+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

23

.

02

.

18

23

.

02

.

18

Jørgen Larsson, Jiska Huizing, Julie Silset, Mathias Loose, Alan Ó Raghallaigh

Fredag 23. februar feirer Lydgalleriet seg selv gjennom lanseringen av to publikasjoner: Håndbok for lydarbeid i visningsrom, forfattet av Lydgalleriets mangeårige kunstneriske leder, Jørgen Larsson, samt en antologi, Lydgalleriet Retrospektiv 2005-15, med bidrag fra flere av institusjonens aktive kunstnere, kuratorer og aktører gjennom 10 år.

Håndbok for lydarbeid i visningsrom er intet mindre enn en håndbok i hvordan montere og arbeide med lyd i rom som ikke nødvendigvis er tilpasset lyd og lydlige kunstverk. Boken er skrevet for alle aktører i kunstfeltet som jobber med lyd: kunstnere, kuratorer, teknikere, montører og formidlere. 

Boken er redigert av Sissel Lillebostad og Bjørnar Habbestad, og Petri Henriksson har utstyrt den med informative illustrasjoner. Lydgalleriet er svært stolt over å publisere boken og vi har stor tro på at akkurat denne har vært etterlengtet av mange som jobber med kuratering, montering og produksjon av lydlig kunst.

Lydgalleriet Retrospektiv 2005-15 er vår andre publikasjon, en som ser i bakspeilet og reflekterer nær historie. Den gang Lydgalleriet åpnet sine første utstillinger ble lydkunst oppfattet som «den bråkete fetteren», kostbar, krevende og umulig å ha i stua. Samtidig opplevde kunstnerne som arbeidet med materialet lyd, stor frihet. Feltet var åpent, uten klar tilhørighet eller tilsvarende forbehold. Eksperimentviljen var grenseløs. Det kan en til en viss grad si at den fortsatt er, men det har vokst fram en tettere definisjon av lydkunst som kunstnerisk form.

En rask gjennomgang av virksomheten til Lydgalleriet siden oppstarten viser i hovedtrekk tre tendenser: en vedvarende diskusjon rundt lyd som erfaring knyttet til det auditive rommets omfang og påvirkning (sonic ambience), komponert lyd som resultat av kinetiske installasjoner og apparater samt relasjonen til musikk. Kunstnere og kuratorer har siden oppstarten i 2005, vist historisk ikoniske verk av sentrale kunstnere som Alvin Lucier, Stefan Rummel og Pierre Berthet; Christian Marclay, Flo Kaufmann, Janek Schaefer and Otomo Yoshihide utfolde seg i en gebrekkelig trebygning i Skostredet; utfordret tilfeldige besøkende i Sparebanken med dagsverket Lydbank, og en internasjonal konferanse i lydkunst, Ephemeral Sustainability, med størrelser som Barbara London, David Toop, Salomé Voegelin, Anne Hilde Neset, Christoph Cox og Christina Kubisch og ble organisert av Lydgalleriet i 2012.

Parallellt med lanseringen av kjører vi et kjempekult live sett med Blue Rinse (BOOKLAUNCH EDITION!) med Jiska Huizing, Julie Silset, Mathias Loose og Alan Ó Raghallaigh. Blue Rinse er Lydgalleriet sin konsertserie med et spesielt fokus på den performative siden av variable soniske univers. Det vil bli masse bra mennesker, bøker til spesialpris, nyproduserte Lydgalleriet totes, lyd, soaring violins, city soundscapes, stuttering voices, records in reverse, blue sinetones, guided meditation, buzzing synths og vin. Velkommen kl. 20.00!

Friday 23rd February, Lydgalleriet celebrates itself through the launch of two publications: Håndbok for lydarbeid i visningsrom, written by Lydgalleriets' former artistic director Jørgen Larsson, as well as an anthology, Lydgalleriet Retrospektiv 2005-15, with contributions from several of the institutions' active artists and curators through 10 years.

Håndbok for lydarbeid i visningsrom is nothing less than a manual in how to assemble and work with sound in spaces that are not necessarily adapted for this intention. The book is written for people who work with sound in a gallery context: artists, curators, technicians, conservators and conveyors. The book is edited by Sissel Lillelsbostad and Bjørnar Habbestad, and Petri Henriksson has provided it with beautiful informative illustrations. Lydgalleriet is very proud to publish the book and we strongly believe that this has been awaited by many who work with the curating, assembling and production of sound art.

Lydgalleriet Retrospektiv 2005-15 is our second publication, one that looks into the back mirror and reflects close history. When Lydgalleriet opened its' first exhibitions, sound art was perceived as "the noisy cousin"; expensive, demanding and impossible to have in the living room. At the same time artists experienced working with sound as a great freedom. The field was open without clear belonging and experimentality was boundless. To some extent it still is, but a closer definition of sound art has emerged as an artistic form.

A quick review of the activities of Lydgalleriet since its' inception shows three main trends: a continuous discussion of sound as experience related to the auditive space's volume and influence (sonic ambience), composed sound as a result of kinetic installations and sculpture, as well as the relation to experimental music. Artists and curators have since the start in 2005 shown historical iconic works by artists such as Alvin Lucier, Stefan Rummel and Pierre Berthet; Christian Marclay, Flo Kaufmann, Janek Schaefer and Otomo Yoshihide unfold in a fragile wooden building in Skostredet; challenged casual visitors to Sparebanken with the public art project Lydbanken, and an international conference Ephemeral Sustainability, with sizes such as Barbara London, David Toop, Salomé Voegelin, Anne Hilde Neset, Christoph Cox and Christina Kubisch, organised by Lydgalleriet in 2012.

Accompanying the launch we have really cool live set of Blue Rinse (BOOKLAUNCH EDITION!) this evening, with Jiska Huizing, Julie Silset, Mathias Loose and Alan Ó Raghallaigh. Blue Rinse delves into the performative side of the sonic arts, and with the second edition forming a sonic illustration to the books being launched.There will be lots of good people, books, totes, sound, soaring violins, city soundscapes, stuttering voices, records in reverse, blue sinetones, guided meditation, buzzing synths and wine. You're welcome, 8 pm!