to these is Elena Ferrante’s tetralogy, The Neapolitan Novels (trans. Ann Goldstein), from which the term ‘smarginature’ is taken. Translated by Ann Goldstein as ‘dissolving boundaries’, ‘smarginature’ describes, in the novels, a state of psychological and existential crisis periodically experienced by one of the protagonists. Ferrante’s use of a technical printing term (‘outside of the margins’), suggests also the difficulties of fixing meaning—reality—in language.

Smarginature will feature performances and workshops by poet and artist Cia Rinne and artist and writer Claire Potter, as well as Radio Ferrante: the live recording of a podcast, during which local and international guests will be invited to join Daniela Cascella and Natasha Soobramanien—the organisers of Smarginature— to talk about their engagement with Ferrante’s work and beyond.

New online writing commissions by Hannah Black, Juliet Jacques, Jen Hofer, Bhanu Kapil, Ashaki M. Jackson and Mg Roberts will be published on a dedicated blog, http://writingsoundbergen.wordpress.com, in the weeks before the event. Cascella and Soobramanien will also publish new writing alongside these commissions: enquiries into their own understanding of ‘smarginature’ and their engagements with other texts which explore this phenomenon.

Events are open to all, whether you know and love Ferrante’s novels or not. While all events will be held in English, ambivalence about expressing oneself in this language does not at all preclude participation—and may even be an advantage.

Smarginature was developed and programmed by writers Daniela Cascella and Natasha Soobramanien following their Lyd Writing Research Residency* at Lydgalleriet in September and December 2015.

*The LYD Writing Research Residencies were initiated by Cascella in 2015 with the aim of exploring a number of intersections and interactions that may occur between listening, reading, writing, translating, recording, silencing, conversing, with a focus on performative and collaborative approaches and with emphasis on discursive and reflexive aspects. For more information about the residencies, please visit: http://writingsoundbergen.wordpress.com

31/08/2016

23. sept. – 09. okt. 2016: Jubileumsutstilling: LYDGALLERIET 10 ÅR

Høsten 2016 har Lydgalleriet eksistert i 10 år. Det markeres med en jubileumsutstilling der en gruppe kunstnere er invitert til å skape nye verk. Hvert verk vil møte publikum på minst to ulike steder. Sted nummer én er er inne i Østre Skostredet 3, ytterligere steder er individuelle for hvert prosjekt. Flere av kunstnerne har musikk som utgangspunkt for sin praksis, et utgangspunkt som blir undersøkt og utvidet i kompositoriske, romlige, skulpturelle, visuelle og performative retninger.

Christian Blom: Celebrating Apathy 

I 1969 utførte psykologen Philip Zimbardo et eksperiment. Han forlot identiske biler i Bronx og Palo Alto, California. Skiltene var tatt av og bilene stod med panseret åpent. Bilen i Bronx ble angrepet minutter etter at den ble forlatt, 24 timer senere var alt av verdi fjernet. Bilen i Palo Alto fikk stå i fred i en uke inntil Zimbardo tok en slegge og slo til den, da hang nabolaget seg på og ødela bilen. Konklusjonen var at i allerede slitte omgivelser råder det en apati i fellesskapet, en knust rute til eller fra er ikke vesentlig. I et miljø der skaden er langt fremskredet er det lite sannsynlig at noen griper inn for å hindre ytterligere skade. Celebrating Apathy samler regnvann. Om det regner mere i 2016 enn i 2015, mellom 23. September og 8. Oktober, knuser verket ruten til Lydgalleriet.  Samtidig benyttes regnvannet som kraftkilde til å spille av festmusikk mens vi venter. 

Charlotte Piene: Echoing

Det fysiske møtet mellom mennesker blir sammenlignet og utforsket gjennom lyd i Pienes verk. Din stemme er helt unik, men samtidig finner man som oftest noe som ligner på ens egen i en annens stemme også. Ikke nødvendigvis klangen av stemmen, men for eksempel i måten det blir sagt på. På en slik måte at det treffer deg og du kan nesten føle det fysisk i kroppen, fordi du gjenkjenner det som blir sagt. Kroppen er den ytre påvirknings resonanskasse. Alt som skjer rundt deg blir på en eller annen måte overhørt og opplevd av kroppen, av deg, bevisst og ubevisst. Vi prøver alltid å spille med, og å være en del av resten. Ikke bare være deg alene, men som en unik stemme i en del av et større ensemble. Hva skjer når alle disse stemmene møtes? Er det en pluss en pluss en pluss en…? Blir alle stemmene til én helhet når de kommer sammen? Møtene mellom mennesker og lyd forandrer klangen i rommet. Samtalene er aldri helt like, de forandres hele tiden og de er aldri på samme sted. Hvem som er der, hvem som møtes og hvem som spilles er kun de som er tilstede der og da som får høre.

Anders Førisdal

Komponisten Bjørn Fongaards produksjon er særegen både i skandinavisk og internasjonal sammenheng. Med kvarttoneskalaer og eksperimentelle spilleteknikker på elektrisk gitar har han fascinert både komponister og utøvere. Gitaristen Anders Førisdal har fordypet seg i Fongaards spilleteknikker og kryptiske notasjon gjennom flere år. I 2015 gav han ut en CD med den aller første tolkningen av Fongaards uvanlige partiturer utover komponistens egne. Til Lydgalleriets jubileumsutstilling vil Anders Førisdal blant annet lage realisasjoner av et utvalg elektroniske Fongaard-partiturer som komponisten ikke fikk anledning til å lage selv. Disse verkene, som urfremføres på Lydgalleriet over 40 år etter at de ble skrevet, er også en del av utstillingen.

Kunstnersamtale med Anders Førisdal 24. sep. kl 15:00

Skjermbilde 2016-08-31 kl. 11.36.54

The Sculptor Sinks, Thinks, Sings

3. september 2016 inviterer skribent Daniela Cascella og kunstner Dominique Hurth til en samtale i tre gester. Samtalen dreier seg rundt materialiteten i skrivingen deres, der elementer som overflate, stemmebruk, forstyrrelse, resonans og skygge er sentrale.

The Sculptor Sinks, Thinks, Sings er det første offentlige utkommet av It Won’t Stop, It Goes On, en LYD Writing Research Residency utført av Daniela Cascella og Dominique Hurth i 2015/2016. Residencyene var initiert av Cascella i 2015 med et mål om å undersøke overlappinger og samhandlinger mellom å lytte, lese, skrive, oversette, ta opp, tie still og samtale, med et fokus på en performativ og samarbeidende inngang og understrekelse av diskursive og refleksive aspekter.

Handlingen finner sted inne i en arkitektur som fysisk og temporært forstyrrer Bergens urbane landskap: Hurtigruten M/S Nord Norge,  som inntar byens havn. Gjennom et arrangement av ord, lyder, objekter, opptak og gjenstander inviteres publikum til en gjentakelse av kunstnernes stemmer innenfra den marine, forstyrrende arkitekturen: en dobbel forstyrrelse, en parasitt, en parallell frekvens eller en mulig skygge.

For mer info om residencyene, se her: http://www.writingsoundbergen.wordpress.com

 

10/08/2016

1. -13. september 2015

Reading Stanley Brouwn er en installasjon som undersøker handlinger som å gå, å måle, å arkivere, å lese samt rytmisk temporalitet i hverdagen.

Gjennom en lesning av kunstboken My steps 12.12.2005 – 1.1.2006, etableres et forhold til verk av den konseptuelle kunstneren Stanley Brouwn (NL). Arbeidet hans adresserer ikke-målbarhet og materialitet gjennom å telle egne skritt. Prosjektet inneholder tre elementer: kunstboken My steps 12.12.2005 – 1.1.2006, en handling av Tao G. Vrhovec Sambolec sammen med en installasjon som re-posisjonerer boken og handlingen av “nået” som en uklar rytmisk norm eller funksjon for bevegelse, refleksjon og lytting.

Utstillingen er en del av den siste presentasjonen av stipendiatprosjektet Rhythms Of Presence (2013 –) gjennomført ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i samarbeid med prosjektrommet Rom8, Lydgalleriet og Bergen Offentlige Bibliotek.

///

The work Reading Stanley Brouwn addresses the theme of everyday walking, measuring, archiving, reading and rhythmic temporality.

By way of reading the artistic book my steps 12.12.2005 – 1.1.2006, the project establishes a relationship with the opus of the conceptual artist Stanley Brouwn (Suriname/Netherlands), whose many works address the (im)measurability and materiality of the distances and their archivisation through the process of counting his one’s own steps.

The project contains three elements — the book my steps 12.12.2005 – 1.1.2006 of the artist Stanley Brouwn, an action of Tao G. Vrhovec Sambolec, and an installation which repositions the book and the action “in the now” as an unclear and elusive rhythmical instruction, suggestion, norm or support for movement, reflection or listening.

The present work questions the understanding of the written documentation-archive of everyday activity as something tied exclusively to the past, and through the process of re-enactment suggests a reading of the archive as an instruction. This gesture transposes the archive outside the passing of time, giving it rather a double temporal orientation — into the past and simultaneously into the future.
This exhibition is a part of the final presentation of artistic research project Rhythms Of Presence (2013 – ) carried out under the Norwegian Artistic Research Programme at Bergen Academy of Art and Design – KHiB in Norway, accomplished in collaboration between the Academy of Art and Design’s own Project Space Rom8, Lydgalleriet and Bergen Public Library.

24/05/2016

Skjermbilde 2016-05-24 kl. 17.44.11

27. mai- 7. juni 2016

Lull er en ny lydinstallasjon av den norsk-amerikanske kunstneren Camille Norment, skapt spesielt til Lydgalleriet. Verket har vuggesangen som konseptuelt og tematisk utgangspunkt. Norments arbeid undersøker den menneskelige stemmen gjennom vuggevisen. Det kan som oppleves trygt og gjenkjennelig, samtidig som noe skjult og uhyggelig også finnes under overflaten. Norment er opptatt av musikkens iboende evne til å bringe lytteren ut av fatning og få henne til å miste selvkontrollen – et tema som også var sentralt i verket Rapture som Norment laget til Veneziabiennalen i fjor.

