+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

26

.

06

.

21

04

.

07

.

21

Thorolf Thuestad

For one – for many – for all er en hybrid mellom figurteater og utstilling som handler om vår iboende hang til å inngå forhold med ting gjennom å menneskeliggjøre dem.

Jeg føler de har intensjoner, men vet at de ikke har det.

Å velge å se tingene som om de har selvbestemmelse, åpner for å gi dem en respekt som ellers mangler i den «opplyste» og vitenskapelige måten å fortolke naturen på. I lys av den påvirkningen vi utøver på miljøet i dagens verden, og den ødeleggelsen det vil føre med seg for planeten og oss selv, kan en «strategisk antropomorfisme» – som Jane Bennet kaller det – virke som en gylden mulighet som nettopp vår antropomorfiserende tilbøyelighet gir. Det gir en anledning til å dyrke en sunnere og mer respektfull måte å være i og samhandle med verden på.

For one – for many – for all søker å belyse relasjonene som kan oppstå mellom publikum, figurene, og mellom figurene selv. Relasjonene som utspiller seg fremmer et slags slektskap mellom dem og forteller mange historier, én for hvert vesen i rommet.

Thorolf Thuestad er en lydkunstner, komponist, lyddesigner, utøver og lyd- og kunsttekniker basert i Bergen. Han jobber med scenekunst, samtidsmusikk og lydinstallasjoner. For one – for many – for all er en del av avslutningen av Thuestads stipendiatprosjekt ved Universitetet i Bergen, fakultet for Kunst, Design og Musikk; Emotional machines – Composing for unstable media. En samproduksjon mellom Universitetet i Bergen, BIT Teatergarasjen, M12 Kultur og Lydgalleriet.

Foto: Kobie Nel.

For one - for many - for all is a hybrid presentation between figure theatre and exhibition, dealing with our inherent need to attribute human characteristics to inanimate objects.

I feel they have intentions, but know they do not have it.

Choosing to see things as if they have self-determination, opens up for giving things a respect otherwise lacking in an «enlightened» and scientific way of interpreting nature. In light of the impact we have on the environment in today's society, and the devastation it brings to the planet and ourselves, this «strategic anthropomorphism» – as Jane Bennet names it – may seem like a golden opportunity precisely as our anthropomorphising tendency suggests.

For one - for many - for all consists of motorised, moving objects conveying their own story, a collaboration between human and machine in order to satisfy our anthropomorphic instincts.

Thorolf Thuestad is a sound artist, composer, sound designer, performer and sound and art technician based in Bergen, Norway. He works extensively with stage arts, contemporary music and sound installations. For one - for many - for all is part of the finale of Thuestad's PhD project at the University of Bergen, Faculty of Art, Design and Music; Emotional machines – Composing for unstable media. A co-production between the University of Bergen, BIT Teatergarasjen, M12 Kultur and Lydgalleriet.

Photo: Kobie Nel.