+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

11

.

17

03

.

12

.

17

Erin Sexton

CQ CQ

Fra gresk betyr noö hjerne, sinn.

I oktober 2017 ble det utført et eksperiment. På Bergen Kringkaster på Askøy ble to deltageres hjernebølger sonifisert ved hjelp av psykotronisk EEG-teknologi. Disse signalene ble overført via amatørradio, speilet ned fra de forskjellige lagene i ionosfæren, børstet opp mot kosmiske partikler og spredd ut i rommet. En utendørs radiostasjon i dalen rundt Svartediket ble satt opp for å koordinere og registrere prosessen. Radiostøy inneholder hele universets historie. I vakuum i rommet beveger radiobølger seg med lysets hastighet og sendes ut igjen med lys fra stjerner gjennom hele sin livssyklus. Begravd under våre egne jordiske signaler, i det statiske, er radioemisjonene fra fjerne, gamle stjerner. Når overføringene våre går gjennom ionosfæren, stråler de utover med lysets hastighet og innskriver vår egen historie i rom og tid. Vi gjør spådommer, men resultatene er variable i uendelighet, kontinuerlig ekspanderende.

NOÖSPHERE er en ny installasjon laget for Lydgalleriet der obskure grenseområder mellom kropp, sinn, materie og energi blir utforsket. Kobber, krystall, skum og andre materialer møter en sonifisering av hjernebølger og overføringen av disse via amatørradio. Signalene vi hører er i kontakt med ionosfæren og kosmiske partikler, for deretter å forlate vår atmosfære på sin ferd ut i verdensrommet. Prosjektet er et samarbeid Bergen Kringkaster, nevrologer, konspirasjonsteoretikere og kunstnere, som også vil manifestere seg som en publikasjon og konferanse våren 2018.

Erin Sexton er en kanadisk kunstner som utforsker poetikken i teoretisk fysikk og science fiction. Forestillinger av spekulative fremtidsbilder gjennom en lek med materialer, teknologi og hverdagens gjenstander, går igjen i hennes praksis. NOÖSPHERE ble gjort mulig med støtte fra Canadas Council for the Arts, Bergen kommune, Norsk kulturråd, KMD og BEK.

CQ CQ

From the Greek, noö is mind.

In October 2017 an experiment was conducted. At the Bergen Kringkaster on Askøy Island, two participant's brainwaves were sonified using psychotronic EEG technology.  These signals were transmitted via amateur radio, bouncing off the different layers of the ionosphere, brushing up against cosmic particles, and exiting the atmosphere into space. An outdoor radio station in the Svartediket valley was set up to coordinate and record the process. Radio noise contains the entire history of our universe. In the vacuum of space, radio waves travel infinitely at the speed of light, and are emitted along with visible light from stars throughout their life cycle. Buried under our own Earthly signals, in the static, are the radio emissions of distant, ancient stars. When our transmissions slip through the ionosphere, they radiate outwards at the speed of light, inscribing our own history into space-time. Objects and the materials that comprise them recede away from our perception, existing on time-scales much larger than our own. Borax is the salt crystal of the element Boron, created by the impact of cosmic rays with our upper atmosphere. Memory foam was invented by NASA for space travel.  Copper is warm, soft, and very conductive, supernovaed to us from across the galaxy. 

We make predictions, but the results are infinitely variable, continuously expanding.

NOÖSPHERE, a new installation by Erin Sexton, blurs the boundaries between bodies, minds, matter, and energy. Copper, crystal, foam, and other materials meet the sonification of brainwaves and their transmission via amateur radio. These signals are heard bouncing off the ionosphere, brushing up against cosmic particles, and exiting the atmosphere into space. NOÖSPHERE is a collaboration with Bergen Kringkaster, neuroscientists, conspiracy theorists and artists, which will also manifest as a publication and conference next spring.

Erin Sexton is a Canadian artist who explores the poetics of theoretical physics and science fiction, imagining speculative futures through her play with materials, technology, and everyday objects. NOÖSPHERE was made possible with the support of the Canada Council for the Arts, Bergen kommune, Norsk kulturråd, KMD and BEK.