+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

16

.

08

.

19

15

.

09

.

19

Espen Sommer Eide

Øyet er et dyr

Kroppen er et øre

Øret er en hånd

En komponist, desillusjonert av begrensningene i menneskets sanseapparat og forestillingsevne, bestemmer seg for å dra tilbake til naturen der han vokste opp. Han reiser til elvene og viddene i Nord-Norge, i håp om å finne nye kilder til musikk utenfor seg selv. Laksen og myggens sansebiologi blir til rytmer og toner bygget på fremmede prinsipper. Samtidig hjemsøkes komponisten stadig av spøkelser fra sin egen fortid, noe som gjør det vanskelig å fullføre verket Imaginalia.

Imaginalia revisited (2019) er et poetisk og musikalsk verk med mange tematiske tråder. Sentralt står vårt forhold til naturen, og sammenhenger og ulikheter mellom vår måte å se og lytte på, i forhold til andre levende veseners. Verket skaper også nye koplinger og grenseerfaringer mellom bilde og lyd, mellom det synlige og det usynlige, og undersøker gjennom dette hvordan historie og minner former vår sanseerfaring i møtet med et sted.

Espen Sommer Eide er en kunstner og komponist bosatt i Bergen. Ved å benytte seg av musikk og lyd som både medium og metode, består hans kunstneriske praksis av langvarige engasjement i spesifikke landskap, arkiver og språk og rytmer, med en eksperimentell tilnærming til lokal og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg til installasjoner og performanser, har han gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani vært en fremtredende representant for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskap som Rune Grammofon, FatCat og Hubro.

Verkene hans har vært utstilt og fremført på steder som Manifesta-biennalen, Bergen Kunsthall, Ultima, Borealis, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, Sonic Acts, Mutek, GRM, Performa Festival m.fl. Eide har også bidratt til en rekke verk som en del av kunstkollektivet Verdensteatret.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og BEK. Takk til Mari Kvien Brunvoll for stemme og improvisasjon.

Foto: Paal Rasmussen/ Lydgalleriet.

The eye is an animal

The body is an ear

The ear is a hand

A composer, disillusioned by the limits and weakness of the human imagination, decides to travel back to the nature where he grew up. He journeys to the rivers and tundras of Northern Norway, hoping to get in touch with other sources of music. The sensory biology of salmon and mosquitoes becomes rhythms and harmonies based on unknown principles. All the while the composer is constantly visited by ghosts of his own past, something that makes it ever more difficult to finish the composition Imaginalia.

Imaginalia revisited (2019) is a poetic and musical work with multiple thematic threads. At the core lies our relationship to nature, and various connections and differences between our way of seeing and listening, compared to other living beings. The work also generates new connections and liminal experiences between image and sound, between the visible and the invisible, and investigates through this how history and memory shapes our sensory experience of a place.

Espen Sommer Eide is a composer and artist based in Bergen, Norway. Using music and sound as both method and medium, his artistic practice involves long-term engagement with specific landscapes, archives, languages and rhythms, with an experimental approach to local and embodied knowledge. In addition to installation and performances, he has been a prominent representative of experimental electronic music from Norway, with main projects Alog and Phonophani, and a string of releases on the labels Rune Grammofon, FatCat and Hubro.

His works has been exhibited and performed at Bergen Kunsthall, Bergen Assembly, Manifesta, Marres, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, De Halle Haarlem, Dark Ecology, Sonic Acts, Mutek festival, GRM/Presences Électronique, Performa Festival, Museo Reina Sofia and more. Eide is also a member of the theatre/art collective Verdensteatret, with extensive international touring and exhibi­tions.

Supported by: Norsk Kulturråd, Bergen Kommune and BEK. Thank you to Mari Kvien Brunvoll for voice and improvisation.

Photo: Paal Rasmussen/ Lydgalleriet.