+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

05

.

24

07

.

07

.

24

Siri Austeen

Under produksjon av en større lydinstallasjon skjedde det en dramatisk hendelse som endret alt. Refleksjonene rundt hendelsen fremkalte et perspektivskifte som har påvirket Austeens utforskning av lydinstallasjonen som form, til et sted hvor ting kan skje eller har skjedd. I Det som beveges flytter seg tar Austeen opp temaer som omhandler våre måter å lytte på, de øyeblikkene der ens eget ståsted som lytter forrykkes, og posisjonen en lytter ifra strekker seg mot omgivelsene på nye måter. Et annet sentralt spørsmål i hennes praksis er knyttet til det å vitne, og det å bære vitne. 

Utstillingen inneholder fire prosjekter; en lydinstallasjon, et bilde, en performance og en kassettutgivelse. Lørdag 1. juni holdes en performance  der Austeen fremfører egne tekster og trakterer installasjonens bassinstrument og saxopet. I forbindelse med performancen, lanseres også Austeens ferske kassett, utgiBreton Cassette

Siri Austeen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1981–85). I sin praksis er hun opptatt av hvordan ulike lyttestrategier påvirker oss. En gjennomgående tematikk er de individuelle, kollektive og økologiske strukturers inngripen i hverandre. Austeens praksis er ofte basert på utforskende feltopptak, som kommer til uttrykk gjennom stedsspesifikke lydinstallasjoner, musikalske performancer og deltakerbaserte prosjekter. Austeen har siden tidlig på 80-tallet vært engasjert i ulike musikalske prosjekt som del av sin kunstneriske praksis.

Det som beveges flytter seg er støttet av Norsk Kulturfond, Billedkunstnernes Hjelpefond og Billedkunstnernes Vederlagsfond. Foto: Øystein Thorvaldsen. Kuratert av Julie Lillelien Porter og ko-produsert av Lydgalleriet.

During the production of a large sound installation, a dramatic event that changed everything occured. Reflections on the event provoked a shift in perspective that influenced Austeen's experience of the sound installation as a form, to a site where things can happen or have happened. In What is moved moves, she addresses themes concerning our ways of listening, the moments where one's own listening position is disrupted, and the point from which one listens extends towards the surroundings in new ways. Another central question of concern in Austeen's practice relates to the act of witnessing, and to bear witness.

At Lydgalleriet, Det som beveges flytter seg will contain four projects; a sound installation, a picture, a performance and a cassette release. On Saturday June 1st, a live piece will be performed with Austeen's own text pieces together with the installation's bass instrument and saxopet. In relation to the performance,  fresh cassettereleased on Breton Cassette

Siri Austeen graduated from the Academy of Fine Arts in Trondheim in 1985. In her practice, she is concerned with how different listening strategies affect us. A recurring theme is the interplay between individual, collective and ecological structures. Austeen's practice often revolves around exploratory field recordings, manifested through site-specific sound installations, musical performances, and participatory projects. Since the early 1980s, Austeen has been involved in various musical projects as part of their artistic practice.

Det som beveges flytter seg is supported by Arts Council Norway, The Visual Artist's Aid Fund and the Visual Artist's Remuneration Fund. Photo: Øystein Thorvaldsen. Curated by Julie Lillelien Porter and co-produced by Lydgalleriet.