+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

10

.

14

17

.

10

.

14

Flø, Ratkje, Rishaug, Tafjord

Sett gjerne et stort kryss i almanakken når denne kvartetten skal opptre på Ekko. Her møtes nemlig fire av landets mest sentrale komponister det siste tiåret. Asbjørn Blokkum Flø står bak en rekke lydinstallasjoner, tradisjonelle komposisjoner og utforskninger av den elektroniske musikkens muligheter – i inn- og utland. Mens kollega Alexander Rishaug i mange år har operert i skjæringspunktet mellom glitch, samtidsmusikk og ambient, blant annet med albumutgivelser på Asphodel og Smalltown Supersound.

Hild Sofie Tafjord og Maja Solveig Kjelstrup Ratkje har sammen eksperimentert med støymusikk og improvisasjon i Fe-mail og SPUNK, men har også hver for seg pushet musikalske grenser. I 2001 mottok Kjelstrup Ratkje Arne Nordheims komponistpris, og hun har bidratt på over 70 plateutgivelser, men er kanskje mest kjent for sin improviserte stemmekunst.

De fire møtes for å fremføre Fløs stykke «Analogikk», basert på et «arkeologisk» og egenbygget elektronisk musikkinstrument bestående av analoge kretser. Musikken skal kombinere komposisjonsideer fra samtidsmusikkens store pionerer, som Stockhausen og Iannis Xenakis, men skal også ta innover seg inspirasjon fra moderne partikkelfysikk og romantikkens landskapsmalerier. Nøyaktig hvordan det vil låte, er det imidlertid ingen som vet før det er i gang.

Verket «Analogikk» er et nytt bestillingsverk bestillt og produsert i samarbeid med BEK.

Clear your schedule and mark this date in your calendars. Why, you ask? Well: Four of Norway’s most important composers in the last decade will perform together on this special night. Asbjørn Flø is behind a series of sound installations, traditional compositions and explorations of the possibilities of electronic music - at home and abroad. While colleague Alexander Rishaugveien for many years has operated at the intersection of glitch, contemporary music and ambient, with album releases on Asphodel and Smalltown Supersound.

 

Hild Sofie Tafjord and Maja Solveig Kjelstrup Ratkje has been experimenting with noise music and improvisation in Fe-mail and spunk, but also pushed musical boundaries individually. In 2001,Kjelstrup Ratkje was awarded the Arne Nordheim Composer Award, and she has contributed in over 70 albums but is best known for his improvised voice art.

 

The four meet to perform Flø’s piece "Analogikk" based on an "archaeological" and self made electronic musical instrument consisting of analog circuits. The music will combine compositional ideas from contemporary music's great pioneers, such as Stockhausen and Iannis Xenakis, but will also take on the inspiration of modern particle physics and the romantic landscape paintings. Exactly how it will sound, however, no one knows until it is started.

 

The piece "Analogikk" is a new commission ordered and produced in collaboration with BEK.