En “lull” er en trøstende vuggesang.. Navnet er hentet fra det engelske ordet “lullaby”. Norment har lenge vært interessert i hvordan faktiske, historiske hendelser forbindes med personlige og mer intime erfaringer i våre liv. I verket er det sterke kontraster mellom lullingens beroligende, hypnotiske melodi og grusomme scenarioer som formidles i sangenes lyriske språk. Stemmen blir bærer av et sammensatt register av menneskelige følelser: lengsel, frykt, beskyttelsesbehov. Ordet lullaby kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet “Lila-Abi” – “Lilith be gone”; et utsagn som skuklle beskytte barnet mot den onde mytologiske figuren Lilith.

“Lull” består av en installasjon i begge etasjer på Østre. I verket sendes stemmer og lyder fra en etasje til en annen i en rytmisk pendelbevegelse. Verket inneholder også en ny komposisjon av Camille Norments ensemble, som består av henne selv på glassharmonika, Vegard Vårdal på hardingfele og Håvard Skaset på elektrisk gitar. På åpningen av Lull bidrar også Sofia Jernberg med vokal improvisasjon.

Lull inviterer publikum til å bli berørt av akustiske og mentale dissonanser som både skaper og avslører sosio-kulturelle spenninger.

Installasjonen er kuratert av Lydgalleriet og EKKO i samarbeid med kurator Rune Søchting, som er en del av Lydgalleriets gjestekuratorprogram. LULL er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og Festspillene i Bergen.

Konsert: Camille Norment Trio & Sofia Jernberg
27. mai kl. 19 og 21
28. mai kl. 19

Kunstnersamtale m/ Camille Norment og Anne Hilde Neset 5. june kl. 17.00

Utstillingen er kveldsåpen fredag og lørdag fra 17.00-22.00

11/04/2016

imm020_N20

15th – 29th April 2016: Jiska Huizing, Torn Tracks

Lydgalleriet is pleased to present the work of artist Jiska Huizing and an open ended investigation into her work through the project titled Torn Tracks, a project that is in constant flux. It is a collection consisting of a growing amount of tracks. These tracks do not have one final, fixed form, like songs on a music album. They can exist in various forms at the same time, and the possibility of them being re-recorded, replaced with others or taken away over time is never excluded. All the tracks together make up a collection that keeps changing over time and one can never be sure that it will be exactly the same the next time one encounters it. Currently, ways of presenting this ever-changing archive are being investigated. The platform for presenting the archive is still in development, and this exhibition functions as an opportunity to present the project and its collection of tracks in its early stages.

The tracks are made from sounds recorded from the artist’s immediate surroundings (both more and less subtle, foreground and background sounds), often combined with sounds of her voice and electric violin. They are constructed with a collection of fragments that are brought together and juxtaposed to create new connections. They balance between music and sound art, playing with elements of both. Each track has its own idea or interest being investigated, but together they can form something other as well. The idea is to structure the archive in such a way that people can enter and browse it in diverse ways. With the different ways of organizing the archive, the tracks also end up being categorized in different ways, changing their context and thereby changing the ways they can be heard and perceived. That the archive is structured in several ways, existing next to each other, is very important, because it emphasizes the relativity of every single one of them, and of the archive as a whole.

For example, you can search for them being organised in a way that is similar to a bird guide, purely chronological, or based on their pitch. And if one would create an ‘average’ track out of the several versions that exist of it, how would that relate to the core idea of a track?

The artist will be present during the exhibition’s opening times, working on new tracks to add to the archive; thereby expanding it while it is on display. Visitors are given the opportunity to sit down and listen in to this process. The gallery space will be a room in which you can wander around and that gives space for discussion, but does not demand it.

At the opening of the exhibition, during the first Lydklubb event, the artist will give a short presentation on the project and perform a Torn Track.

08/02/2016

Rie Nakajima Cafe Oto 200715 Fabio Lugaro 01

Rie Nakajima: Throw

10th-20th March 2016

Rie Nakajima builds mobiles and ecosystems of sounding objects in which different mechanisms overlap and influence each other. Small engines may follow their own mechanical logic, be choreographed by the artist or interact without intervention.

Nakajima’s objects might be experienced as addressing each other as well as the audience. The global rhythm of her work and its open methods have been compared to games of dice. During her residency at Lydgalleriet the week before Borealis, Nakajima will build a site-specific installation in which her own objects encounter objects and social situations in and around the gallery.

Photo: Fabio Lugaro

25/11/2015

David A. Rios: Lyd Erosjon

3.- 20. desember 2015

Utstillingen Lyd Erosjon er en studie av mekaniske bølger og avtrykkene disse etterlater i   materien de forplanter seg i. Mekaniske bølger som lyd transporterer energi i systemer, og i takt med energioverførselen blir den fysiske konfigurasjonen av systemet forandret. Utstillingen består av en serie objekter hvor sporingen av forandringene etter lyd er utgangspunktet.

Ved å behandle lyd som tredimensjonal har paralleller til geologiske og topografiske formasjoner oppstått. Det er tross alt mekaniske bølger som forårsaker geologiske begivenheter. Mekanismene er de samme, men ikke skalaene. Lyd Erosjon er et forsøk å viske bort størrelsene.

Ved hjelp av topografiske kart, satellittdata og modellering har Murzuqørkenen i Libya vært utgangspunktet for et verk hvor det overordnede mønsteret og frekvensene i ergen er brukt til å generere en lyd som kan gjenskape formasjonene i Murzuqørkenen. En sirkulær bevegelse hvor ørkenen og informasjonen lagret i sand dynene brukes til å gjenskape erosjonsprosessene.

Lydens vandring i væske er nøkkelen til en serie skulpturer hvor vannoverflatens fluktuasjoner, når utsatt for forskellige frekvenser, er støpt og overført til andre materialer. De formgivende aspektene av lyd står i fokus i utstillingen gjennom muligheten for å ekstrahere og reprodusere de mekaniske bølgene som forårsaker forandring i et system.

David A. Rios er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, der han bor og jobber.

 

17/11/2015

SédimentsReims51

Welcome to the opening of Nocturne # 1 – Sediments, Monday 30th November 18.00-20.00

Nocturnes is an audiovisual project in two parts, by the French artist duo Les Baltazars. The protagonist is fleeting, transcient, and beautiful fog. Light, wind, fog and sound shapes peculiar experiences in time and space. The installation is open for a short time only so don’t miss out!

Exhibition open 1st-3rd Dec. 11.00-17.00, artist presentation 3rd Dec. at 16.00.

///

In Nocturne # 2 – Tumbleweed (*presented at USF Friday 27 Nov @ Studio USF 19.00 & 21.00)

The audience is placed on an elevated platform, and the room is slowly transformed into a foggy mist. The show plays around the contrast between the beauty of the fog and the inevitable limits in sight, inspiring opportunities for silent contemplation, mulling over new ideas, confronting oneself.
Where Sediments is a preprogrammed piece, Tumbelweed is a live performance where the fog sculptures technology goes into its dramaturgy and vice versa.

Presented in collaboration with BIT Teatergarasjen and BEK.

17/09/2015

Screen Shot 2015-09-17 at 16.02.20

Niklas Adam: Situation Aught, 1st- 25th October 2015

Welcome to this exhibition of sculptural installations by artist Niklas Adam. It seeks to invoke, and cast light on the habits that form our perception and decipherment of reality. A sculptural sonic landscape within which the audience may listen and observe as materials come alive, and manifest into music. This kinetic ensemble consists of three parts: Reverie III, Vifte Med Stanniol Ovenpå Fjernsyn and Hjemfalden Til Tiden og Tilfældige Udvalgte Kombinationer.

Niklas Adam examines the ability of work on the border between visual art and music to break loose from the traditional behavioral patterns of listening, rational thinking and immediacy. Sound, movement, perception and how we choose or are confined, to interpret the outside world, is a recurring theme in Adam’s work. His approach is characterized by questioning the performance of music and especially how the traditional platform for music closes off the possibility for other types of listening in society. His work is both demanding and patient.

05/08/2015

THURSDAY 6th AUGUST, 16.15- 23.00

Welcome to the official launch of Hybridity and Synaesthesia in Electronic Literature at Lydgalleriet.

The Hybridity and Synaesthesia exhibition features works that push at the edges of literature and other art forms. These works appeal to other aspects of the sensorium than those we typically associate with reading for example involving haptic sensation, touch-based interactivity, innovative audio elements, interactive images, or locative technologies.

PROGRAM:

Artists talks by artists participating in the Hybridity exhibition and walk through the exhibition with the curators Kathi Inman Berens and  Roderick Coover @ 16.15

Works presented in the exhibition include: “From Beyond” by John Murray (US) and Anastasia Salter (US), “a throw of the dice will never abolish chance .com” by Andy Simianmoto (AU) and Andy Karen Ann Donnachie (AU), “#Carnivast” by Mez Breeze (AU) and Andy Campbell (UK), “play music for my poem” by Philippe Bootz (FR) and Nicolas Bauffe (FR), “Poetry Chains and Collocations” by Angus Forbes (US), “Fish Net Stockings” by Joellyn Rock (US) and Alison Aune (US), “Mother/Home/Heaven” by Caitlin Fisher (CA) and Tony Viere (CA), and RIMA by Julie Vulcan (AU) and Ashley Scott (AU).

Exhibition opening 17.30-18.30

Performance evening 20.00 – 23.00

Readings and performances of digital literature and screeings of films by artists including: Donna Leishman (UK) and Steve Gibson (CA) “Borderline”, Kristian Pedersen and Audun Lindholm (NO) “Waves”, Zuzana Husarova (SR) “Any Vision”, Simon Biggs (AU) “Crosstalk”, John Cayley (CA) “Monoclonal Microphone: the movie”, Hazel Smith (UK) and Roger Dean (AU) “text, sound, electronics, live coding”, Ottar Ormstad (NO) and Taras Mashtalir (RU) “LONG RONG SONG”, Taras Mashtalir and Natalia Fedorova (RU) “Machine Libertine.”

10/05/2015

Lydgalleriet_schizophonia_FIN_web

Exhibition May 14-June 7
A lecture on Schizophonia

Opening, May 13 from 8-20 pm

Performance lecture May 13, 8.45 – 9.45PM
The girl who never was

Schizophonia in Lydgalleriet!
– exhibition and performance lecture
The Swedish artist Erik Bünger is internationally recognized for his unique, thought-provoking and fascinating examinations of the nature of the human voice. Taking examples from film, music and popular culture, Bünger’s work explores often surprising side-effects of modern communication technologies such as the telephone and the phonograph and revolves around strange and even diabolic phenomena such as a voice without a body and talking machines.

