August, 28

Duncan Speakman: Only Expansion 5.-9. september

Only Expansion er en workshop og lydvandring utviklet i samarbeid med Lydgalleriet. Som en del av verket, som kan oppleves i sin helhet under “Stemmer” på KODE 9. september, holdes en workshop der andre utøvere får eksperimentere med teknologien han har laget og undersøke nye retninger for arbeidet. Ved å bruke et sett med hodetelefoner med mikrofoner på utsiden, kombinert med en liten bærbar databehandlingsplattform, blandes lyder i sanntid med forhåndsinnspilt materiale, og nytt innhold komponeres. Only Expansion utforsker persepsjon av ulike men simultane tidsskalaer gjennom lyd, som igjen reflekterer over hvordan vi interagerer med nære og fjerne rom.

For deltakere: denne prosessen vil være interessant for utøvere fra mange felt, men Duncan er spesielt interessert i å møte skapere av urbane inngrep, koreografer/dansere, lydkunstnere interessert i mobile lydeksperimenter, økologiske og/eller urbane forskere. Workshop HQ er på BEK, C. Sundtsgate 55. Påmelding til post@lydgalleriet.no.

Økt 1, 5. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): introduksjon til lydvandringen, lydvandring med Duncan’s teknologisystem, eksperimenter med det eksisterende innholdet i lydvandringen.

Økt 2, 7. september (tilpasset tidspunkt på ettermiddag/kveld): opplevelse av lydvandringen Duncan har jobbet med gjennom uken så langt, tilbakemelding og kritikk, eksperimenter i forbedringer og fremtidige muligheter.

Duncan Speakman jobber med mobile lydbilder/-medier og verk der linjen mellom publikum og utøver undersøkes gjennom å involvere publikum i ufamiliære lydlige rom. Han holder for tiden på med en doktorgrad i Bristol, UK.

///

Only Expansion is a workshop and soundwalk by Duncan Speakman, developed in collaboration with Lydgalleriet. As part of the work, which can be perceived in its entirety at “Stemmer” on September 9th, a workshop will be held where other practitioners will experiment with the technology Duncan has created, and investigate new possible directions for the work. Using a set of headphones with microphones on the outside, combined with a small portable data processing platform, the equipment mixes real-time audio with pre-recorded material, and new content is compiled. Only Expansion seeks to explore how we might understand different timescales simultaneously through sound, creating a reflection on how we engage and interact with environments near and far. 

For participants: this process will be interesting for practitioners from many fields, but Duncan is particularly interested in meeting creators of urban action, choreographers/dancers, sound artists interested in mobile audio experiments, organic and/or urban researchers. The workshop HQ is held at BEK, C. Sundtsgate 55. Registration to post@lydgalleriet.no.

Session 1, 5th September (afternoon/evening): introduction to current work and research, experiential walks with technology system, experiments with existing content.

Session 2: 7th September (afternoon/evening): experiencing current form of piece created through week so far, feedback and critique, experiments in refinements and future possibilities.

Duncan Speakman focuses on mobile audio and locative media, developing work where the line between audience and performer becomes continually questioned, creating socially relevant experiences that engage audiences emotionally and physically in uncontrolled spaces. He is currently undertaking a PhD in Bristol, UK.