+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

02

.

19

03

.

03

.

19

Risto Holopainen, Per Hess

Lydgalleriet ønsker velkommen til utstillingen Neonmeditasjoner, med en live performance kl. 19.30 på åpningsdagen.

I Neonmeditasjoner brukes sensorer og fargefiltre for å omforme farger og valører til et lydbilde. Dette skjer direkte på samme måte som øyet ser farger og valører og sender signalene videre til vår hjerne. Lyden illustrerer ikke, men er direkte knyttet til de farger og valører som avleses.

Hver minste bevegelse av sensorene gir endret avlesning og endret lyd; systemet er meget følsomt og ingen avlesning kan gjentas uten avvik. Derfor får lydbildet et organisk forløp, ikke et mekanisk, og hver fremføring blir unik. Farger kan sees som energiprosesser hvor materien både beholder og reflekterer energi og forteller oss noe fundamentalt om vår virkelighet. Men hva kan lyd fortelle oss i denne sammenhengen? Lyd utvider vår sansning og forsterker vår romlige opplevelse. Lyd og fargerommet møtes.

Til utstillingen har det blitt utgitt en publikasjon med tittel «Neonmeditasjoner i teori og praktik», som er gratis for alle som ønsker en kopi. Neonmeditasjoner realiseres med støtte fra Norsk Kulturråd, Norsk Komponistforening, NOTAM og Norske Billedkunstneres Vederlagsfond.

Foto: Paal Rasmussen/Lydgalleriet.

Lydgalleriet is proud to present the exhibition Neonmeditasjoner, with a live performance at 7.30 PM on the opening night!

In Neonmeditasjoner, sensors and colour filters are used to transform colours and denominations into a sound image. This happens directly in the same way as the eye sees colours and denominations, and transmits the signals to our brain. The sound does not illustrate – but is directly related to the colours and denominations that are read. Every smallest movement of the sensors provides changed reading and changed sound; the system is very sensitive and no readings can be repeated without any deviations. Therefore, the sound image gets an organic course, not a mechanical one, and each feed is unique.

Colours can be seen as energy processes where matter both retains and reflects energy and tells us something fundamental about our reality. But what can sound tell us in this context? Sound expands our sensory presence and enhances our spatial experience. Soundspace and colourspace meet. Neonmeditasjoner is realised with support from the Norwegian Arts Council, the Norwegian Composers' Association, NOTAM and the Norwegian Visual Arts Remuneration Fund.

Photo: Paal Rasmussen/Lydgalleriet.