(more…)

09/03/2015

Thursday 12.03
18:00–19:00
(free admission)

WITH A PERFORMANCE @ 18:20

Tomoko 1

Exhibition opening hours:
13 – 22 March, Thursday-Sunday / 12.00-17.00, and during Borealis events

For many years Japanese sound artist and improviser Tomoko Sauvage has been working on a self-developed instrument through exploring different forms and states of water, their electro-acoustic features and emerging phenomena, such as feedback-creating, waving drones. The instrument can be described as a kind of a natural synthesizer: water-filled porcelain bowls amplified with hydrophones (underwater microphones).

As a result of experimenting with water droplets in order to generate vibrations in the waterbowls, the instrument has turned into a sound installation in which the dripping of melting, crystal shaped ice blocks creates a web of chiming notes and reflecting light, resonating in the space. The tonality of the random droplet percussion is defined by the quantity of water, augmenting drop by drop, decreasing with evaporation. This interplay establishes a fragile balance between control and hazard, order and disorder, repetition and ephemerality.

Presented in collaboration with Borealis.

http://www.borealisfestival.no/tomoko-sauvagefloeflow/

19/01/2015

 January 27-29, 10-13.

It is our pleasure to invite you to participate in workshops at Lydgalleriet. The workshops are part of a project titled ”Small wrists” conceived by the Taiwanese artist Hong-Kai Wang and the Danish artist Rune Søchting. The project will conclude in an exhibition at Lydgalleriet, Bergen in February 2015.

The project explores acts of listening and re-telling and investigates how variations of shared narratives are produced through writing (and re-writing), circulations, translations and circumstances.

In generating materials for the final exhibition we are organizing two workshops in Lydgalleriet, on Tuesday January 27, Wednesday January 28, Thursday January 29, each day from 10-13.

The workshops take place in the exhibition space in Lydgalleriet, Østre Skostredet 3.

(more…)

13/11/2014

 

This much anticipated project initiated by Daniela Cascella, takes the form of a collection of newly commissioned texts and sounds alongside a collection of pre-existing ones, will be available to browse at Lydgalleriet Bergen for the four-week duration of the project. Occasionally the collection will prompt performances, readings, listening sessions, workshops and discussions.

Opening on Thursday 20 November

18:00-19:00. Project opening

18:30-19:30. Sculpture 5 by David Toop and Rie Nakaijma,

with David Toop and Rie Nakajima, D. Cascella and Signe Lidén, Elin Øyen Vister, John Hegre.

Sculpture5 will be streamed live – and can be heard at:

http://www.multiplace.org:8000/lyd

Lydgalleriet_writingsound2_FIN_web

Full project details http://www.lydgalleriet.no/?page_id=1170

Project blog:http://writingsoundbergen.wordpress.com/

*A streaming broadcast, transmitted from the gallery space, will allow listeners to eavesdrop on the sound of the gallery space, with no relation to specific events that may or may not happen in there.

***

Writing Sound 2 is supported by Borealis

***

13/10/2014

Screen Shot 2014-10-13 at 10.45.51

Come join us for the opening of the EKKO FESTIVAL NR.11 2014,where we´ll be presenting the exhibition « EKKO UNTITLED» on Friday 17th Oct from 18- 22.30.

FEATURING:

TWO RUINS «A VOYAGE TO ARCTURUS»
STEPHAN MEIDELL & BIRK NYGAARD «DIALOGUES PROLOGUE»
MARIEKE VERBIESEN «MAYHEM MACHINE»

AND DON`T MISS THE OPENING CONCERT «TAFJORD ANALOGIKK» BY FLØ,RATKJE, RISHAUG, @ 19.00!!

For more information:

The Exhibition Program http://www.lydgalleriet.no/?page_id=1290
The Festival Concert Program  http://ekko.no/

04/10/2014

adjusted_flyer

WELOME TO THE OPENING THURSDAY 9TH OCTOBER @ 19:00 

Gameboy Music Performance by Søren Andreassen @ 21:30

Followed by  DJ Opitz

Sonic Game Space, shows works by Jacob Sikker Remin, Marieke Verbiesen & Raquel Meyers, all

connected trough their work in early game console art.

Their output spans a spectrum of forms including videos, performance & live music, sculpture & installation, often extending beyond the computer screen. Each of them using a dirent approach and aesthetic, they have in the past collaborated on- and offline.

Creating works with outdated hardware, dated machinery, classic gamecosoles, instruments & user devices.

Combining craft and technology with hard work, collaboration and fun.

More information & the works can be found here:

http://micro.bek.no/sonicgamespace/

The show is open from Thursday to Sunday from 12:00 – 17:00

FREE ENTRY.

04/09/2014

The exhibition will be open 18.00-24.00 on friday the 12. september as part of Kulturnatt 2014.

plakat2

Victoria Skogsberg
Magnus Oledal

Room Tone
September 5th – 28th, 2014

“We make doors and windows for a room;
But it is these empty spaces that make the room livable.
Thus while the tangible has advantages
It is the intangible that makes it useful”

As a point of departure the exhibition Room Tone has been concerned with appropriating the spacial awkwardness of the room. It makes an enquiry into the space it is situated. It refers to a presence the “silence” that is recorded at a location when no dialogue is spoken.

(more…)

06/06/2014

A radio streaming throughout the duration of LYDHØRT that connects and transforms each of its spaces and reaches out beyond them.

The streaming is active 12-17 every Thursday to Sunday June 7th-29th

(please use chrome or firefox, there might be problems with streaming on safari)

30/05/2014

skog

CLICK HERE FOR UPDATES AND CURRENT INFORMATION

Lydgalleriet presenterer:
LYDHØRT I:

Her jobber Skog og Hegre

(for English version scroll down)

7. – 29. JUNI, 2014
Åpning 6. juni fra kl 19-21, bli med å feire at arbeidet kan begynne.
Torsdag 19. juni vil kunstneren Randi Nygård ta del i prosessen som inspirator og bidra med en presentasjon.
Lydgalleriet er åpent tor-søn kl 12-17
Gratis inngang
 
Her jobber Skog og Hegre blir til i utstillingsperioden. Noe har allerede skjedd: et besøk i håndskiftsamlingen på Nasjonalbiblioteket og avdekkelsen av et uferdig manus om Giordano Bruno, skrevet av Hans E. Kinck. Resten skal skje i løp av tre uker på Lydgalleriet. Hva, er usikkert, men vi vet det blir lyd, mye lyd, hardt arbeid og ideer spredt ut i tid og rom.

 1: H.E.Kinck: Manuskripter og noen brev, hans dokumentmappe og briller. Diverse. refererer til en hylleseksjon i Nasjonalbibliotekets arkiver. Blant Kincks manuskripter finnes det skisser til et uferdig manus til et drama om den lærde nomaden Giordano Bruno, som fartet gjennom Europa på leting etter erkjennelse og arbeidsro. Renessansemennesket Bruno var matematiker, astrolog, poet, mystiker og ikke minst sin tids bærer av Ars memoriae, memoreringens kunst.

(more…)

13/05/2014

web

Samples of inclinations as an ongoing project but for particularly for this exhibition samples of an inclination, includes four pieces of sculpture by Tolga Balci.The combination have clues from architectural and musical interval elements to kindness of a social expression.

(more…)

11/03/2014

photophone

 

LYDGALLERIET / RESONANCE / BOREALIS UTSTILLING
AERNOUDT JACOBS: Photophon 19 mars- 12 April i Lydgalleriet
Utstillingsåpning onsdag kl 17:30
Lydgalleriet er åpent tor-søn kl 12-17

 

AERNOUDT JACOBS(BE): Photophon

`Photophon’ er en installasjon basert på intensiv akustisk forskning på den fotoakustiske effekt. Denne effekten er basert på fenomenet med strålingsenergi. Et sterkt lys kan bli konvertert til en lydbølge på grunn av absorbering og termisk magnetisering. Dette skaper en lydbølge på grunn av trykkforandring. Den fotoakustiske effekten ble oppdaget på 1800-tallet av Alexander Graham Bell. Da benyttet han seg av stearinlys, sollys og de første former for elektrisitet for å forsterke lyden.

(more…)

20/02/2014

anond_I gull small

 

(for English version scroll down )

Ånond Versto`s Kosmos Wurlitzer* III
Ustillingsåpning 28 februar kl 20:00 på Lydgalleriet
28 februar – 16 mars

* Wurlitzer Co: Var en produsent av band-, og teater orgel og mest kjent for den legendariske Wurlitzer Jukebox.

Pneuma (Gresk) “å blåse, en vind, blast, vind, påvirkning, pustet luft, pust, lukt, duft, ånd av enperson, inspirasjon, en ånd, spøkelse,” fra pnein “å blåse, å puste,” fra PIE root *pneu – “å puste”, av imiterende opprinnelse (jfr. gresk pnoe “pust”, pnoia “puste,”Old English fnora “nysing,” fnæran “å fnyse”).

(more…)

07/01/2014

lucier small

 

Alvin Lucier`s “Empty Vessels” 17 Januar – 23 February at Lydgalleriet

Empty Vessels (1997) belongs to a series of works in which Alvin Lucier studies the resonance characteristics of the smallest interior spaces. He has placed eight glass water containers and vases on pedestals along one of the space’s walls. Microphones are placed in the openings of the empty vessels, and each is rooted through limiters to speakers. The eight loudspeakers are positioned exactly opposite, along the facing wall. The amplifier in each microphone-loudspeaker system is selected in such a way that each strand of feedback is marked by the resonant characteristics of the respective vessel. This creates a controlled feedback field of resonant tones and their interferences in the gallery space. When entering the field, the visitor disrupts the delicate balance of the system, creating new feedbacks with unexpected frequencies. Even a small head movement is enough to hear a multifaceted, fluctuating spectrum of pitches. Realization: Nicolas Collins and curator: Carsten Seiffarth. Produced in collaboration with Atelier Nord.

(more…)

29/11/2013

Cecilia_Signe_last_1._corrected small

Jonsson and Lidén explore material memory, from slag and of nuances of blackness, coal and iron from geographical cavities between nature, ideas and technologies and how history works way through its forms.

