+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

01

.

20

02

.

02

.

20

Nanna K. Hougaard

I lydinstallasjonen Department of X blir beskueren sentrum for et fiktivt møte mellom forskere innenfor ulike disipliner, hvor samtalene følger et uforutsigbart mønster som hverken leder til enighet eller uenighet. Åtte forskere fra astrofysikk, filosofi, hjerneforskning, informatikk, evolusjonsbiologi, antropologi og dans er blitt intervjuet med utgangspunkt i et utvalg av sine akademiske artikler. Utfra kartlagte temaer mellom forskernes uttalelser, genererer en algoritme kombinasjoner som transformeres kontinuerlig.

Med Department of X forsøker Hougaard å bryte ned eksisterende mønstre for kunnskapsproduksjon ved å nullstille og gjenforene forståelsen av hvordan vitenskapelig kunnskap fungerer. Verket åpner opp for uendelige potensialer av kunnskapsproduksjon ved å sette opp mulige forbindelser mellom emner som ikke har noen umiddelbar sammenheng. 

Nanna K. Hougaard er en dansk kunstner bosatt i Trondheim. Hun jobber ofte med installatoriske og tidsbaserte verk som undersøker forbindelser mellom natur og kultur, hvordan verden skapes og transformeres, og hvordan vi skaper viten om den. Hougaard har en en tverrfaglig bachelor fra Aarhus Universitet og en MFA fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun startet i 2014 foreningen Underfladen, som blant annet står bak den interdisiplinære kunstfestivalen Mørke Dage.

Foto: Nanna K. Hougaard.

In the sound installation Department of X, the viewer becomes the center of a fictitious meeting between researchers in various disciplines, where the conversations follow an unpredictable pattern that neither leads to agreement nor disagreement. Eight researchers from astrophysics, philosophy, brain research, informatics, evolutionary biology, anthropology and dance have been interviewed based on a selection of their academic articles. Based on mapped themes between the researchers' statements, an algorithm generates combinations that are continuously transformed..

With Department of X, Nanna K. Hougaard attempts to break down existing patterns of knowledge production by resetting and reuniting the understanding of how scientific knowledge works. The work opens up endless potentials of knowledge production by establishing possible links between topics that have no immediate connection.

Nanna K. Hougaard is a Danish artist living in Trondheim. She often works with installation and time-based works that explore the connections between nature and culture, how the world is created and transformed, and how we create knowledge about it. Hougaard holds an interdisciplinary bachelor from Aarhus University and an MFA from the Academy of Fine Arts in Trondheim. She started the association Underfladen in 2014, which organises the interdisciplinary art festival Mørke Dage.

Photo: Nanna K. Hougaard.