+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

07

.

06

.

14

29

.

06

.

14

Karen Skog & John Hegre

Her jobber Skog og Hegre blir til i utstillingsperioden. Noe har allerede skjedd: et besøk i håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket og avdekkelsen av et uferdig manus om Giordano Bruno, skrevet av Hans E. Kinck. Resten skal skje i løp av tre uker på Lydgalleriet. Hva, er usikkert, men vi vet det blir lyd, mye lyd, hardt arbeid og ideer spredt ut i tid og rom. 1: H.E.Kinck: Manuskripter og noen brev, hans dokumentmappe og briller. Diverse. refererer til en hylleseksjon i Nasjonalbibliotekets arkiver. Blant Kincks manuskripter finnes det skisser til et uferdig manus til et drama om den lærde nomaden Giordano Bruno, som fartet gjennom Europa på leting etter erkjennelse og arbeidsro. Renessansemennesket Bruno var matematiker, astrolog, poet, mystiker og ikke minst sin tids bærer av Ars memoriae, memoreringens kunst.

Bruno inskriberte sin kunnskap om blant annet universets uendelighet inn i “memoreringshjul“, som tre hundre år senere inspirerte den tyske kunsthistorikeren Aby Warburg til å skape Mnemosyne Atlas, en visuell fotfølgelse av repetetive ideer og symboler i kulturutrykk gjennom historien.Atlaset ble aldri ferdig fordi – lik skjebnen til Kincks drama om Bruno – forfatteren døde før arbeidet ble fullendt. Giordano Brunos navn og notater om hans virke fyller både Warburgs og Kincks siste dagbøker.

Warburgs bibliotek, som senere skulle danne kjernen av The Warburg Institute, var arrangert etter emner som omfattet mennesket og lærdommens plass i universet – en samling over temaet mikrokosmos og makrokosmos. Han kalte det et “sinnets laboratorie” og et forsøk på å kurere mennesket mot trangsynhet og uvitenhet om dets kulturelle arv, en defekt med spredning i Vesten. En som gjenopptok noen av Warburgs ideer var den engelske historikeren Frances Yates, som på The Warburg Institute i London på 50–tallet holdt sin første forelesning etter å ha rekonstruert og tolket Brunos “memoreringshjul“. Siden skrev hun boken The Art of Memory, en vitenskapshistorie om kunsten å huske, fra dens storhetstid i antikken, via Bruno og okkultismen, fram til dens påvirkning på den moderne vitenskapens grunnstruktur. Yates levde ikke lenge nok til å oppleve at teknologien til Ars memoriae i dagnærmest er utelukkende digital.

Ingeborg Refling Hagen, én av Hans E. Kincks største disipler, viet sitt liv til å skape situasjoner for kollektive, litterære opplevelser. Under andre verdenskrig ble hun fengslet for sin uttalte antifascistiske overbevisning og sitt illegale arbeid. Det var her, i fangenskap, at hun forstod at det eneste hun eide og som ikke kunne bli konfiskert, var alle bøkene, poesien, fortellingene og sangene hun hadde memorert fra barndommen av. Etter å ha bli sluppet fri mot krigens slutt, takket hun Mnemosyne, musenes mor, og startet Suttung. Suttung var en litterær bevegelse, som gjennom musikk, sang og felles lesing og memorering av litteratur, filosofi og myter, dannet et levende arkiv av kulturelt minne og en hær av humanisme.

Hvordan disse historiene fletter seg inn i Her jobber Skog og Hegre er ennå uvisst, for den blir til i løp av utstillingsperioden, og publikum blir invitert inn i prosessen. En ting vet vi: at det blir lyd, mye lyd, hardt arbeid og tanker spendt ut i tid og rom. På åpningen 6. juni, feirer vi at arbeidet kan begynne.

Her jobber Skog og Hegre er åpen torsdager- søndager 12.00-17.00. Torsdag 19. mai vil kunstneren Randi Nygård ta del i prosessen som inspirator og bidra med en presentasjon.

Utstilllingen er kuratert av Signe Lidén og er det første prosjektet i utstillingsserien LYDHØRT.