(more…)

23/10/2013

morten kvamme_7_6konto_1

Morten Kvamme “Light crossing Light”

It is failure that guides evolution; 
perfection offers no incentive 
for improvement

Colson Whitehead (1999)

(more…)

23/06/2013

Screen Shot 2014-01-03 at 04.56.41

Lydgalleriet hosting two very exciting projects curated by Resonance, European Sound Art Network. Peter Bogers (NL) Untamed Choir’ and  Thomas Rutgers & Jitske Blom (NL) ‘The Beaters’ 2013

(more…)

05/04/2013

KOLLISJONSINDEKS

 

Lydgalleriet presenterer Kollisjonsindeks, et flermedialt kollektiv som fabulerer over mekanikkens lyd, mening, språk og visualitet. Et arsenal av mindre maskiner og skulpturelle objekter inngår i et mer eller mindre kontrollert lydlig og fysisk samspill. Installasjon, konsert, iscenesettelse og tekst i et uttrykk.

Hild Borchgrevink, Tor Kristian Liseth, Øystein Nesheim, 
Roar Sletteland, Thorolf Thuestad og Øyvind Ådland

(more…)

22/02/2013

Screen Shot 2014-01-03 at 05.02.30

Årets Borealis-utstilling på Lydgalleriet viser et av den britiske lydkunstneren Stephen Corfords mest sentrale arbeider, Binatone Galaxy. Verket er en installasjon for ombygde kassettspillere, der kunstneren ser på maskinenes foreldelse som en mulighet til å revurdere deres bruksmåte.

(more…)

24/01/2013

Screen Shot 2014-01-03 at 04.29.33

 

Installasjonen av Gordon Monahan består av flere høyttalere som er omgjort til akustiske, lydproduserende apparat som til sammen lager musikk. Man kan gjennom et plexiglass se inn i høytaleren fra baksiden. Hver høytaler har sin egen hemmelige historie og kanskje har man i en fjern fortid kunnet høre den samme musikken spilt i et radioprogram gjennom den samme høytaleren. Kuratorer: Carsten Seiffarth og Ivar Smedstad.

30/11/2012

Lyd-vogelFIN2tilWeb

 

Den tyske kunstneren Peter Vogel (f. 1937) er en av våre mest betydningsfulle innovatører innen lydkunst og kinetiske skulpturer. Han har siden slutten av 60-tallet laget interaktive lydskulpturer som har satt sitt preg på flere generasjoner med kunstnere. Selv om hans innflytelse er tydelig i dagens kunstverden, er han overraskende underkommunisert som kunstner. Dette er i ferd med å forandre seg de siste årene og Lydgalleriet er stolte av å kunne ta del i denne pionerens revival med en stor retrospektiv bestående av nesten 30 arbeider fra de siste 45 årene av hans virke.
Kunstneren vil være tilstede under åpningen.

(more…)

07/09/2012

 

 

The new venue Østre, a collaboration between Ekko and Lydgalleriet, opens October 5th at 8 PM, with Martin Messier’s Sewing Machine Orchestra. Lydgalleriet and Ekko have been working for almost two years to reconstruct the old building to a perfect space for sound art and electronic music. Finally we have an opening date and are proud to show the brilliant installation by Martin Messier. Welcome to Østre!

(more…)

– A conference about presenting, documenting, collecting and archiving sound based contemporary art.

David Toop (UK)
Christoph Cox (US)
Raoul Mörchen (DE)
Anne Hilde Neset (NO)
Seth Kim- Cohen (US)
Salomé Voegelin (CH)
Helga de la Motte-Haber (DE)
Christina Kubisch (DE)
Kabir Carter (US)
Edwin van der Heide (NL)
Tore Honoré Bøe (NO)
Carsten Seiffarth (DE)
Seth Cluett (US)
Nicole Gingras (CA)
Maia Urstad (NO)
Rolf Sachsse (NL)
Per Platou (NO)
Joost Fonteyne (BE)
Anne Marthe Dyvi (NO)
Daniela Cascella (IT)
Asbjørn Tiller (NO)
Sarah Cook (UK)
Signe Lidén (NO)
Julia Gerlach (DE)
Aernoudt Jacobs (BE)
Lars Mørch Finborud (NO)
Søs Gunver-Ryberg (DK)

The field of sound based contemporary art has grown to encompass a large number of practices that include amongst others, performance, installation, sculpture, electronic art, kinetic art and music. From being an experimental field in opposition to both the concert arena and the gallery context, it has developed its own tradition with galleries and curators around the world dedicated to its production and presentation. There are a growing number of emerging artists working in the field and a vast development of new art concentrating on issues related to sound, and responding to various sites and contexts. Because of the ephemeral nature of many of these art works, the discussion rises on how to preserve them for the past and how to present them to collectors and museums.

Is it only through documentation and ear witness reports that this art can be appreciated in hindsight, or are there other strategies to strengthen the bonds to the past?

Is this field of art in its nature and ideology impossible to transport, collect and re act, or does it have a potential in more traditional art collections and museums?

Do we need a new practice and new venues to collect and present this art or is it possible within the frames of already existing structures and organisations?

The conference Ephemeral Sustainability will look at these questions from different angles. Over three days a number of lectures and conversations will follow discussions and examples of “good practice” and possible standardisations. The content of the conference will take advantage of the Resonance network.

17/02/2012

 

URSTAD/DEVENS Feb 24th – Apr 1st NB! Skostredet 16

Lydgalleriet presenterer to kunstverk som er utviklet gjennom det Europeiske nettverket for lydkunst, Resonance. Arbeidene trekker på hver sin måte veksler på tid og samtidighet og fyller to rom i Lydgalleriets midlertidige lokaler i Skostredet 16.
(more…)

Tine Surel Lange: Works for listening

02/05/2017

Tine Surel Lange: Works for listening 12.– 28. mai

I Works for listening er det lytteestetikk og kategorisering av lyd som utforskes. Til utstillingen på Lydgalleriet@UOY har Tine Surel Lange laget en serie elektroakustiske verk som består av skulpturelle lydbilder og projeksjoner.

I Works for listening er materialet gjerne lyder fra hverdagen: absorberinger, soundscapes og oppsamlinger fra gjenstander og handlinger – alle gjennomarbeidet og forvrengt på ulike måter. Hvert verk er skapt av én organisk lydkilde som i varierende grad er rekomponert utifra tone, perkusjon, støy, resonans og stemmelag. Slik har hun jobbet med hvordan lydbildene oppfører seg i og interagerer med rommet gjennom en vertikal struktur.

Lydbildene i Works for listening fremtrer som fysiske og taktile, ofte abstrahert fra sin opprinnelige tilstand. Mange tror at hennes lydopptak er digitale og gjort på synthesizere, men i virkeligheten kan det være lyden av f. eks rennende vann som er selve lydkilden. Med Works for listening ønsker hun dermed å utfordre vår psykologiske kategorisering av lyd.

Tine Surel Lange er dansk-norsk kunstner og komponist med bakgrunn fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, Sonic College i Haderslev, Norges musikkhøgskole og The Lithuanian Academy of Music and Theatre. Komposisjonene hennes spenner fra kammerensemble med live elektroakustisk musikk, der klassiske instrumenter kjøres gjennom et elektronisk oppsett med effekter på scenen, til soundscapes, harde industrielle lyder, støy, grafikk og video. Hun tilhører en ny generasjon kunstere og komponister som jobber med 3D-lyd, surround og omsluttende lyd.

Velkommen til åpning 12. mai kl. 19.00 på UOY, Strandgaten 224!

Foto: Dagmara Wojtanowicz

///

Tine Surel Lange: Works for listening
12th – 28th May

In Works for listening, the aesthetics of listening and categorization of sound is explored. For the exhibition at Lydgalleriet, Surel Lange has made a series of electroacoustic soundworks consisting of sculptural sound images and projections.

In Works for listening, the material is often taken from everyday life: absorbations, soundscapes and collections from objects and actions – all worked and distorted in different ways. Each piece is created by one organic sound source, to a varying degree reconstructed by tone, percussion, noise, resonance and voice layers. She has worked with how the sound images behave in, and interact with the space through a vertical structure.

The sonic material in Works for listening appear as physical and tactile, often abstracted from their original state. Many believe that her sound recordings are digital and made with synthesizers; in reality it may be the sound of, for instance, running water being the sound source itself. With Works for listening her desire is to challenge our psychological categorization of sound.

Tine Surel Lange is a Danish-Norwegian artist and composer with background from the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen, Sonic College in Haderslev, The Norwegian Academy of Music and The Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her compositions range from chamber music ensembles with live electroacoustic music, where classic instruments are run through electronic layouts to soundscapes, industrial sounds, noise, graphics and video. She belongs to a new generation of artists and composers who work with 3D audio, immersive and surrounding sound.

Welcome to the opening May 12th at 19.00 at UOY, Strandgaten 224!

Photo: Dagmara Wojtanowicz

Tolga Balci, Jacqueline George, Craig Wells og Yvette Janine Jackson: MULTI på Borealis

08/03/2017

Torsdag 9. mars kl. 17.00 og 19.00

Hvordan lytter vi? Hvordan kan man komponere når publikum er omgitt av lyd? Hvert år samarbeider Borealis med MULTI, et konsertseriekonsept som presenterer musikk- og lydverk komponert for flerkanals høyttaleroppsett, og som gir musikere, komponister og lydkunstnere sjansen til å uttrykke seg så vel romlig som lydlig.

På 2017-programmet står Tolga Balci, som gjentatte ganger har vært å finne i kulissene under Lydgalleriets- og MULTIs arrangementer; han bor nå i Tyrkia og vil for første gang presentere et nytt verk på høyttaleroppsettet. Jacqueline George var en av deltagerne under den mye roste Egyptian Females Experimental Music Session på Borealis i 2016. Hun har også deltatt på BEKs surroundsound workshop, og nå inviterer vi henne tilbake, for å presentere et nytt verk i dette formatet. Craig Wells er opprinnelig fra Storbritannia, men er nå bosatt i Bergen. I sitt nye arbeid kombinerer han live-elektronikk og surroundlyd. Yvette Janine Jackson, fra USA, vil presentere en surround-radioopera.

///

Thursday 9th March at 17.00 and 19.00

How do we listen, and how do you compose when the audience is surrounded by sound? Each year Borealis collaborates with the MULTI concert series to commission new works for multi-channel speaker setup, giving new musicians, composers and sound artists the opportunity to express themselves using spatial sound.

