+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

19

.

11

.

22

05

.

02

.

23

Merete Røstad

Kan en skog være et deltakende monument? Dancing Forest er en sonisk opplevelse. Den er satt sammen av et lydverk som fungerer som et partitur. Hvordan legemliggjør vi Skogen, og Skogen legemliggjør oss?

La meg ta deg med til skogen med en øvelse for å åpne sansene våre gjennom radikal lytting. Denne øvelsen lar oss utforske lytting ved å aktivere vårt eget kroppslige lydarkiv. Kroppslige lydarkiv er sammendraget av alle våre møter med lyd gjennom hele livet. La oss forestille oss at våre legemliggjorte lydarkiver (er lydsporene til våre liv) og at de skaper en fortelling om alle våre opplevelser. Lytting er en metode i kunstnerisk praksis og forskning i det offentlige rom som har potensial til å være en felles opplevelse så vel som en individuell.

Hvordan former Skogens betingede miljø våre imaginære opplevelser av Skogen som et minnested? I Dancing Forest (2nd Edition) ber Røstad lytteren om å minnes sine egne kroppsliggjorte opplevelser av skog. Lydverket vil engasjere seg i Skogen som et levende monument over fremtidens fortid og nåtid.

Tverrfaglig kunstner, forsker og pedagog Merete Røstad, Ph.D, sine prosjekter er forankret i gransking av offentlig liv, erindring og arkiv. Hennes prosessbaserte praksis, som ofte engasjerer seg i lokalsamfunn og det offentlige rom, utforsker vår daglige interaksjon med historiene som er skrevet inn i våre omgivelser og hvordan vi kommer til å lese sporene som finnes der. I tillegg undersøker hvert et steds sosiale og politiske betydning som et utgangspunkt for å tenke kollektivt minne for å aktivere alternative moduser for minnesmerking og erindring i det offentlige rom. Prosjektene hennes undersøker potensialet for hvordan romlige og tidsmessige konstruksjoner kan tjene som katalysatorer for et dypere engasjement for historie, identitet og minne.

-

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger et lydarbeid som medieres gjennom den parabolske høyttaleren i Kunsthall 3.14 sitt inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14. Dancing Forest (2nd Edition) er kuratert av Julie Lillelien Porter i relasjon til hovedutstillingene Great Patriotic av Zink Zine, Sergei Prokofiev og Evgeny Granilshchikov, Parallel Dimensions av Zhanna Gladko og I Will av Siri Hermansen.

20 min, sløyfe. Kuratert av Julie Lillelien Porter. Foto: Merete Røstad.

Can a forest be a participatory monument? Dancing Forest is a sonic experience. It is composed of a sound piece that serves as a score. How do we embody the Forest, and the Forest embody us?

Let me take you to the forest with an exercise to open our senses through the act of radical listening. This exercise will let us explore listening by activating our very own embodied sound archive. Embodied sound archives are the summary of all our encounters with sound throughout our lifetimes. Let us imagine that our embodied sound archives (are the soundtracks of our lives) and that they create a narrative of all our experiences. Listening is a method in artistic practice and research in the public sphere that has the potential to be a shared experience as well as an individual one.

How does the Forest´s conditioned environment shape our imaginary experiences of the Forest as a site of remembrance? In Dancing Forest (2nd Edition), Røstad asks the listener to recall their own embodied experiences of forests. The sound piece will engage with the Forest as a living monument of the future's past and present.

Interdisciplinary artist, researcher and educator Merete Røstad, Ph.D, projects are rooted in examining public life, remembrance, and archives. Frequently engaging with communities and the public sphere, her process-based practice explores our everyday interactions with the histories inscribed in our surroundings and how we come to read the traces to be found there. In addition, each examines a site's social and political significance as a starting point for thinking about collective memory to activate alternative modes of memorialization and remembrance in the public sphere. Her projects investigate the potential of how spatial and temporal constructions can serve as catalysts for a more profound commitment to history, identity, and memory.

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14, where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits, and offers a mode of address corresponding with the exhibitions in the main upstairs spaces. Dancing Forest (2nd Edition) by Merete Røstad is curated by Julie Lillelien Porter in relation to the exhibitions Great Patriotic by Zink Zine, Sergei Prokofiev and Evgeny Granilshchikov, Parallel Dimensions by Zhanna Gladko and I Will by Siri Hermansen.

20 min, loop. Curated by Julie Lillelien Porter. Photo: Merete Røstad.