LYDHØRT er en serie av fire prosjekter utviklet for Lydgalleriet i Bergen mellom 2014-2015 av Daniella Cascella, Signe Lidén, Julie Lillelien Porter og Rune Søchting. Hvert prosjekt er utformet individuelt av hver av deltagerne gjennom kollektive aktiviteter og i dialog med resten av gruppen.

Kunstnerne og aktivitetene som er presentert under LYDHØRT favner om et bredt spekter av språk og formater, fra tekst til objekt, installasjon til performance. Prosjektene bringer det hele sammen gjennom å vende oppmerksomheten mot lyden, på grunn av lydens egenskap i å skape territorier, framkalle minner og å etablere forbindelser mellom individer, form og sjangre. Det er ikke bare de materielle eller sanselige aspektene av lyd som er i fokus, men lyd som et kompleks sosialt og kommunikativ fenomen.

Lyd er det i mellom, det som binder sammen og rommer ulike prosesser. Prosjektet LYDHØRT utforsker prosesser av oversettelse, transformasjon, resonans og interferens i kunsten.

NB! Utstilling blir tatt opp og streames live via LYDHØRT radio.

LYDHØRT radio steaming forbinder og transformerer hvert av prosjektenes rom, og åpner opp rommenes fysiske grenser.

Karen Skog jobber med performance og installasjon. I trioen Karen Skog Orkester er bildet av en klassisk fiolin og cello transformert til quadrangulære bokser i mdf og et gammelt trå orgel puster ujevne rytmer og tereminen synger på elektriske signaler fra eteren. Skog spiller på selve bildet av orkesteret og interessen for å utvikle og bygge instrumentene og det performative, blir like viktig som lyden i seg selv. Hennes installasjoner består ofte av narrativer bygget opp av kombinasjoner av tegning, tekst og skulptur.

 John Hegre er musiker og komponist, og arbeider innenfor og utenfor sjangre som støy, elektronisk -og improvisert musikk. Han har vært sentral i en rekke prosjekter, som Jazkamer, NOXAGT, Golden Serenades, Kaptein Kaliber og spilt med bl.a Jørgen Træen, Bjørnar Habbestad, Nils Are Drønen, Jean-Philippe Gross, Maja Ratkje og mange fler.

Randi Nygårder interessert i usynlige, tilfeldige eller irrasjonelle sammenhenger i fakta på tvers av lingvistikk, natur- og samfunnsvitenskapene og visuelle representasjoner av disse. Nygård utforsker ofte disse sammenhengene i tredimensjonale collager, som består av fotografi, bøker eller blad. I disse blir omriss av rom, figurer og mønster skåret ut og opp og deler av landskap, historie, tid, steder og mennesker møtes i en blanding av figurasjon og abstraksjon.

 Signe Lidén arbeider med lydinstallasjon og stedsspesifikk performance som ofte er utforskninger av menneskeskapte landskapers historie, funksjon og erindring. Hun har laget installasjonsserien Writings for Resonances Network, og har samarbeidet med Steve Rowell og Annesofie Norn om The Cold Coast Archive, og har laget bestillingsverk for blant annet Hordaland Kunstnersenter, Kunsthall Oslo og Ny Musikk, Inteferenze New Arts Festival.

1:H.E.Kinck: Manuscripts and some letters, his writing folder and spectacles. Misc. is the title of one of the archive sections of the National Library of Norway. Amongst the manuscripts of Kinck there is a draft of a never to be finished play about the learned nomad Giordano Bruno. This mathematician, astrologist, poet and mystic was also a celebrated master of the art of memory known for deploying “memory wheels” to hold his knowledge about the infinity of the universe. Some three hundred years later the wheels in turn inspired the art historian Aby Warburg to create the Mnemosyne-Atlas, in which he traces historical lines through reoccurring images, symbols and ideas in art and culture. However, the Atlas was never completed, suffering the same fate as Kinck’s play – the author died before it could be finished. The work of Bruno on memory was of crucial interest to both Warburg and Kinck, and notes about him fill the pages of their last diaries.