For our 2017 edition, Tolga Balci, who has previously been behind the scenes at many Lydgalleriet and MULTI events but now lives in Turkey, will present a work for the first time on the surround system. Jacqueline George was part of the acclaimed Egyptian Females Experimental Music Session at Borealis in 2016, and having taken part in a surround sound workshop at BEK, we now invite her back to present a new piece in the format. Craig Wells from the UK, but now a Bergen resident combines live electronics and surround sound in a new work, and Yvette Janine Jackson, from the USA, presents a surround radio opera.

MULTI is a collaboration between Lydgalleriet, BEK, NOTAM, Borealis and Electric Audio Unit and entails commissions and development of new work, software development and competence building within surround sound, as well as presenting important Norwegian and international works.

Bergsveinn Birgisson og Thor Magnusson: Writing in the wind

17/02/2017

Writinginthewind

8.-12. mars 2017

Kl. 10 -12 (8- 10 mars)
Kl. 15 -17  (8-10 mars)

Brunsj med presentasjon kl. 10.30 (12.mars)

Gjennom hele Borealis skal komponist og live-koder Thor Magnusson og forfatter Bergsveinn Birgisson holde en workshop i skrivekunst og lyd på Lydgalleriet. Workshopen er åpen for kunstnere og studenter ved kunst-, arkitektur-, skrivekunst- og musikkskolene i Bergen, og vil jobbe med ulike former for lydskrift, slik som abstrakt, lydlig, konkret og “after language” poesi, og tekstbasert, algoritmisk, sekundær og grafisk notasjon. I tillegg til å drive med notasjon av lyd og språk vil deltagerne lage musikkinstrumenter, og vurdere hvordan instrumentets design er en skriveprosess.

Kunstnerne ønsker deltagere fra institusjoner med fullstendig ulik praksis velkommen, med ønske om å på tverrestetisk vis takle det å skrive lyd, komponere instrumenter, skrive algoritmer, snakke noter og tegne lyd. Skrive-workshopen er en del av et kunstneropphold ved Lydgalleriet, der kunstnerne kommer til å lage et nytt verk; Writing in the Wind. Her jobber man frem mot en prototype av et interaktivt blåseinstrument som skal plasseres utenfor Strandir, nord-vest på Island.

Brunsjprat:
Det vil bli holdt en åpen presentasjon av workshopen på Lydgalleriet søndag 12. mars klokken 10:30. Publikum inviteres her også til en uformell brunsj.
For å delta på workshopen, ta kontakt med mei@lydgalleriet.no

///

Throughout Borealis, composer and live coder Thor Magnusson and writer Bergsveinn Birgisson will be holding a workshop on writing and sound at Lydgalleriet.

Dates and times: Morning sessions: 10 -12 (8th-10th March)
Afternoon sessions: 15 -17  (8th-10th March)

The workshop is open to independent artists and students and will engage with diverse forms of sonic writing like abstract poetry, sound-poetry or after-language poetry, textual musical notation, algorithmic notation, secondary musical notation, concrete poetry, and graphic notation. In addition to notating sound and language, participants will also make musical instruments, and consider how their design is a process of writing.

Sonic Writing welcomes participants from backgrounds of divergent practices – aiming at highly interdisciplinary approaches in thinking about writing sound, composing instruments, writing algorithms, speaking notes, drawing sound. Sonic Writing is part of a residence at Lydgalleriet where the artists will be developing a new work called Writing in the Wind, working towards a prototype of an interactive wind instrument to be installed outside at Strandir in North-West of Iceland.

There will be an open presentation session of the workshop on Sunday 12th March at 10.30, in which the public is also invited to pop by for an informal brunch.

To participate in the workshop, contact mei@lydgalleriet.no
Presented in collaboration with Borealis, for full workshop details: http://www.sonicwriting.org/blog/workshop

Ny kunstnerisk leder på Lydgalleriet

18/01/2017

Lydgalleriet er glad for å kunne presentere Julie Lillelien Porter i stillingen som ny kunstnerisk leder, med tiltredelse i april 2017.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben og utvikle Lydgalleriet i kommende år. Å ta Lydgalleriet videre og styrke den unike institusjonen som den er, både som egen enhet og en del av Østre, blir utrolig interessant og spennende, sier Julie. (more…)

Bethan Kellough og Niilas: MULTI på EKKO

02/11/2016

niilas_3cae2faf675be947048dc5ff6c5f2fc2

På Ekko nr.13 lager Niilas et bestillingsverk til festivalen, i samarbeid med EKKO og BEK. Verket han har jobbet med i ukesvis er det ingen som vet helt hvordan blir, men talentet og drivet til den ofte omtalt “purunge” produsenten fra Bergen tyder på at det blir noe å se frem til. Både Niilas og Bethan Kellough skal fremføre på vårt ambisonics-oppsett, som er både en programvare og et fysisk høytaleroppsett for formidling av tredimensjonal lyd. Kom og se lokale talenter utfolde seg på Østre.

(more…)

Rie Nakajima og Keiko Yamamoto: O YAMA O

08/02/2016

Performance søndag 13. mars kl. 15

Rie Nakajima og Keiko Yamamoto utgjør performanceduoen O Yama O. Duoen henter inspirasjon fra japansk folkekultur, myter, ritualer og uspektakulære hverdagslyder. «Yama» er japansk for fjell og er også en mytisk skikkelse knyttet til døden. Keiko Yamamoto synger og resiterer tekster akkompagnert av et omfattende mikroorkester som Rie Nakajima gradvis bygger av små og bevegelige funnede objekter: leker, risboller, små motorer, trommer, fløyter, nøtter, klokker, vindlyder.

Begge kunstnerne er født i Japan, og er nå basert i London. Nakajima har bakgrunn fra Slade School of Fine Art i London mens Yamamoto har studert ved Central Saint Martins. Yamamoto er sammen med sin partner Hamish Dunbar også grunnlegger av spillestedet Cafe OTO i London. Performancen på Østre er en del av Rie Nakajimas festivalutstilling Throw på Lydgalleriet.

///

Performance Sunday 13 March, 15.00

Rie Nakajima and Keiko Yamamoto constitute the performance duo O Yama O. The two artists and performers are inspired by Japanese folk culture, myths and rituals, as well as everyday, non-spectacular sound worlds.  (more…)

Trond Lossius, Joseph Anderson, Julia Hanadi Al-abed: Acousmatic encounters

07/12/2015

Trond Lossius, Joseph Anderson, Julia Hanadi Al-abed: Acousmatic encounters

9. desember 2015, kl.18.30

Acousmatic encounters er en flerkanals-konsert koblet til en parallell workshop ved BEK, hvor komponister og lydkunstnere får en innføring i arbeid med omsluttende lyd.

Konserten består av tre komposisjoner: Listening understood as inhabiting (2015) av Trond Lossius er en reise gjennom mulige komponerte lydlige verdener der Lossius tar utgangspunkt i materiale fra flere tidligere lydinstallasjoner. De ulike partiene er basert på feltopptak, presentert som de er, eller videre bearbeidet og abstrahert. Mpingo (2003) av Joseph Anderson. Materialet kommer fra en opptakssituasjon hvor Anderson sampler Matt Ingals som spiller bassklarinett. Verket skifter mellom elektroakustiske lydteksturer og forløp utviklet fra disse opptakene sammen med anekdotiske episoder og dialoger fra opptaksprosessen. Bilad El Châm (2013) av Julia Hanadi Al-abed er en personlig dokumentar, der Al-abed utifra et ønske og en trang til å kommer nærmere en forståelse av sin egen historie og kulturarv, har komponert en skildring som tar i bruk støyopptak fanget opp langs veien til Damaskus og andre steder i Syria. I februar 2011 dør hennes bestefar, en måned senere bryter krigen ut.

PROSPEKT

15/06/2015

I løpet av en uke skal åtte ungdommer mellom 15 og 18 år jobbe sammen med kunstnerne Roar og Kjersti Sletteland hos Lydgalleriet for å skape en stor installasjon. Her vil være bevegelige ting, blinkende lys, skjermer som viser video, lyd fra ulike kilder, skulpturer som danner et slags landskap. En spennende utfordring, med deltagernes liv og hverdag som tema. Siste dag har vi offentlig visning av resultatet.

Tid og sted: 24 til 30 juni , kl. 11.00 til 17.00
ØSTRE , Østre Skostredet 3, Bergen sentrum

Pris: 200 kr

Kjenner du noen unge kunstentusiaster som vil delta?
For spørsmål eller påmelding send en epost til mei@lydgalleriet, eller SMS til 90407661

Daniela Cascella: F.M.R.L.

21/05/2015

2. June 2015 kl. 18.00

Welcome to the launch of Daniela Cascella’s newly published book F.M.R.L. Footnotes, Mirages, Refrains and Leftovers of Writing Sound, where the book will be remixed by artists Jeremy Welsh, Conrad Kemp+Maia Urstad, Signe Lidén, using the text of F.M.R.L. as material.

Listening into writing, reading into writing take shape in F.M.R.L. through a collection of short texts, fragments and deranged essays, with attention to pacing and linguistic derives. An archive of books, notebooks, events and records prompts the texts in these pages, responding to encounters with Michel Leiris’s autobiographical fictions; concerts and events at Café Oto and the Swedenborg House in London; visits to museums such as the Pitt Rivers in Oxford and exhibitions such as Ice Age Art at the British Museum, among the others.

The attention dwells on the peripheral—accidents of hearing, recalled stories, detours of thought—rather than any assumed core, up to the point when the very core of the book becomes what is normally deemed peripheral. Taking its title from Louis Aragon, F.M.R.L. (Ephemeral: Frenzy, Madness, Reverie, Love) is ‘a recording of a three-year long improvisation in writing’: it reclaims the complexity and intermittent incoherence in listening and reading, and it works with their residual aspects addressing reference, canons, issues of authenticity and fabulation, degrees of opacity and transparency, across languages and cultures. F.M.R.L. makes claims for confusion and unexpected minutiae rather than supporting any grand, encompassing narrative of listening. It is not concerned with making sense univocally, but with exploring possibilities for meaning and for writing sound.

Brandon LaBelle: 2nd edition of Background Noise

20/04/2015

WEDNESDAY 22 APRIL 2015
7 PM

Originally published in 2006, Background Noise quickly established itself as an essential text on the topic of sound art, and since that time it has become an important reference in the emerging field of sound studies.

