+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

18

.

03

.

24

27

.

03

.

24

Dirar Kalash

Den palestinske lydkunstneren Dirar Kalash er kjent for sitt mangfoldige repertoar av musikalske og lydmessige uttrykk, som overskrider konvensjonelle grenser gjennom instrumentale, kompositoriske og improvisatoriske strukturer. Dirar er også en av initiativtagerner til Exist Festival, et palestinsk-organisert internasjonalt prosjekt som forsterker stemmer og fortellinger fra marginaliserte samfunn. I tillegg viser hans engasjement som en av grunnleggerne av Sonic Front et vitnesbyrd om hans dedikasjon til å utfordre grenser og konvensjoner innen lydlandskap. 

I mars 2024 har Vers Libre og Lydgalleriet invitert Dirar til Bergen for et 10-dagers arbeidsopphold, og han vil dele og fremføre sitt arbeid på ulike arrangement gjennom oppholdet: 

SmalPrat med Dirar Kalash og Tijs Ham på Lydgalleriet, fredag 22. mars 2024, 11.00. 
Her forteller Dirar om sine arbeidsmetoder og interesser gjennom rammeverket Sonic Front der han utfordrer grenser og konvensjoner innen lydlandskap. Dirar arbeider også tverrfaglig teoretisk forskning, som gir dybde og innsikt i hans kunstneriske praksis. I samarbeid med nyMusikk Bergen og Vers Libre. Gratis og åpent for alle! 

Bulldozer Static Edition på Landmark, fredag 22. mars 2024, 20.00. 
Dirar spiller et sett i en line-up bestående av Fani Konstantinidou, John Hegre og Thomas Bruvik. Pris 100/150! 

Special solo saxophone concert in Fabrikkhallen på Bergen Kjøtt, tirsdag 26.mars, 19.30. 
Denne akustiske saksofonkonserten markerer Dirars siste kveld i Bergen. Dirar er dypt forankret i et levende nettverk av arabisk opprinnelse og internasjonale kunstnere, der tilstedeværelsen hans strekker seg utover studioet gjennom liveopptredener som denne. Tusen takk til Kjetil Møster for sjenerøst lån av saksofon under gjesteoppholdet. I samarbeid med Vers Libre. Pris 50/100/150/200! 

Støttet av Bergen kommune– seksjon for kunst og kulturutvikling.  Foto: Checkpoint 303.

Palestinian sound artist Dirar Kalash is known for his diverse repertoire of musical and sonic expressions, transcending conventional boundaries through instrumental, compositional and improvisational structures. Dirar is also the initiator of Exist Festival, a Palestinian-organised international project that amplifies voices and narratives from marginalised communities. Additionally, his involvement as one of the founders of Sonic Front bears witness to his dedication to challenging boundaries and conventions within the sonic landscape.

In March 2024, Vers Libre and Lydgalleriet have invited Dirar to Bergen for a 10-day residency, during which he will share and present his work at various events throughout his stay:

SmalPrat with Dirar Kalash and Tijs Ham at Lydgalleriet, Friday, March 22, 2024, 11:00hrs.
Here, Dirar will discuss his working methods and interests within the framework of Sonic Front, where he challenges boundaries and conventions within the sonic landscape. Dirar also engages in interdisciplinary theoretical research, providing depth and insight into his artistic practice. In collaboration with nyMusikk Bergen and Vers Libre. Free and open to all!


Bulldozer Static Edition at Landmark, Friday, March 22, 2024, 20.00hrs.
Dirar will perform in a line-up alongside Fani Konstantinidou, John Hegre, and Thomas Bruvik. In collaboration with Bulldozer and Vers Libre. Price 100/150!


An evening with Dirar Kalash in Fabrikkhallen at Bergen Kjøtt, Tuesday, March 26, 2024, 19.30hrs.
This acoustic saxophone concert marks Dirar's final evening in Bergen. Dirar is deeply rooted in a vibrant network of Arabic origin and international artists, where his presence extends beyond the studio through live performances like this one. Many thanks to Kjetil Møster for generously lending the saxophone during the residency. In collaboration with Vers Libre. Price 50/100/150/200 /VIPPS in door!

Supported by the City of Bergen – Department of Arts and Cultural Development. Photo: Ckeckpoint 303.