+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

28

.

08

.

23

28

.

08

.

23

Emily Adomah, Søren Krag, Sonja Ovaskainen, Karina Sletten, Frederic Stritter, Espen Tversland

Velkommen til en innholdsrik kveld i regi av Prøverommet, bestående av lydbaserte praksiser på Lydgalleriet. Målet er å bringe mennesker sammen på tvers av disiplinære interesser til en uformell og morsom kveld. Med vokal og elektronisk musikkinnslag av Karina Sletten (med Martin Borge), Emily Adomah og Frederic Stritter, videoinstallasjon og performance av Søren Krag, AI-videoanimasjon av Espen Tversland og skulpturell lydinstallasjon av Sonja Ovaskainen. Vi åpner dørene kl. 19.00, og billetter kan kjøpes her https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/proeverommet_at_lydgalleriet

Emily Adomah 'Nature Voices' er forsøket på å personifisere stemmene til ulike områder i naturen, som havet eller ørkenen, gjennom improvisasjon med stemme og elektronikk. Den er en del av et større kompositorisk rammeverk med arbeidstittelen 'forurensning', som søker å undersøke forholdet mellom mennesker, lyd og natur. Ved å personifisere naturen, ønsker 'Nature Voices' å oppmuntre til mer klimabevissthet ettersom naturens egen stemme vil ringe høyere i mengden av menneskelige stemmer.

Søren Krag vil presentere den første iterasjonen av et videoinstallasjonsprosjekt med arbeidstittelen:'system av skyer og fugler'. I installasjonen som består av flere CRT-TV, forsøker Krag å formidle skyenes bevegelse gjennom eksperimenter i tilfeldighet, time-lapse og lyd. I tillegg til TV-installasjonen gjør han en 'konsert ved datamaskiner’' Søren har brukt det utdaterte operativsystemet Windows XP for å generere musikk, og sammenligner prosessen med en "surdeigsbuljong".

Sonja Ovaskainen 'Good Guy' er en skulpturell lydinstallasjon, en utopisk hage der kvinnefiendtlige strukturer bare eksisterer i hodet til harmløse fiktive troll. Disse skapningene har blitt forbannet til å følge hverandre i evigheten. Dette arbeidet omhandler temaet seksuelle overgrep, vennligst se innholdsmeldingen på BIT Teatergarasjen sine nettsider dersom du ønsker å finne ut mer informasjon.

Karina Sletten 'kjærlighetens spøkelser' er en sonisk refleksjon av egne tekster og andres verk rundt temaet kjærlighet. bell hooks skrev "All About Love" i 1999. Hun kaller kapitlene forskjellige aspekter av kjærlighet; kjente, erotiske, vennlige – ser på funksjonene i ulike relasjoner og ser på autonomi i kjærlighet – mens jeg bruker ordet "spøkelse", ser ved kjærlighetens spøkelse, en hauntologisk lesning av kjærlighet. Hvordan kan kjærlighet eller uoppfylt kjærlighet føre til nye gjengivelser av ulykkelig kjærlighet? Kan man bearbeide generasjoners usikkerhet rundt kjærlighet for å forstå hvordan kjærlighet praktiseres på en god måte?  For Prøverommet fremføres verket for første gang sammen med en annen musiker, gitarist Martin Borge.

Frederic Stritter 'Mosaik' er et pågående live-sett, som benytter seg av ulike feltopptak og elektronikk. En lek med å zoome inn og ut på bestemte fragmenter. Lyder imiteres, abstraheres eller utvikles til nye. 'Mosaik' vurderer to motsatte posisjoner: - Absolutt ingenting er naturlig lenger - Mennesker er naturlige, derfor er alt skapt av menneskeheten naturlig.