This second expanded edition includes a new chapter by the author on the non-human and subnatural tendencies in sound art, as well as a new preface. At its center the book poses an intrinsic relation between sound and its location, galvanizing acoustics, sound phenomena, and the environmental with the tensions inherent in what LaBelle identifies as sound’s relational dynamic. For the author, this is embedded within sound’s tendency to be public expressed in its ability to travel distances, foster diverse cultural expressions, and define spaces while being radically flexible.

Intersecting material analysis with theoretical frameworks spanning art and architectural theory, performance studies and media theory, Background Noise makes the case that sound and sound art are central to understandings of contemporary culture.

Peter Lenaerts: MicroSleepDub

09/03/2015

Thursday 12th March 24:00 – 08:00

She was telling me how every room has a note. You just have to find it.

(R. Flanagan)

I langtidskonserten MicroSleepDub lytter og leter den belgiske kunstneren Peter Lenaerts etter lyder som er for stille, for vage eller for dype. Med mikrofonen som mikroskop zoomer han inn på og forsterker disse glemte, undereksponerte og bortkastede lydene. MicroSleepDub varer gjennom hele natten, her kan du både lytte og sove.

For å samle materiale til MicroSleepDub tilbrakte Lenaerts en uke i spøkelsesbyen Nansha, en såkalt State-Level New Area i Kina, for å ta opp lyder. Lenaerts fikk også tilbringe to ensomme netter i Sydneys ikoniske operahus, hvor han samlet lyder fra tomme scener, konserthaller, øvingsrom og garderober. Med disse opptakene skaper Lenaerts et live soundtrack for dubplater – vinylplater som mangler et beskyttende lag og som derfor blir brutt ned mens de spilles av.

MicroSleepDub begynner ved midnatt og slutter klokken åtte om morgenen. Lytt, slumre, sov; Borealis sørger for madrasser og tepper. Lenaerts leser godnatt historier om nye byer og vugger deg til søvn med lyden av tomme bygninger. Ta med det du trenger for å være komfortabel (klær, pute, toalettsaker etc.). På slutten av konserten blir det servert en liten frokost.

Presentert i samarbeid med Borealis

///

The sleep performance MicroSleepDub is about micro sound, architecture and urbanism. It’s a research and recording project, and a durational performance built around a sound composition for dub plates. In MicroSleepDub, Belgian artist Peter Lenaerts listens and looks for sounds that are too quiet, too vague, or too low. By using the microphone as a microscope, he zooms in and amplifies these neglected, underexposed and discarded sounds. MicroSleepDub is an all night performance, where listening and sleeping are both encouraged.

In preparation for MicroSleepDub Lenaerts spent a week recording in Nansha, a so-called State-Level New Area in China. 15 years ago it was rural farmland, now it’s a rapidly developing city with high-rise apartments, office buildings, shopping malls, hotels, and a dilapidated entertainment park. It’s a city built for 1 million, but the current population is around 300,000. Nansha is not a ghost town, because no one left, but not many people have arrived yet, giving the city an eerie and empty feeling. Nansha is caught between a rural past and high-tech future, the present that lies in between is out of sync with reality, and already slowly but surely falling apart.

Lenaerts also collected sounds during two nights alone at the iconic Sydney Opera House where he recorded its empty theater spaces, rehearsal and dressing rooms, and concert hall.
With these recordings, Lenaerts will create a live soundtrack for four dub plates – LPs without a protective layer causing the groove to wear itself out and making the sound disintegrate over the playing time.

MicroSleepDub starts at midnight and ends at 8am, and you are invited to come, listen, doze off and sleep, mattresses and sheets will be provided. Lenaerts will read you bedtime stories about new cities and empty buildings and lull you to sleep with the sound of empty rooms.
Please bring anything to make your sleepover comfortable (clothes, cushion, toiletries, etc.). At the end of the performance, a small breakfast will be provided.

Presented in collaboration with Borealis

MULTI at Borealis: KORPUS

Multi konsertserie presenterer: KORPUS

12. mars kl. 17.00 og 19.00

16.00: Samtale med Peter Meanwell, Trond Lossius og Daniela Cascella om 3D lyd.
17:00: Urpermiere
19:00: 2. forestilling

KONSERTPROGRAM:

Thorolf Thuestad: Korpus

Korpus betrakter en kropp med dens lidelse og glede, pust og blod. Det er disharmonisk og
absurd, eiendomelig og uhåndgripelig. Korpus har tilsynelatende orden og uorden.
Presenteres i strålende 3D lyd.

Natasha Barrett: Volvelle 1

En “volvelle” er et diagram på en dreieskive som i middelalderen blant annet ble brukt for å
bestemme månefaser. Denne volvellen blir ikke brukt til astronomi, men for å spore opp
frekvenser, rom og tidsbaserte nyanser av kropper som dukker opp.

Rebecka Sofia Ahvenniemi: Mouseion
“Mouseion” betyr “museum” på gammelgresk. Her skal lytteren på en reise inn i et
utstillingsrom. Lydbildet kan oppfattes på forskjellige måter: Det kan representere et ordinært
museumsrom, eller det kan skape et rom der en kan vandre rundt og betrakte enkelte
lydbilder. To stemmer i lydfilen diskuterer komposisjonen og det kompositoriske verktøyet på
en slik måte at selve diskusjonen blir estetisert.

Bethan Parkes: Adrift (Waves)

Adrift (Waves) er basert på et opptak av sjøen som Parkes spilte inn om natten på østkysten
av Skottland. I mørket kunne hun neppe se bølgenes hvite tupper, den brusende brenningen
og sanden ved føttene sine, mens horisonten forsvant i svart natt. Ut av dette opptaket
oppstod en komposisjon som reflekterer bølgenes bevegelser og tekstur. Verket er en reise
gjennom nedsenkning og oppdykking som tegner et bilde av sjøens ukjente dype og mytiske
rom i form av lyd.

Presentert i samarbeid med Borealis, BEK og Electric Audio Unit.

///

At this concert the audience will be surrounded by 27 loudspeakers playing works by Bergen based composer Thorolf Thuestad and others. The concert is part of the project MULTI which presents and develops music for 3D audio, focusing on ambisonics. MULTI is a collaboration between Lydgalleriet, Bergen Center for Electronic Art and the Oslo based ensemble Electric Audio Unit. Together they aim to present and produce works for multichannel audio as well as developing technology and skills in the field. The project includes concerts, commissions and workshops.
Thuestad’s piece Corpus observes the human body with its pain and pleasure, breath and blood. It is discordant and absurd, curious and untouchable. Corpus has apparent order and disorder – presented in glorious 3D sound.
Presented in collaboration with Borealis, BEK and Electric Audio Unit.

Anders Tveit, Natasha Barrett, Anders Vinjar, Ruben Sverre Gjertsen

30/11/2014

AndersTveit-FOTOAlexGunia-small 2

9. desember kl. 18.00, velkommen til en akusmatisk konsert i fire deler, kuratert av våre venner i Electric Audio Unit.

ANDERS TVEIT: And the ticks turn into tocks and the tocks turn into ticks

For 12 speakers. Duration: 12:00 Format: 5th order Higher Order 2D Ambisonic, SND2D norm.

About The title of this piece is taken from an answer given by free improvisation guitarist Derek Bailey on the question “What happens to timeawareness during improvisation?” The title does not only reflect and relate to my fascination of how we experience and perceive time and duration, but the piece is also a continuation of my previous Ambisonic work, Ierotelestia (2013), where I drew inspiration from metaphysical and ancient esoteric belief systems symbolical, magical and obsessive understanding of numbers. Such symbolic representation, subjective measurements and conveyed meanings are also very present in this piece. However, rather than numbers, this time my soundingfantasies are on the concept of Time, taking cues from my interests in metaphysical and philosophical viewpoints, measurements and horology. The piece was realized using selfdeveloped software and spatialisation schemes.

The piece was composed in 2013/2014, commisioned by EAU (Electric Audio Unit) with support from Det Norske Komponistfond.

NATASHA BARRETT: Flammepunkt

Flammepunkt was a multi-media outdoor performance that took place on the 14th September 2014, Eidsvoll, Norway. ‘Flammepunkt’ was created to celebrate the 200th anniversary of the Norwegian Constitution (Grunnlovsjubileet 1814-2014).

The music for Flammepunkt is electroacoustic. It consists of 22 miniature compositions (in stereo) and a 16 minute multi-channel composition called Flammepunkt. These compositions were inspired by observing how people and governments interact in situations of disagreement: what happens when a large proportion of the population support a protest against their government, what happens when the general public feel they have no voice in their own country, what happened during the more recent political revolutions and democratic flights in Europe and the Middle East.

In this concert we play a special remix of the Flammepunkt main work in ambisonics.

ANDERS VINJAR: Aria ex aria

Materialet til Aria ex aria er opptak av rom – inne, ute, små, store – fylt med lyd fra mange typer aktivitet – teknologi, menneskelige uttrykk, naturlyder. Opptakene er gjort med DMS-teknikk eller Soundfield mik. Madelaine-kirken i Paris, bilen, fjellvann i Vassfaret, interiør i musikkinstrumenter, grønnsakhandleren, byvandring i Oslo – ulike klingende kvaliteter påvirker hverandre og formes videre, og skaper sammen et musikalsk forløp til stykket. Stykket er kodet i Ambisonics. Alt arbeidet er gjort med Linux og åpen kildekode programvare.

RUBEN SVERRE GJERTSEN: Territorial behaviours

Territorial behaviours for 3d ambisonics skaper et terreng hvor instrumentene, dyrene og deres hybrider markerer sine områder. Alle opptrer i mikrotonale stemminger, som blir tydeligere jo mer tonisk sentrert lydtypen er. Analyse av tam-tam-klanger har for meg blitt råmateriale i flere verk, dem hører vi strykere og messing, transformert og omstemt i slendro, pelog eller overtone-stemminger, utkomponert i arpeggioer og antifonale mønstre. Representanter fra den norske faunaen lar seg ikke like hørbart finstemme, men kan på ulike måter møte instrumentenes gestikk. Instrumentalklangene kommer dels fra Ircam, dels fra samarbeid med Sjøforsvarets musikkkorps i Bergen, vi hører også Sindre Sortlands gitar og Hans Knut Sveens cembalo.

