+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

19

.

08

.

22

11

.

09

.

22

Verdensteatret

Det analoge vet at vi er ufullkomne – bevegelsene våre er ustøe – vi spiser med hendene. I det digitale universet er alt dette nummerert og skjult. Vi må lære alt på nytt. Vi må finne ut hva som er rørende, hva som er kjedelig, hva som er morsomt? Hva er våre instruksjoner? Gjenta etter meg: Enter ghost, exit ghost, re-enter ghost.

Med en tittel hentet fra sceneinstruksjonene til Hamlet, hentyder Verdensteatret til det som ligger utenfor selve dialogen eller handlingen til et stykke, og mot poesien i det som er notert i margen.

De siste årene har Verdensteatret tematisk fordypet seg  i ulike former for læringsprosesser og prøvd å lage et laboratorium for å studere bevisstheter og hvordan de dannes og samhandler. Både dyr, mennesker, maskiner og mineraler er studieobjekter.

Verket er resultatet av en kollektiv prosess der materialer og bevegelser, lyder og scenografier fra tidligere verk har tatt en ny form – en spøkelsesaktig tilstedeværelse, forsøkt fanget på analog  film og ved bruk av eksperimentelle kullmikrofoner. Når en film viser seg for våre øyne i 24 bilder i sekundet, hva er det som beveger seg og hva er det som står stille? Kan lydbølgene fanges i noe materielt, noe fysisk – til forkullet lyd i rommet?

Verdensteatret består av performancekunstnere, billedkunstnere, musikere og software utviklere som sammen har utviklet et intrikat audiovisuelt språk. Deres arbeid er karakterisert av en dedikert langsiktig utvikling og en pågående eksperimentering innen forskjellige medier som viser seg i romlige orkestrale verk. Forestillingene og utstillingene er bygget på materiale samlet gjennom reiser som inkorporert i en større sammenheng forteller historier om den menneskelige sjels skrøpelighet. Deres arbeider presenteres bredt internasjonalt i ulike kontekster så som museer, musikk festivaler og teatre. Verdensteatret er et Oslo-basert kunstnerkollektiv grunnlagt i 1986 av Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen.

Kunstnere: Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Magnus Bugge, Niklas Adam og Torgrim Torve. Takk til Ali Djabbary og Martin Taxt. Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturdepartementet. Kuratert av Julie Lillelien Porter. Foto: Verdensteatret.

The analogue knows we are imperfect – our movements are unsteady – that we eat with our hands. In the digital universe, all of this is numbered and hidden. We have to learn everything all over again. We have to find out what is moving, what is boring, what is funny? What are our instructions? Repeat after me: Enter ghost, exit ghost, re-enter ghost.

With a title taken from the stage instructions for Hamlet, Verdensteatret alludes to what lies beyond the actual dialogue or action of a play, and to the poetry of what is noted in the margin.

During the past years Verdensteatret has  thematically immersed themselves in various forms of learning processes and tried to create a laboratory to study consciousnesses and how they are formed and interact. Both animals, people, machines and minerals are objects of study.

The work is the result of a collective process where materials and movements, sounds and scenographies from the past have assumed a new form – a ghostly presence, attempted to be captured on analogue film and the use of experimental coal microphones. When a film appears before our eyes at 24 frames per second, what is moving and what is standing still? Can soundwaves be captured in something material, something physical – become charred sound?

Verdensteatret consists of video and sound artists, painters and poets, and sculptors and computer programmers who together have developed an intricate audiovisual style. Their poetics are characterised by a dedicated long-term development, creating scenes of sensuous activity and an ongoing experimentation within different media which result in space related orchestral works. Combining aspects of concerts, theatrical performances and visual art installations, the company builds many of its large scale productions from raw materials collected during journeys combined with stories of the fragile human soul. Their works have been presented internationally in a number of contexts and locations, such as art museums, contemporary music festivals, and theatres. Verdensteatret is an Oslo-based art collective founded in 1986 by Lisbeth J. Bodd and Asle Nilsen.

Artists: Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Magnus Bugge, Niklas Adam and Torgrim Torve. Thanks to Ali Djabbary and Martin Taxt. Supported by Arts Council Norway and The Ministry of Culture. Curated by Julie Lillelien Porter. Photo: Verdensteatret.