+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

20

.

02

.

09

20

.

03

.

09

Phil Niblock, Eliane Radigue, Brian Eno, Jim O´Rourke, Jacob Kirkegaard, Merzbow, Leif Elggren, Maeror Tri, Steve Roach, Robert Rich, Stars of the Lid, Tangerine Dream

Droner er vedvarende toner, akkorder eller toneklustere som ligger spent opp som barduner i et lengre lydlig forløp. Vi kjenner dem fra folkemusikken, barduntonene i sekkepipen, langeleiken, dulcimeren, dreieliren. Fra grunntonen i den Australske didgeridoo og Mongolsk strupesang, eller Indiske droneinstrumenter som f.eks. Tanpura eller Ottu. Dronen er universal og sannsynligvis det musikalske elementet mennesket først lærte seg virkningen av, nest etter rytme.

I Drones and Headphones prøver vi å bruke den intime sfæren hodetelefoner skaper til å etablere komfortable lyttesituasjoner, med liggestoler og avskjermete avlukker. Vi konsentrerer oss om lydarbeider som krever lang tid og personlig fokus. Arbeider som krever intimsfære. Avlukker. Arbeider som inviterer publikum til å ta en liten tur i indre eksil. La dopet virke. Ligge stille, la dronen ta ansvaret for kroppens rytme og legge hjernens analytiske våpen til side en liten stund.

Vi har samlet våre favoritter i dronemusikken til tretten liggestoler med hvert sitt arbeid. Dette er ikke en historisk gjennomgang. Ei heller dekker det hele feltet. Det er rett og slett et resultat av Lydgalleristenes samlede drone-opplevelser.

VIKTIG INFORMASJON:Vi har lagt opp denne utstillingen med puljer på 2 timer. Vi åpner annenhver time for puljeskift, kl 12 og 14. I mellomtiden er galleriet lukket for andre enn de som sitter i stolene. Ettersom det bare er 13 stoler i utstillingen, har vi laget en bookingside for å kunne reservere stoler. Dere kan selvsagt ta sjansen på å bare dukke opp kl 12 eller 14, men jeg anbefaler å reservere på forhånd.

Kunstnere: Phill Niblock, Eliane Radigue, Brian Eno, Jim O’Rourke, Jacob Kirkegaard, Merzbow, Leif Elggren, Maeror Tri, Steve Roach, Robert Rich, Stars of the Lid, Tangerine Dream

Drones are persistent tones, chords or tone clusters that are tucked up like bardunes in a longer, obedient course. We know them from folk music, the barduntones in the bagpipe, the long run, the dulcimer, the dreielir. From the base note of the Australian didgeridoo and Mongolian string song, or Indian drone instruments such as Tanpura or Ottu. The drone is universal and probably the musical element man first learned the effect of, next to rhythm.

In Drones and Headphones, we try to use the intimate sphere headphones to create comfortable listening situations, with sun loungers and shielded shutters. We concentrate on audio works that require a long time and personal focus. Workers who require intimacy. Cubicles. Works that invite the audience to take a small trip in internal exile. Let the dope work. Sit still, let the queen take responsibility for the body's rhythm and put the brain's analytical weapon aside for a little while.

We have collected our favorites in the drone music to thirteen sun loungers with each work. This is not a historical review. Neither does it cover the whole field. It is simply a result of the sound galleries' overall drone experiences.

IMPORTANT INFORMATION: We have set up this exhibition with pools of 2 hours. We open every other hour for pool change at 12 and 14. In the meantime, the gallery is closed to people other than those sitting in the chairs. As there are only 13 chairs in the exhibition, we have made a booking page to reserve chairs. You can of course take the chance to only show up at 12 or 14, but I recommend booking in advance.

Artists: Phill Niblock, Eliane Radigue, Brian Eno, Jim O'Rourke, Jacob Kirkegaard, Merzbow, Leif Elggren, Maeror Tri, Steve Roach, Robert Rich, Stars of the Member, Tangerine Dream