DREAMSPACES

17/09/2014

LIVE SOUND INSTALLATION

Lydgalleriet_dreamscapes_FIN2_web

ØSTRE 2ND FLOOR
WEDNESDAY 24 SEPT 19.00- 20.00 (DOORS OPEN FROM 18.30)

Dreamspaces is a live audiovisual installation made in collaboration with architect and media artist Alessandra Zucchi and inspired by twentieth-century artists’s works particularly focused on the relationship between human body and architectural space (Dan Flavin, Le Corbusier, Anish Kapoor, Maurice Agis, Verner Panton, Marian Zazeela, James Turrell). The space and acoustic environment is reshaped, manipulated, offered to the audience in a new shape of light and sound. A different dimension that combines contemplative fruition of ambiences with seventies style visionary. Dreamspaces has been successfully exhibited in Milan, Athens, Berlin, New York, Barcelona and Lisbon.

(more…)

Parmerud(SE) Brummer(DE) Barrett(NO/UK) Lopez-Lezcano(US) Vinjar(NO): Thursday 26 June

19/06/2014

multi web

As part of the Multi concert series 2014
Lydgalleriet & BEK presents: An ambisonics concert feat.

Åke Parmerud (SE)
Ludger Brummer (DE)
Natasha Barrett (NO/UK)
Fernando Lopez-Lezcano (USA)
Anders Vinjar (NO)

Doors open 20:00, concert starts at 20:30
CC: KR 30,-

(more…)

GATEFEST 24 MAI: SVARTE GREINER (NO – MIASMAH) ALEXANDER RISHAUG (NO)

22/05/2014

Ekko14_gatefest_FIN_WEB

LYDGALLERIET, EKKO & MAKSIMAL PRESENTERER:

24 MAY 2.ETG 17.30 – 19.30
PROGRAM:

Gratis inngang til alt program på dagtid frem til kl 00.00

LYDINSTALLSASJON I 2.ETG 12.00- 16.00
TOLGA BALCI «SAMPLES OF AN INCLINATION»
————————————————————————–
DJS OG SERVERING I 1ETG FRA 14.00 TIL 00.00
PANDREAS VELFERD CISCOE ADMIR KENAN ASEL ANTICHRISTIANSEN KLETTE
————————————————————————–
KONSERTER I 2.ETG 17.30 – 19.30
SVARTE GREINER (NO – MIASMAH) ALEXANDER RISHAUG (NO) / ILAN KATIN (US)
————————————————————————–
KLUBB I 2.ETG 00.00 – 03.30
IVAN SMAGGHE (UK – KILL THE DJ / IT´S A FINE LINE) STRANGEFRUIT (NO – MONGOLIAN JETSET) VJ BN

+ ÅPENT HUS HELE DAGEN

(more…)

LEMUR (NO/FR): MIKROPHONIE 10 mai kl 20:30

05/05/2014

Plakat_LG

LEMUR (No) feat. Benjamin Maumus (FR)

I Mikrophonie utforsker Lemur de musikalske mulighetene som finnes på innsiden av ensemblets instrumenter. Publikum får tilgang til Lemurs særegne lydverden gjennom hodetelefoner, noe som skaper en unik lyttesituasjon. Stykket er en hommage til Stockhausens verk med samme tittel, og peker på hvordan ensemblet bruker mikrofoner for å trekke ut nesten uhørlige klanger.

(more…)

Bergen Tracks by DAVID HELBICH (BE) Mars 19th – 12th April

11/03/2014

sound walk

Bergen Tracks by DAVID HELBICH (BE)

(for English version scroll down)

DAVID HELBICH: Bergen Tracks
‘Bergen Tracks’ er en performativ audio-guide for Bergen. Det er en samling av audio-guide- og manualer som er vel så mye skreddersydde til et bestemt sted som de er generiske. Sporene er tilpasset til steder i én bestemt by og Bergen er den tredje byen der denne lyd-guiden blir presentert, etter Kortrijk (BE) og Maastricht (NL), Neste vil være Riga i juni 2014.

Linker for Bergen Tracks…:

BERGEN TRACKS

 

(more…)

CONCERT: HANDMADE ELECTRONICS BY NICOLAS COLLINS AND BERGEN IMPRO STORBAND

10/01/2014

nicolas collins_BISB

 

Concert: Handmade Electronics

//Nicolas Collins
//Bergen Impro Storband

Saturday 18 january
doors open: 20:00

(more…)

NON FRONTAL CONSERT: CODE-CONTROL-NOISE

06/11/2013

konsert_1 sma

AN EVENING OF ELECTRO-INSTRUMENTAL COMPUTER MUSIC WITH MARIJE BAALMAN, TILL BOVERMANN, MIGUEL NEGRÃO AND JEFF CAREY

CODE-CONTROL-NOISE

Jeff Carey / Marije Baalman / Till Boverman / Miguel Negrão

(more…)

MUU FOR EARS

01/04/2012


MUU FOR EARS at Lydgalleriet Bergen, Friday April 13th 2012 at 8 pm

Trond Lossius and Joonas Siren will play short concerts from 2000.

The new CD Compilation “MUU FOR EARS 9” explores the sound art and experimental music scenes in Finland and Norway. The compilation contains a wide range of material, including field recordings, sound installations, experimental musical improvisations, remix and sample compositions and live recordings.

The artists on MUU FOR EARS 9 are Child Of Klang, Hemmelig Tempo, Trond Lossius and Marieke Verbiesen from Norway, with Mikko Maasalo, Aleksi Myllykoski/Urban Dark Ensemble, Antti Nykyri and Joonas Siren/Younghusband from Finland.

MUU FOR EARS Event at Lydgalleriet in Bergen offers a unique opportunity to experience new innovative music and sound art. During the event following artists from the CD compilation will perform:  Trond Lossius and Joonas Siren.

Trond Lossius is a sound and installation artist based in Bergen. His work is a continuous exploration of sound in space. He is educated in geophysics, music composition and sound art, and combines artistic practice and research with software development.

Joonas Siren is a Helsinki-based aural/visual artist. He often works with sound and uses it in many different ways and contexts. His visual works are often located within the fields of digital art, installation and site-specific art.

The event is organised by Artists’ Association MUU in cooperation with Lydgalleriet in Bergen.

MUU is an artist run, Finnish interdisciplinary artist association, founded in 1987 to represent and promote new and experimental forms of art. The aims of Muu are to develop the collaboration and interchange of artists working within different fields, to produce projects, events, seminars and exhibitions of the Muu (”the Other”) art fields and to arouse cultural political discussion.
http://www.muu.fi/

RADIO 1001 + MAIA URSTAD

06/03/2012

On the occation of Radio 1001´s (Dinah Bird and Jean-Philippe Renoult) tour in Norway, Lydgalleriet is arranging an evening in the name of the radio.

We will start at 7 pm in Lydgalleriet (NB: Skostredet 16!) where Maia Urstad will present her work ‘Meanwhile, in Shanghai …’. Then Dinah Bird and Jean-Philippe Renoult will continue with a concert at Cafeen in Skostredet 12. Welcome!

Dinah Bird and Jean-Philippe Renoult will also play in Haugesund (March 12 and in Oslo at Sound of Mu (March 15). The tour is organized by PNEK.

More info:
http://underskog.no/kalender/85209_soendagskveld-med-radio-1001-og-maia-urstad/forestilling/131557
http://www.radio1001.org/
http://www.maia.no/

TRIPPEL SOLO

14/11/2011

 

TRIPPEL SOLO Nov 30th at 1930 – Kafe Knøderen

LYDGALLERIET og +3DB RECORDS presenterer tre av kongerikets ypperste improvisatører.

Kjetil Møster, Morten Olsen og John Hegre spiller hvert sitt solosett og markerer slik Møsters nyslupne soloalbum “Blow job” på +3DB. Olsen og Hegre er i full gang med produksjonen av sine plater som alle er en del av serien Music for ONE der +3DB vil vise bredden av norsk improvisasjonskunt i soloformat.

Kveldens tre utøvere deler også mer enn plateselskap. Mellom seg deler de band, kollegaer og en virksomhet med til dels sterkt overlappende estetikk. Olsen og Møster er å finne i Ultralyd, hvor Hegre tidvis fungerer som lydmann. Olsens hardtspillende kumpan fra MoHa!, Anders Hana, er en tidligere samarbeidspartner av både Hegre og Møster, sist sett i Bergen i forrige uke.  Alle tre har også medvirket i flere prosjekter med N Ensemble.

Kveldens program har likevel et noe annerledes fokus. Kjetil Møster lar alle gitarpedalene og treningsdressen ligge hjemme. Her stiller han helt akustisk, med sin tenorsaksofon, to hender og et nyslipt rør. Morten Olsen har reist fra Berlin med sin roterende basstromme. Her ligger en hel musikalsk verden gjemt mellom to skinn, litt tre og en del bolter og skruer. John Hegre og hans hvite gitar er på hjemmebane i Nygårdsgaten. Forvent et sjeldent solosett fra en av landets mest særegne improvisatører og nylig utnevnt grand old man i Bergen Impro Storband.

ROBIN HAYWARD

01/11/2011

 

ROBIN HAYWARD Nov 19th at 2100 – KORSKIRKEN

The Microtonal Tuba
Billetter kr 50.

Det er ikke ofte det utvikles nye akustiske instrumenter. Enda sjeldnere er det at dette skjer med det største av de klassiske blåseinstrumentene, tubaen.
Derfor er denne kvelden dedikert til Robin Hayward sin nylig utviklete mikrotonale tuba. At et instrument er mikrotonalt, betyr at den kan produsere tonene som ligger mellom halvtonene, (de svart og hvite tangentene). Innenfor mikrotonalitet deler man opp intervallet mellom halvtonene i enda mindre biter, slik at man kan høre kvarttoner, åttendelstoner, sekstendelstoner… For et utrent øre høres disse tonene i første omgang ”feil” ut, som om instrumentet er ustemt. Men hører man nøyere etter, kan man etter hvert skille mellomintervallene fra hverandre. Da åpenbarer det seg helt nye tonale landskaper, som vår egen pionér, komponisten Bjørn Fongaard kalte for ”n-tone-universer” .