The legacy of Warburg’s research would find its ground in his library around which the Warburg Institute was established. The library is arranged according to topics concerning man and knowledge and their place in the universe, formed by Warburg as a “laboratory of the mind” in his attempt to cure mankind’s narrow-mindedness and ignorance of its heritage. The English historian Frances Yates later revisited Warburg’s ideas in her book The Art of Memory, a scientific history of the art of remembering spanning from its heyday in antiquity, via Bruno and occultism, to its ultimate influence on the fundamentals of modern science. Yates did not live long enough to witness the technology of today´s Ars memoriae, which is entirely digital.

Kinck’s work was taken up further by one of his most committed disciples, Ingeborg Refling Hagen. She engaged her whole life in instigating moments of shared literary experience. During her internment in WorldWar II for her antifascist convictions and illegal work she came to realize that the only things she had that could not be confiscated, were the books, poetry, stories and songs she had memorised from childhood. After her release, praising the mother of muses Mnemosyne, Hagen came to establish a new literary movement. Suttung was practiced through music and shared readings, memorising the literature, philosophy and myths, creating a living archive of cultural memory.

These narratives form the base for the exhibition Skog and Hegre at work while the ways in which they will take shape remains an open call. The project will evolve throughout the duration of the exhibition in a process in which the public is invited to participate. One thing is certain: there will be noise, lots of noise, hard work and thoughts suspended in time and space.

At the opening on June 6 we will celebrate that the work can commence. Skog and Hegre at work  is open Thursdays to Sundays 12:00 -17:00. On Thursday, June 19, Randi Nygård will take part with her presentation. Skog and Hegre at work is curated by Signe Lidén as the first instalment of the project series LYDHØRTLYDHØRT is a series of four projects developed for Lydgalleriet in Bergen in 2014-2015 by Daniela Cascella, Signe Lidén, Julie Lillelien Porter, and Rune Søchting. Each project is independently devised by one of the participants and developed from collective activities and from an ongoing dialogue.

The artists and activities presented within LYDHØRT pertain to a wide range of languages and formats, from objects to texts, installations to performances, readings and events. This project brings them together through an attention to the sonic medium, because of its ability to create territories, to evoke memories, and to establish connections between individuals, across and in spite of given formats and disciplines. It is not just the material or sensorial aspect of sound that is in focus, but sound as a complex social, communicative phenomenon. Sound happens in-between and involves various types of processes.

The projects in LYDHØRT artistically explore processes of translation, transformation, resonance and interference.

Karen Skog works with performance and installation. In the trio Karen Skog Orkester the image of a classical violin and cello are transformed into quadrangular boxes made of MDF and an old string organ breathes uneven rhythms, whilst the theremin sings on electric signals from the ether.  Skog´s work is a play on the image of the orchestra where the performative act of creating and building the instruments become equally important as the sound itself. These installations are often narratives constructed from layers of drawing, text and sculpture.John Hegre is a musician and composer working both within and beyond the boundaries of genres such as noise, electronic and improvisational music. He is a central figure in a multitude of projects such as Jazkamer, NOXAGT, Golden Serenades, Kaptein Kaliber, performing with Jørgen Træen, Bjørnar Habbestad, Nils Are Drønen, Jean-Philippe Gross, Maja Ratkje to name just a few.

Randi Nygård works with objects, video, photography and drawing. She collects facts, images and stories, she deconstructs them and rearranges the elements in new ways, so that new connections and levels appear. She looks for more relations behind the surfaces, behind what we know and see, and for an experience of things opening up. Nygård is based in Berlin and has shown her work nationally and internationally. www.randinygard.com

Signe Lidén makes installation and performance that are often auditory examinations of the history, function, and memory of manmade landscapes. She has realised the installation series Writings for the ResonanceNetwork, The Cold Coast Archive in collaboration with Steve Rowell and Annesofie Norn and took a part in the research project Replace and their group exhibition This Is the Place at KinoKino, Sandnes. Lidén has been commissioned work from Hordaland Kunstsenter. Kunsthall Oslo and Ny Musikk, Touch Radio among others. www.signeliden.com