+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

22

.

10

.

17

29

.

10

.

17

Roar Sletteland

Dubtables er en lydinstallasjon med platespillere og dubplates som fokuserer på objektenes materielle og performative kvaliteter og et utkomponert musikalsk forløp. Prosjektet utforsker platespilleren som sosiokulturelt fenomen: DJ- og klubbkulturen, dans som sosial aktivitet og teknologi som forutsetning for den.

På den annen side handler det om vinylmediet som materialitet og representasjon av virkeligheten; hvordan lyden finnes i rillene og danner bilder eller avtrykk av lydbølgene som en gang i tiden har virket på en mikrofon, og som stiften igjen omdanner til lyd. I løpet av utstillingsperioden slites platene ned, og vil dermed endre karakter.

Støttet av Bergen kommune. Foto: Roar Sletteland.

Dubtables is an audio installation with record players and dubplates focusing on the material and performative qualities of the objects and a composed musical process. The project explores the record player as a sociocultural phenomenon: DJ and club culture, dance as social activity and technology as a prerequisite for it.

On the other hand, it is about the vinyl medium as materiality and representation of reality; how the sound is found in the grooves and forms images or images of the sound waves that once worked on a microphone and which the pin again transforms into sound. During the exhibition period the plates wear down, and will thus change character.

Supported by Bergen City Council. Photo: Roar Sletteland.