Robin Haywards Nouveau Saxhorn Nouveau Basse (2010) er komponert for hans spesiallagde tuba og 7 høyttalere plassert i et sinnrikt system i forhold til rommets akustikk. Rommet er lydens instrument, dets størrelse, innredning, overflatenes egenskaper og publikums kropper tilfører lyden stedsspesifikke kvaliteter, som gjør enhver konsertopplevelse lydlig unik. I Haywards musikk blir rommet en bærebjelke i konsertene, der lydmassene utvikler seg i et langsomt forløp, som en meditasjon over stedets akustikk. Samtidig både finslepent og påståelig klemmer tubatonene seg inn i hver krik og krok og bretter ut rommets mikrotonale univers.

Robin Hayward (1969) har redefinert tubaens potensiale, både når det gjelder bruken av støy og mikrotonalitet. Komponister som Alvin Lucier og Christian Wolff har skrevet stykker spesifikt for ham og hans teknikk. Han har et travelt konsertprogram og besøkte Norge sist i sommer med trioen Microtub som spilte under Kongsberg Jazzfestival.

‘(Hayward’s)… expansion of the tuba’s musical language is dramatic, with a sure sense of shape and movement that is musically rewarding as well as acoustically intriguing’ – The Wire

Konserten er en del av konsertserien NON FRONTAL, hvor det legges vekt på omsluttende lydopplevelser.

EKKO POST-PARTY Oct 15th at 21.00 LANDMARK

14/10/2011

Tanja Orning
Alex Nowitz
Mari Kvien Brunvoll
Appleblim

15. oktober kl 20.00 – 03.00
Landmark
Dørene åpner kl 21.00
Inngang 70,-
I samarbeid med Ekkofestivalen og Nabovarsel
(more…)

ATOM – Sept 29th kl 20 NB! Studio Bergen

01/09/2011

29. september kl 20.00 – 00.00
Studio Bergen
Konsertstart kl 20.30
Inngang 180/150 + avgift (BT-kort 90,- + avgift)
KJØP BILLETTER
I samarbeid med Ekkofestivalen
(more…)

PIERRE HENRY Oct 1st kl 20 NB! Studio Bergen

30/08/2011


1. oktober kl 20.00
Studio Bergen
Inngang 150,- + avgift (BT-kort 75,- + avgift)
KJØP BILLETTER
I samarbeid med Ekkofestivalen
(more…)

Video from Zimoun at Lydgalleriet

18/05/2011

KONSERT: Bruce McClure & Greg Pope+John Hegre 9. Nov kl 21

23/10/2010

PNEK og Lydgalleriet samarbeider om en unik konsert med bruk av film/celluloid som utgangspunkt.

Bilde
BRUCE MCCLURE (USA)
Pie Pellicane Jesu Dominae: And After Several Rapid Strokes of Their Wings

Bruce McClure har i flere år spilt i kinoer, festivaler og museer i USA og Europa. Hans forestillinger er en utfordring for sanseapparatet, fordi den beveger seg på grensen av hva den menneskelige hjerne klarer (og ikke klarer!) å oppfatte av lyd og bilde som produseres gjennom bruk av 16mm filmframvisere, filmloops og gitarpedaler. Arbeidene hans synliggjør selve essensen av celluloidfilm og mekanikken som benyttes for å vise den fram. Filmloops dyppet i forskjellige oppløsninger og spilt av i minimalt usynkrone hastigheter, kombinert med et optisk lydspor for å lage en fysisk svært intens opplevelse.

Intervju i Cinema Scope
Intervju i Brooklyn Rail

Bilde
GREG POPE (UK)
Light Trap

Greg Pope startet 8mm filmkollektivet Situation Cinema i Brighton på siste del av åttitallet, som senere utviklet seg til Loophole Cinema i London (1989-99). De siste årene har han bodd i Oslo hvor han jobber og underviser film og kunst. I “Light Trap” benyttes fire lett modifiserte 16mm framvisere som plasseres i hvert sitt hjørne av et røykfylt rom. Hver av dem starter med en ueksponert filmsløyfe som i løpet av konserten utsettes for hardhendt behandling av maskinisten. Dermed utvikler forestillingen seg sakte til et inferno av lyd og lyd, der alt relaterer seg til enkle mekaniske prinsipper. I Bergen blir det John Hegre som skal mikse lyden live.

Forestillingen er en brutal hommage til Anthony McCall’s mesterverk “Light describing a cone” fra 1973.

Presentasjon fra Kill Your Timid Notion


____

Etter konserten i Bergen spiller Bruce McClure solo på Filmens Hus/Cinemateket i Oslo (14.nov).
Turnéen er et samarbeidsprosjekt mellom PNEK, Lydgalleriet, Atelier Nord, TEKS og Cinemateket i Oslo.

FREDAG 22. OKT KL 19-21 LIVE KASSETT-MUSIKK MED KNUDSEN&TRÆEN

20/10/2010

Vi gjentar suksessen fra 15. oktober med live kassett-musikk i Knudsen & Træens spesialinnredede bil i forbindelse utstillingen KASSETT den 22. oktober. Bilen kjører hver halve time og det er plass til 3 passasjerer. GRATIS.

Knudsen & Træen er en duo bestående av Jørgen Knudsen og Jørgen Træen. Begge har i en årekke stått bak noen av Bergens mest interessante prosjekter. Knudsen har bl.a. fast tilknytning til Baktruppen, driver plateselskapet +3db og lager musikk til danseforestillinger av bl.a. Karen Foss og Jo Strømgren.  Træen er involvert i bl.a. Golden Serenades og Kaptein Kaliber, i tillegg til sitt eget prosjekt Sir Duperman.

LIVE KASSETT-MUSIKK MED KNUDSEN & TRÆEN 15. okt kl 1900-2100

14/10/2010

Det blir live kassett-musikk i Knudsen & Træens spesialinnredede bil i forbindelse med åpningen av utstillingen KASSETT den 15. oktober. Bilen kjører hver halve time og det er plass til 3 passasjerer. GRATIS.

Knudsen & Træen er en duo bestående av Jørgen Knudsen og Jørgen Træen. Begge har i en årekke stått bak noen av Bergens mest interessante prosjekter. Knudsen har bl.a. fast tilknytning til Baktruppen, driver plateselskapet +3db og lager musikk til danseforestillinger av bl.a. Karen Foss og Jo Strømgren.  Træen er involvert i bl.a. Golden Serenades og Kaptein Kaliber, i tillegg til sitt eget prosjekt Sir Duperman.

Konserten gjentas fredagen etter, den 22. okt. kl 19-21.

On the move!

08/01/2010

This spring and summer we will be doing a major refurbishing of our exhibition spaces. We have teamed up with the Ekko festival to co-program the house with concerts and exhibitions, starting in the autumn of 2010.

Until then, our exhibitions will be in temporary spaces in the city centre and our offices will be at USF Verftet.
We will have no regular store during the construction period.

WET SOUNDS (UK) at SENTRALBADET Sept 15. 19-22

14/09/2009

WET SOUNDS i Sentralbadet:
Maia Urstad / Espen Sommer Eide / Magnar Åm / SPAX

Ta med badetøy og legg dere i bassenget for å oppleve undervannskonsert med *Maia Urstad, Espen Sommer Eide og Magnar Åm*, i tillegg til lydinstallasjoner av Hildegard Westerkamp, Sam Salem, Michael McLoughlin, Robin Edwards, Annie Goh, Eric De Luca, Slavek Kwi og Mark Vernon.

WET SOUNDS er verdens eneste undervanns-lydgalleri og er for tiden på turné i Norden. I Bergen innstallerer de sine undervannshøyttalere i Sentralbadet og presenterer lyd i perioden 19-22 tirsdag 15. september.

(more…)

CONCERT with Janek Schaefer (UK) and Mick Barr (US)

10/09/2009

At the top floor, Saturday, September 12th at 2100.
Tickets: kr 100.

PARABOL: Alexander Rishaug July 3rd – August 9th

08/07/2009

All through the summer, our curated hemispheric speaker over at Gallery 3,14 is playing the wonderful piece by Alexander Rishaug: My Favourite Place (2004).

Concert: Jeff Carey June 19th at 2100

18/06/2009

Lydgalleriet presenterer Jeff Carey og hans musikk i to versjoner: som elektro-instrumentalist og som komponist av elektroakustiske verk.

(more…)

Kveldsåpent 18. juni 18-21

Torsdag 18. juni holder Lydgalleriet kveldsåpent 18-21 for den pågående utstillingen ZUPER KLASSIK FREAKY AVANTGARDE!
Lydgalleristene som stiller ut vil være tilstede og det blir enkel servering.

(more…)

SLEPPET CD release and Concert with Marc Behrens and Golden Serenades May 27th at 22:00

27/05/2009

Finally the CD from the SLEPPET project is ready for distribution. It is a double with tracks from the artists who participated in the SLEPPET field recording project in 2007. The artists are Steve Roden, Chris Watson, Natasha Barrett, Bjarne Kvinnsland, Jana Winderen and Marc Behrens. The CD is released by the label +3DB. 

At the same evening the new album by Golden Serenades is released. They will also perform.

Neanderthals Electronics workshop May 25th-29th

12/05/2009

Vi har i samarbeid med Piksel [Bergen] gleden av å invitere til
Neanderthals Electronics workshop med Derek Holzer

///NÅR: Mandag 25 Mai – Fredag 29 Mai 2009 10.00-16.00 daglig
///HVOR: Lydgalleriet, Østre Skostredet 3, Bergen
///PRIS: 500 NOK
///PRESENTASJON: Fredag 29 Mai, 19.00, Lydgalleriet
///PÅMELDING: post@lydgalleriet.no +47 48 23 78 88


(more…)

CONCERT: PARALLAX March 6th at 2100

03/03/2009

Denne norske trioen spiller lydhør og leken improvisasjonsmusikk som har referanser til tradisjonell jazzmusikk, asiatisk musikk så vel som abstrakte lydlandskaper. Raslende, knitrende, smygende og melodiøst beveger musikken seg fra det lavmælte hviskende til det intenst suggerende. Musikken kan minne om et musikalsk haikudikt- den foregår her og nå, setter deg inn i en bestemt stemning og kan ta overraskende vendinger.

  • Stian Omenås trompet, perkusjon,++
  • Are Lothe Kolbeinsen gitar, preparert gitar
  • Ulrik Ibsen Thorsrud trommer, perkusjon

Hør dem her!

Next Page »