+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

04

.

12

.

08

23

.

12

.

08

Tristan Perich, Kunal Gupta & Katie Shima, Jan Carleklev, Ben Bogart & Martin Aaserud

Vi er glade for å være med på PIKSEL 08-festivalen, med fire verk utstillet i første etasje.

Loud Objects installasjon av Tristan Perich, Kunal Gupta og Katie Shima

Lydinstallasjoner av høye objekter bruker mikrochips, mønstret langs en vegg, lange ledninger spunnet mellom dem og små høyttalere speckled rundt. Mikrochipene genererer lyd som de sitter på veggen, danner et chattering ensemble av små, svarte insekter. Ledsaget av varme loddejern og "graffitied" kretsdiagrammer, oppfordrer installasjonene publikum til å omkable maskinvaren, det blir en lærerfaring, som arbeider mot den enkle trykknappen / håndvevende naturen av mer passiv interaktivitet.

INFRASTRUKTUR II av Jan Carleklev

En interaktiv installasjon som inviterer publikum til å lage et personlig stykke lydkunst. Lyder opprinnelig kommer fra Arduino-mikrokontrolleren og en hacket leketøy-sampler. En kabel må kobles til kontaktene på lappeklappen for å lage din egen lyd. Du må velge, og du vil alltid savne noe. Men når du velger, vil du alltid lage noe.

Dreaming Machine # 1 (prototype) av Ben Bogart

Drømmer er et komplekst samspill mellom kroppene våre, sinn, minner og erfaringer. "Dreaming Machine" er en bane av kunstneriske verk som utforsker temaet drømmer. Utviklingen av disse arbeidene vil fortsette gjennom min forskning i kognitive modeller av å drømme som passer til beregningsimplementering i autonome, responsive, stedsspesifikke installasjoner.

Ras og Weed av Martin Aaserud

I dag blir vår private informasjon lastet opp til trådløse RFID-sjetonger i ID-kort og pass med løftet om fullstendig privatliv og sikkerhet. Breed & Weed søker naivt å stille spørsmål om naturen av identitet som en strøm av digital informasjon. Kan det ha en egen agenda? Hvordan forholder vi oss til en digital identitet når vi kopierer, limer inn, remixer og deler all vår digitale informasjon? Er det noe som statisk informasjon i det hele tatt?

We are happy to be part of the PIKSEL 08 festival, with four works exhibited on the ground floor.

Loud Objects installation by Tristan Perich, Kunal Gupta and Katie Shima

Sound installations by the Loud Objects employ microchips, patterned along a wall, long wires strung between them and small speakers speckled around. The microchips generate sound as they sit on the wall, forming a chattering ensemble of little black insects. Accompanied by hot soldering irons and graffitied circuit diagrams, the installations encourage the audience to rewire the hardware, it becomes a teaching experience, working against the simple push-button/hand-waving nature of more passive interactivity.

INFRASTRUCTURE II by Jan Carleklev

An interactive installation that invites its audience to create a personal piece of sound art. The sounds originally come from the arduino micro controller and a hacked toy sampler. A cable has to be plugged into the jacks on the patch bay to create your own sound. You have to choose and you will always miss something. But when you choose, you will always create something.

Dreaming Machine #1 (prototype) by Ben Bogart

Dreams are a complex interaction between our bodies, minds, memories, and experiences. “Dreaming Machine” is a trajectory of artistic works exploring the topic of dreaming. The development of these works will continue through my research into cognitive models of dreaming appropriate to computational implementation in autonomous responsive site-specific installations.

Breed and Weed by Martin Aaserud

Presently, our private information is uploaded to wireless RFID chips in ID cards and passports with the promise of full privacy and security. Breed & Weed seeks naively to question the nature of identity as a flow of digital information. Can it have an agenda of its own? How do we relate to a digital identity when we copy, paste, remix and share all our digital information? Is there such a thing as static information at all?