+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

12

.

09

.

06

17

.

09

.

06

Charles Curtis, Leif Elggren, Brandon LaBelle, Sandra Truté, Atle Selnes Nielsen, Arne Bakke

Tirsdag 12. september: Charles Curtis spiller Eliane Radigue, Østre Skostredet 3.

Den amerikanske cellisten Charles Curtis sitt resymé har en bredde de færreste samtidsmusikere kan matche. Fra å ha vært solist ved Hamburgerfilharmonien hopper han i dag lett og ledig mellom en professorstilling ved University of California i San Diego og små avantgarde-klubber i downtown New York, hvor han blant annet er en av komponist La Monte Young's nærmeste samarbeidspartnere. Curtis spiller et spesialskrevet soloverk for cello av den franske komponisten Eliane Radigue. Uken før Curtis ankommer byen mottar Radigue den prestisjetunge Digital Musics-prisen under Prix Ars Electronica i Linz. Konserten holdes i etasjen over Lydgalleriets fremtidige visningsrom og gi en særegen stemning ikke ulik New Yorks legendariske loftkonserter på 60- og 70-tallet. 

Onsdag 13. september: Charles Curtis spiller verk av Alvin Lucier, Landmark.

Når vi først har Charles i byen, ber vi ham bli en kveld til. Den amerikanske komponisten Alvin Lucier hørte vi på Landmark senest i vår. Også Lucier har skrevet et stykke spesielt til Charles. Luciers musikk utgjør det kanskje mest imponerende eksempelet på hva som skjer når en komponist har utforsket hva som skjer når man visker ut grensene mellom musikk og fysikk. Som lytter blir man vitne til hvordan ulike toner treffer hverandre i luften og begynner å prate sammen slik at det oppstår nye musikalske vesener som svever rundt der oppe under taket, ned over hodene våre og inn øregangene.

Torsdag 14. september: Leif Elggren og Brandon LaBelle, Landmark.

Leif Elggren er ikke bare en av broderfolkets mest spennende lydkunstnere, med plateutgivelser på britiske Touch, han er også en slags svenskenes "Fusakonge". Sammen med Carl Michael von Hauswolff har han i mange år vært representant for nasjonen Älgaland-Värgaland. På Landmark vil han spille et laptop-sett der lyder fra datamaskinens indre blandes sammen med lyder fra naturens ytre verden.

Brandon LaBelle er en av verdens skarpeste lydkunstanalytikere, men han er ingen vass utøver heller. Hans virkelige styrke ligger imidlertid i hvordan han kombinerer de to delene av sitt virke i performative situasjoner der det settes spørsmålstegn ved selve grunnpremissene for både det å lage og lytte til lyd. På Landmark vil LaBelle gjøre en ny performance som foreløpig ikke har fått noen tittel, men som kommer til å inneholde åtte personer, noen ghettoblastere, noen små bjeller og motion-sensor-teknologi.

Slå den.

Fredag 15. september: Utstillingsåpning i Østre Skostredet 3.

Før vi begynner å bygge om det gamle lokalet i skostredet til Nord-Europas beste arena for lydbaserte kunstverk, lar vi tre unge bergensbaserte kunstnere rulle ut den gamle kjerra én siste gang. Sandra Troutté, Atle Selnes Nilsen og Arne Bakke har alle tilknytning til Kunsthøgskolen i Bergen, og alle lager kunst som benytter seg av svært forskjellige lydlige virkemidler. De vil ta i bruk store deler av huset og forvandle det til et lydlig kråkeslott.

Foto: Eirik Lande.

Tuesday September 12th: Charles Curtis plays Eliane Radigue, Østre Skostredet 3.

The American cellist Charles Curtis' resume has a width the fewest contemporary musicians can match. Having been a soloist at the Hamburger Philharmonic, he is currently leaping easily and freely between a professorship at the University of California in San Diego and small avant-garde clubs in downtown New York, where he is one of composers La Monte Young's closest partners. Curtis plays a specially written solo cover for cello by the French composer Eliane Radigue. The week before Curtis arrives, Radigue receives the prestigious Digital Musics Prize under Prix Ars Electronica in Linz. The concert is held on the floor of the gallery's future showroom, giving a distinctive mood no different from New York's legendary loft concerts in the 60s and 70s. 

Wednesday, September 13: Charles Curtis plays works by Alvin Lucier, Landmark.

When we first have Charles in town, we ask him to stay another evening. The American composer Alvin Lucier we heard at Landmark last spring. Lucier has also written a piece specifically for Charles. Lucier's music makes it perhaps the most impressive example of what happens when a composer has explored what happens when wiping out the boundaries between music and physics. As a listener, one witnesses how different tones hit each other in the air and start chatting so that new musical creatures emerge that float up there under the roof, over our heads and into the ears.

Thursday September 14th: Leif Elggren and Brandon LaBelle, Landmark.

Leif Elggren is not only one of the Sweden's most exciting sound artists, with album releases on British Touch, he is also kind of Sweden's "Fusakonge". Together with Carl Michael von Hauswolff he has been the representative of the nation of Äggaland-Värgaland for many years. At Landmark he will play a laptop set that sounds from the computer's interior mixed with sounds from nature's outer world.

Brandon LaBelle is one of the world's brightest sound art analysts, but he is no less a sharp performer either. However, his true strength lies in how he combines the two parts of his work in performative situations, which questioned the basic premise for both making and listening to sound. At Landmark, LaBelle will make a new performance that has not yet been given a title, but will contain eight people, some ghettoblasters, some little bells and motion sensor technology.

Beat that.

Friday 15th September: Exhibition opening in Østre Skostredet 3.

Before we begin to rebuild the old place in the "Skostredet" street to northern Europe's best arena for sound-based works of art, we allow three young mountain-based artists to roll out the old cart one last time. Sandra Truté, Atle Selnes Nielsen and Arne Bakke are all affiliated with the Bergen Art Academy, and all make art that uses very different sound instruments. They will use large parts of the house and turn it into an audible crash castle.

Photo: Eirik Lande.