+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

21

.

04

.

23

04

.

06

.

23

Mariam Gviniashvili

Mariam Gviniashvilis lydverk FREE FLOW er basert på Debris' KI-genererte fiolinsamplinger, en database som genererte verkets grunnleggende elementer av støy, glitcher og forvrengte lyder. Ved å bruke det valgte materialet, skapte hun en lydbilde som står i motsetning til fiolinens tradisjonelle sonoritet; et lydbilde som er kraftfullt, rikt på teksturer, overveldende, hardt og øredøvende. Gviniashvili lot seg veilede av lydmaterialet gjennom den kompositoriske prosessen, og dramaturgien til verket ble formet fritt - gjennom en FREE FLOW.

FREE FLOW er en del av Debris-prosjektet, – en serie med elektroniske komposisjoner basert på materialer generert av Demiurge lydsyntese-motoren, en maskinlæringsplattform for musikk. Demiurge består av en tredelt nevral nettverksarkitektur utviklet av Roberto Alonso, Marek Poliks og et team av samarbeidspartnere ved Hong Kong Baptist University.

Mariam Gviniashvili jobber som lydkunstner og komponist. Hun kombinerer elektronikk, elektroakustikk og 3D-lydteknologi med visuelle elementer, dans og live-opptredener for å trenge dypt inn i lyd og roms fysiske og emosjonelle essens. Musikken har fulgt Gviniashvili gjennom hele livet siden barndommen i Øst-Georgia der hun sang og spilte piano. Gradvis fant hun sin vei som en kreativ komponist og visuell kunstner mens hun studerte komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. En rekke festivaler, store konsertsteder og radioprogrammer har presentert Gviniashvilis musikk de senere årene.

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger ut et lydverk til den parabolske høyttaleren plassert i Kunsthall 3.14s inngangsparti. PARABOL har et spesielt fokus på soniske verk som komplimenterer utstillingene i overetasjen ved å by på alternative ytringsformer.

Foto: AUK.

FREE FLOW is a fixed-media multichannel piece based on Debris' AI-generated violin samples, a database that provided the work's grounding noise (s), glitches, and distorted sounds. Using the selected material, Gviniashvili created a sound-world opposing the traditional sonority of a violin, a sonic space at once powerful, rich in textures, overwhelming, harsh, and ear-piercing. She allowed the sound material to guide me through the compositional process, freely shaping - through a FREE FLOW - the form and dramaturgy of the piece.

FREE FLOW is part of Debris project - a set of electronic compositions based on materials generated by the Demiurge audio synthesis engine, a music machine-learning platform. Demiurge consists of a tripartite neural network architecture developed by Roberto Alonso, Marek Poliks, and a team of collaborators at the Hong Kong Baptist University.

Mariam Gviniashvili works as a sound artist and composer, combining electronics, electro-acoustics and 3D sound technology with visuals, dance and live performance to penetrate deep into the physical and emotional essence of sound and space. Music has followed Gviniashvili through her life since early childhood. Growing up in eastern Georgia, she sang and played piano, and gradually found her feet as a creative composer and visual artist while studying composition at the Norwegian Academy of Music. Festivals, major venues and radio programmes have presented Gviniashvili's music in recent years.

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14 , where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits and offers a mode of address complementing the exhibitions in the main upstairs spaces.

Photo: AUK.