+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

15

.

10

.

10

14

.

11

.

10

Lasse Marhaug

Lenge før det ble enkelt å dele musikk på internettet, var kassetten det viktigste mediet for utveksling av undergrunnsmusikk. “Tapetrading” var svært utbredt i mange miljøer og mennesker fra hele verden kom i kontakt med hverandre gjennom felles musikkinteresse.

Lydgalleriet samarbeider i år med Ekko om utstillingen KASSETT.

Utstillingen KASSETT forteller en historie som ennå ikke er fortalt. Lydgalleriet gir deg et historisk riss av kassettutveksling i Norge, og følger linjene i norsk kassettkultur frem til dagens kassettrenessanse.

Kassetten er en tidlig representant for de intime og personlige medieformater. Selvsagt kunne kassetten brukes av platebransjen som et billig format for salg. Men først og fremst var den en ressurs for uavhengige enkeltindivider. Disse sto for en betydelig musikkproduksjon utenfor det kommersielle apparatet.

På kassetter kunne man spille inn sin egen musikk eller lage samlinger av musikk man satte pris på. Noen spilte inn en låt om igjen og om igjen, på begge sider. Andre saboterte kassetter ved å slette dem, eller spille tullemeldinger over andres musikk.

Kassettene kunne man ha med seg på innerlomma, og man kunne gi en spesialsnekret mixtape til sin utvalgte. Men ikke minst kunne  man høre på musikk hvor som helst: Enten ensomt lyttende i en Walkman, eller definere det akustiske rommet for omverdenen med en bærbar boombox.

Avspilleren Walkman og opptakststudioet Portastudio kom på markedet samtidig. Mulighetene Portastudio la for dagen, med firekanals opptakstudio i hjemmeformat, kompletterte næringskjeden for de uavhengige musikerne. Fra da av kunne man på rimelig vis både produsere og distribuere sin musikk uten å gå veien om den etablerte platebransjen. Et utall bitte små “labeler” dukket opp. Vanligvis ble disse drevet av ønsket om å gi ut egen musikk, men mange kopierte også opp andres musikk i antall som varierte fra 5 til nesten 2000.

Den første bølgen av kassettbevegelsen i Norge finner vi i perioden 1979-86. Etter hvert delte produksjonen seg i forskjellige nisjer:  På et sted i det musikalske landskapet finner vi hiphop-bevegelsen og housekulturen med sine mixtapes. På et helt annet sted vokste metal-scenen og avarter av støymusikken frem med demoer og miniopplag. Disse ble gjerne regnet som offisielle utgivelser, og demokassetter er i dag ettertraktede samleobjekter. Utpå nittitallet gjør enda en nisje seg gjeldende, som har sine røtter i fluxusbevegelsen og syttitallets mailart: Ekstremt forseggjorte utgivelser, med utagerende coverdesign og eksperimentering med kassettens fysiske utforming. Her finner vi dekonstruerte objekter hvor kassetten nærmest reduseres til en referanse. I utstillingen KASSETT gir vi et tverrsnitt av det dette mangfoldet i uttrykk som kassettformatet har fostret.

Gjennom lyd, samleobjekter og relikvier forteller KASSETT historien om kassettkultur i Norge. Utstillingen lar publikum oppleve musikken og lyduniverset som ligger til grunn for lidenskapen.

En av Norges mest profilerte tapetradere, Lasse Marhaug, har satt sammen en eksklusiv dobbel samlekassett spesielt for denne utstillingen, med bidrag fra viktige norske musikerne med forkjærlighet for kassettformatet. Her finner vi både klassikere og helt nyproduserte bidrag. Kassetten kommer i et opplag på 255 og vil være til salgs i hele utstillingsperioden.

Long before it was easy to share music on the internet, the cassette was the most important medium for the exchange of subterranean music. "Tapetrading" was widely used in many environments and people from all over the world came into contact with each other through shared music interests.

The audio gallery collaborates with Ekko this year about the exhibition KASSETT.

The KASSETT exhibition tells a story that has not yet been told. The audio gallery gives you a historical overview of cassette exchange in Norway, and follows the lines in Norwegian cassette culture until the present cassette renaissance.

The cassette is an early representative of the intimate and personal media formats. Of course, the cassette could be used by the record industry as a cheap format for sale. But first and foremost, it was a resource for independent individuals. These accounted for significant music production outside the commercial apparatus.

On cassettes you could record your own music or make collections of music you appreciated. Someone recorded a song over and over again, on both sides. Other sabotaged cassettes by erasing them, or playing bulletins about someone else's music.

The cassettes could be brought on the inner pocket, and you could give a special snake blend to their chosen ones. But not least, you could listen to music anywhere: Either lonely listening to a Walkman, or defining the acoustic space for the outside world with a portable boombox.

The Walkman player and the studio studio PortaStudio came on the market at the same time. Portastudio's capabilities, with four-channel recording studio in home format, making it a good combo for independent musicians. From then on, one could reasonably produce and distribute his music without going the way about the established record industry. A bunch of tiny "labels" appeared. Usually, they were driven by the desire to release their own music, but many also copied others' music in numbers ranging from 5 to almost 2000.

The first wave of cassette movement in Norway we find in the period 1979-86. Eventually the production split into different niches: In a place in the musical landscape we find the hip-hop movement and the house culture with its mixtapes. In a completely different place, the metal scene and afternoons of noise music grew out with demos and mini-albums. These were happily counted as official releases, and demo cassettes are today sought-after collectibles. In the nineteenth century, another niche makes itself known, which has its roots in the fluxus movement and the seventies e-mail: Extremely elaborate releases, with outgoing cover design and experimentation with the physical design of the cartridge. Here we find deconstructed objects where the cassette is almost reduced to a reference. In the KASSETT exhibition we give a cross section of this diversity in terms of cassette format.

Through sound, collectibles and relics, KASSETT tells the story of cassette culture in Norway. The exhibition allows the audience to experience the music and sound universe that forms the basis of passion.

One of Norway's most profesional tapestries, Lasse Marhaug, has put together an exclusive double collection kit especially for this exhibition, with contributions from important Norwegian musicians with love for the cassette format. Here we find both classics and brand new contributions. The cassette comes in a size of 255 and will be for sale throughout the exhibition period.