+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

09

.

11

.

10

09

.

11

.

10

Bruce McClure, Greg Pope, John Hegre

PNEK og Lydgalleriet samarbeider om en unik konsert med bruk av film/celluloid som utgangspunkt.

BRUCE MCCLURE (USA)

Pie Pellicane Jesu Dominae: And After Several Rapid Strokes of Their Wings

Bruce McClure har i flere år spilt i kinoer, festivaler og museer i USA og Europa. Hans forestillinger er en utfordring for sanseapparatet, fordi den beveger seg på grensen av hva den menneskelige hjerne klarer (og ikke klarer!) å oppfatte av lyd og bilde som produseres gjennom bruk av 16mm filmframvisere, filmloops og gitarpedaler. Arbeidene hans synliggjør selve essensen av celluloidfilm og mekanikken som benyttes for å vise den fram. Filmloops dyppet i forskjellige oppløsninger og spilt av i minimalt usynkrone hastigheter, kombinert med et optisk lydspor for å lage en fysisk svært intens opplevelse.

GREG POPE (UK)

Light Trap

Greg Pope startet 8mm filmkollektivet Situation Cinema i Brighton på siste del av åttitallet, som senere utviklet seg til Loophole Cinema i London (1989-99). De siste årene har han bodd i Oslo hvor han jobber og underviser film og kunst. I “Light Trap” benyttes fire lett modifiserte 16mm framvisere som plasseres i hvert sitt hjørne av et røykfylt rom. Hver av dem starter med en ueksponert filmsløyfe som i løpet av konserten utsettes for hardhendt behandling av maskinisten. Dermed utvikler forestillingen seg sakte til et inferno av lyd og lyd, der alt relaterer seg til enkle mekaniske prinsipper. I Bergen blir det John Hegre som skal mikse lyden live.

Forestillingen er en brutal hommage til Anthony McCall’s mesterverk “Light describing a cone” fra 1973.

PNEK and Lydgalleriet collaborate on a unique concert using film / celluloid as a starting point.

BRUCE MCCLURE (USA)

Pie Pellicane Jesus Dominae: And After Several Rapid Strokes Of Their Wings

For several years, Bruce McClure has played in theaters, festivals and museums in the US and Europe. His performances are a challenge to the sensory device because it moves on the boundary of what the human brain is capable of (and can not!) perceive of sound and image produced through the use of 16mm film producers, movie loops and guitar pedals. His work reveals the very essence of celluloid film and the mechanics used to show it. Film loops dipped in different resolutions and played at minimally unsynced speeds, combined with an optical soundtrack to create a physically intense experience.

GREG POPE (UK)

Light Trap

Greg Pope started the 8mm movie collection Situation Cinema in Brighton in the late part of the eighties, which later developed into the Loophole Cinema in London (1989-99). In recent years he has lived in Oslo where he works and teaches films and art. In "Light Trap", four lightly modified 16mm displays are placed in each corner of a smoky room. Each of them starts with an unexposed movie loop that is subjected to hard-handed treatment by the machine during the concert. Thus, the performance slowly develops into an inferno of sound and sound, all of which relate to simple mechanical principles. In Bergen, John Hegre will mix the sound live.

The performance is a brutal homage to Anthony McCall's masterpiece "Light describing a cone" from 1973.