Espen Tversland 'Nowhere to Ἀϝίδης' er en animasjon som bruker kunstige bilder, KI. Lydbildet består av KI-genererte samples av death metal-musikk laget med Musika. Prosjektet balanserer (og faller) i mange fallgruver og motsetninger. Det er en stor internasjonal diskusjon om eierskap, opphavsrett, klimaavtrykk og hvorvidt KI kan skape fullverdig kunst. Hvordan endres rollen til kunstneren og den kreative personen når kunst, tekst og musikk skapes med en datamodelllæring?

_

Prøverommet er et 25 år gammelt program ved BIT Teatergarasjen som gir rom for å prøve ut nytt kunstnerisk materiale foran et publikum. Prøverommet 2023 er støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Welcome to an evening concoction of sound based practices at Lydgalleriet. The goal is to bring people together across disciplinary interests for an informal and fun evening. With vocal and electronic music performances by Karina Sletten (with Martin Borge), Emily Adomah and Frederic Stritter, video installation and performance by Søren Krag, AI video animation by Espen Tversland and sculptural sound installation by Sonja Ovaskainen. Doors open at 19hrs and tickets can be purchased here: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/proeverommet_at_lydgalleriet

Emily Adomah 'Nature Voices' is the attempt to personify the voices of various areas in nature, such as the sea or the desert, through improvisation with voice and electronics. It is part of a bigger compositional framework with the working title 'pollution', which seeks to examine the relationship between humans, sound and nature. By personifying nature, 'Nature Voices' aspires to encourage more climate awareness as nature’s own voice will ring louder in the multitude of human voices.

Søren Krag will present the first iteration of a video-installation project carrying the working title 'system of clouds and birds'. In the installation consisting of several CRT-televisions, Krag attempts to convey the motion of clouds through experiments in randomness, time-lapse and sound. In addition to the TV installation, Søren will present a ‘concert by computers’. Søren has been using the out of date operating system Windows XP to generate music, likening the process to a “sourdough broth”.

Sonja Ovaskainen 'Good Guy' is a sculptural sound installation, a utopist garden where misogynic structures only exist in the minds of harmless fictional trolls. These creatures have been cursed to accompany each other for eternity. This work deals with the topic of sexual assault, please consult the Content Notice on the BIT Teatergarasjen website if you are unsure whether to attend.

Karina Sletten 'spectres of love' is a sonic reflection of readings and understandings of my own texts, and works of others around the topic of love. bell hooks wrote "All About Love" in 1999. She calls her chapters different aspects of love, familiar, erotic, friendly – looking at its features in various relationships and looking at autonomy within love – whereas I use the word "spectre", looking at the ghostliness of love, a sort of hauntological reading of the illusion or shades of love. For Prøverommet, the piece is performed with another musician for the first time, guitarist Martin Borge.

Frederic Stritter 'Mosaik' is a live set in progress, using a variety of field recordings and electronics. A play of zooming in and out on particular fragments. Sounds are imitated, abstracted or developed into new ones. 'Mosaik' contemplates two opposing positions: - Absolutely nothing is natural anymore -Humans are natural, hence everything created by humankind is natural.

Espen Tversland 'Nowhere to Ἀϝίδης' is an animation using Artificial Images, AI. The soundscape consists of AI generated samples of death metal music made with Musika. The project is an investigation into open source software and community-driven AI models as artistic tools. I am working on several projects with AI as a tool (or as an external body according to some AI tech gurus). I balance (and fall) into many pitfalls and contradictions with these projects. I know there is a great international discussion on ownership, copyrights, climate footprint and whether AI can create full-fledged art. How does the role of the artist and the creative person change when art, text and music are created with a computer model learning? I'm not yet sure what and where AI is or can/should be used, but for now I'm following the tool down the rabbit hole. 

-

Prøverommet is a 25 year old programme at BIT Teatergarasjen which provides a space to try out new artistic material in front of an audience in any artistic medium: dance, text, music, poetry… you name it! Prøverommet 2023 is supported by Bergen kommune and Vestland fylkeskommune.