+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

20

.

09

.

19

08

.

12

.

19

Justin Bennett

PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som vil bli mediert gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14.

Lydverket Shotgun Architecture spiller på begreper om subjektiv målbarhet, oversettelser mellom lyd og bilde og stiller spørsmål om offentlighet i offentlige rom. Lyden av et pistolskudd er tatt opp på ulike semi-offentlige åpne plasser i Zuidas, et forretningsdistrikt i Amsterdam. Stedenes akustiske og romlige signaturene ble brukt på to måter; å lage en komposisjon som utforsker resonans fra gjentagelser og feedback fra skuddene, et resultat lydende som en dramatisk realisme til en abstrakt komposisjon ikke ulik den elektroniske musikken på 1950-tallet.

Den andre måten innspillingene har blitt brukt som, er et slags ekkolodd; stereo lyddata blir analysert for romlige og spektrale egenskaper plottet opp mot hverandre, der resultatet er et visuelt kart over det akustiske rommet. Tegnet av et dataprogram, ligner ligner kartene de visuelle rommene bare når det gjelder skala: et større, åpenere rom resulterer i et bredere mønster av linjer.

Opplevelsen av å lytte til et urbant lydbilde er vanskelig å beskrive, i ord eller i notasjon. Shotgun Architecture foreslår en beskrivelse av rommets åpenhet og lukkethet, tettheten av refleksjoner og etterklang, tilstedeværelsen av sterke resonanser eller mekaniske droner.

Justin Bennett er en kunstner som jobber med lyd og visuelle medier. Den daglige lyden fra våre urbane omgivelser på alle detaljnivåer er fokuset i arbeidet hans der han utvikler materialet til musikk og arkitektur, lyd og bilde. Hans nyere arbeid har fokusert på byutvikling og offentlig rom, noe som resulterer i lyd-, video- og grafikkverk inkludert tegnet animasjon.

Foto/grafikk: Justin Bennett.

PARABOL - in collaboration with Kunsthall 3.14, Lydgalleriet selects a sound work that will be featured through their parabolic loudspeaker sited in the gallery's entrance hall. With a particular focus on special commissions and edits, the loudspeaker's adjacent location offers an ambience and mode of address corresponding with the simultaneous exhibition.Shotgun Architecture plays with concepts of subjective measurement, translations between sound and image and above all the idea of the publicness of public space.

The recorded sound of a pistol shot in a number of semi-public open spaces in the Zuidas district in Amsterdam, thus the acoustic signatures (the impulse responses) of each space, was used in two ways whilst developing Shotgun Architecture. The recordings were used to create a sound composition which explores the resonances of the chose places by repeatedly recycling or “feeding back” the sounds of the gunshots through the spaces. The resulting piece moves between a dramatic realism to a abstract composition reminiscent of the electronic music of the 1950’s.

The recordings were also used as a kind of sonar; the stereo (and therefore two-dimensional) sound data was analysed for spatial and spectral characteristics, plotted against each other resulting in an visual map of the acoustic space. These maps, drawn by a computer program, resemble the visual spaces themselves only in terms of scale: a larger, open space results in a wider pattern of lines. Because of the complexity of the acoustic reality of an urban space, the link between the physical plan of the space and the corresponding “sonar map” is very tenuous.

But still they tell us something about the space. The experience of listening to an urban soundscape is difficult to describe, in words or in notation. The maps suggest a way to describe the open-ness or closed-ness of spaces, the density of reflections and reverberation, the presence of strong resonances or mechanical drones.

Justin Bennett is an artist working with sound and visual media. The everyday sound of our urban surroundings at every level of detail is the focus of his work where he develops the reciprocity of music and architecture, and sound and image. Recent work has focused on urban development and public space, resulting in sound, video and graphic works including drawn animation.

Photo/image: Justin Bennett.