+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

05

.

19

02

.

06

.

19

Gunhild Mathea Olaussen

Gunhild Mathea Olaussens installasjon Interferens tar utgangspunkt i interferens og svevninger i vårt menneskelige sanseapparat, som fenomen, metode og kunstnerisk tematikk. Arbeidet er komponert i polyrytmikk over et utvidet stemmespekter av atten interfererende glassplater, gips og fargepigment, kvinnevokal, perkusjon og partitur trykket i letterpress.

Interferens oppstår i det to eller flere bølger opptrer på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Interferens mellom to lydbølger med nesten samme frekvens, genererer en tredje tone i vår lytting, dette fenomenet kalles svevninger. Interferens viser også til en interfererende handling, noe som blander seg med, forstyrrer - et møte mellom flere komponenter, en forskyvning, en polyfoni av stemmer som samlet danner en ny sameksistens.

Arbeidet søker å implementere interferens i grenselandet mellom materialitet og sansing, og åpne et refleksjonsrom der en forskjøvet opplevelse av fysisk autonomi kan oppstå.

Konsert på åpningskvelden kl. 20:00 og 11. mai kl. 13:00 med Ane Marthe Sørlien Holen.

Medvirkende:

Konsert: Ane Marthe Sørlien Holen

Partitur: Janne - Camilla Lyster

Artist book: Ane Thon Knutsen

Sopran: Silje Aker Johnsen

Prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde/Kulturrådet, NOTAM og Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge. Foto: Paal Rasmussen/ Lydgalleriet.

Gunhild Mathea Olaussen's installation Interferens is based on interference and beatings in our human sensory apparatus, such as phenomenon, method and artistic theme. The work is composed in polyrhythmics over an extended vocal range of eighteen interfering glass plates, plaster and color pigments, female vocal, percussion and score printed in letterpress.

Interference occurs in which two or more waves occur at the same site and form a new wave pattern. Interference between two sound waves of almost the same frequency, generating a third tone in our listening, this phenomenon is called hovering. Interference also refers to an interfering action, which interferes with, interferes - a meeting of several components, a displacement, a polyphony of voices that collectively create a new coexistence.

The work seeks to implement interference in the boundary between materiality and sensation, and open a reflection space where an offset experience of physical autonomy can arise.

Concert on the opening night 10th May at 8 pm and 11th May at 1 pm with Ane Marthe Sørlien Holen.

Concert: Ane Marthe Sørlien Holen

Score: Janne - Camilla Lyster

Artist book: Ane Thon Knutsen

Soprano: Silje Aker Johnsen

The project is supported by Fond for lyd og bilde / The Arts Council, NOTAM and Regional Project Funds for Visual Arts / Art Centers in Norway. Photo: Paal Rasmussen/ Lydgalleriet.