+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

06

.

11

17

.

07

.

11

Alvin Lucier, Stefan Rummel & Pierre Berthet. Curated by Carsten Seiffarth

Stefan Rummels nye arbeid Articulated Chambers ble vist inne i gallerirommet i hjørnet på USF Verftet. Rummel bruker blant annet strenger i sitt arbeid, men her er det snakk om strenger som ikke lager lyd, nærmere bestemt silikonstrenger. Som en blanding av kamelonens tunge og edderkoppens nett er silikonstrengene festet til forskjellige vibrerende elementer i gallerirommet, blant annet en stor basshøyttaler. Installasjonen er en videreutvikling av en installasjon i Maastricht i mai 2011, hvor to store bokser var plassert på en brygge ved elven Maas, som renner gjennom byen.Boksene var store nok til at man kunne gå inni og mens den ene var plassert på bryggen, lå den andre og fløyt på vannet. I Bergen er begge boksene bygget inn i Lydgalleriet.Den flytende boksen er i "tørrdokk" og står på store fjærer. Vannets membran er overført til en annen elastikk med nye egenskaper, som bringer tankene hen på lekeapparater og tegneserier. Lydene som høres er opptak fra Bergen som kunstneren selv har tatt opp mens han har vært her. Stefan Rummel er utdannet fra Kunstakademiet i Nürnberg. Hans arbeider er ofte i det offentlige rom, hvor han går inn i en eksisterende situasjon og forandrer den ved å legge til fremmede elementer, vanligvis lange silikonstrenger.

Pierre Berthets verk Extended loudspeakers: Membranen reduseres til et strengt minimum. Formålet med denne operasjonen er å ha høyttaleren så stille som mulig. Men høyttalerens sylinder skal fortsatt være opphengt rundt magneten slik at den fortsatt vibrerer når elektriske impulser sendes i høyttaleren. Disse vibrasjonene overføres gjennom ståltråder festet til sylinderen på den ene siden og til et nett av tinn-resonatorer i den andre enden. Tinnboksene er suspendert i rommet. De originale lydene som sendes i de utvidede høyttalere, filtreres og gir gjenklang gjennom installasjonen. Siden 2000 har dette prinsippet blitt eksperimentert på ulike måter: Som en installasjon som fungerer automatisk og / eller brukes av meg og ulike musikere i forestillinger.

Stefan Rummel's new work Articulated Chambers was shown inside the gallery room in the corner of USF Verftet. Rummel uses strings in his work, in this piece strings that do not produce sound, more specifically silicone strings. As a mixture of the chameleon's tongue and the spider's net, the silicone strings are attached to various vibrating elements in the gallery, including a large bass speaker. The installation is a further development of an installation in Maastricht in May 2011, where two large boxes were located on a pier by the river Maas, which flows through the city. The boxes were large enough to go inside and while the one was located on the pier, lay the other and flutter on the water. In Bergen, both boxes are built into Lydgalleriet. The floating box is in "dry dock" and stands on large springs. The water's membrane is transferred to another elastic with new features that bring mind to toys and cartoons. The sounds that are heard are recordings from Bergen that the artist himself has taken up while he has been here.Stefan Rummel graduated from the Academy of Arts in Nuremberg. His work is often in the public space, where he enters an existing situation and changes it by adding strange elements, usually long silicone strings.

Pierre Berthet's piece Extended loudspeakers: The membrane is reduced to the strict minimum. The purpose of this operation is to have the loudspeaker as silent as possible. But the cylinder of the loudspeaker should still remain suspended around the magnet so that it still vibrates when electric impulses are sent in the loudspeaker. These vibrations are transmitted through steel wires attached to the cylinder on one side and to a net of tin can resonators on the other end. The tin cans are suspended in the space. So, the original sounds sent in the extended loudspeakers are filtered and reverberated through the installation. Since 2000, this principle has been experimented in various ways : as an installation working automatically and/or used by me and various musicians in performances.