+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

27

.

01

.

15

29

.

01

.

15

Rune Søchting, Hong-Kai Wang

Small Wrists er prosjekt av den taiwanske kunstneren Hong-Kai Wang og den danske kunstneren Rune Søchting, som utforsker handlinger av å lytte til, å omtale og å undersøke hvordan variasjoner av delte fortellinger blir produsert ved å skrives (og re-skrives), sirkuleres, bli oversatt og kontekstualiseres.

Utviklingen av Small Wrists er sentrert rundt begrepet "sosial banditt" som ble innført av den britiske, marxistiske historikeren Eric Hobsbawm. Den sosiale banditt er en type kriminell som eksisterer og opererer på marginer og ulovlighet i samfunnet. Sosiale banditter utfordrer det etablerte sosioøkonomiske hierarkiet og blant annet omfordeling av eiendom, f.eks. rikdom og kunnskap. Hobsbawms analyse identifiserer sosial bandit som en som tilhører et pre-moderne samfunn og inkluderer historiske figurer, f.eks. Jack Sheppard, Liau Thiam-Ting og Forty Elephants, men man kan også finne moderne kandidater innenfor rammen av den globale informasjonsøkonomien, f.eks. Edward Snowden.

Sosial banditteri kjennetegnes av hans / hennes / deres brudd på virkeligheten og grensen til individualitet og kropp. Innenfor en bredere sammenheng eksisterer den sosiale banditten som et spøkelsesaktig nærvær som holdes levende og som stadig muterer gjennom fortellinger, rykter, fantasi og sannhet.

Gjennom en serie åpne møter i samarbeid med Nora Adwan, Hild Borchgrevink, Alicia Cohen og Anders Gullestad, forsøker prosjektet å utforske denne overføringsprosessen og muligens de skjulte, usynlige og lavfrekvente stemmene, så vel som det rommet hvor stemmene finner resonans.

En del av Small Wrists skjer i form av en tre-dagers workshop 27.- 29. januar fra 10-13. Ingen spesifikke ferdigheter eller spesielle kunnskaper kreves. Du er mer enn velkommen til å delta i en eller flere workshops.

Small Wrists is conceived by the Taiwanese artist Hong-Kai Wang and the Danish artist Rune Søchting, a project that explores acts of listening and re-telling and investigates how variations of shared narratives are produced through writing (and re-writing), circulations, translations and circumstances.

The development of the project Small Wrists is centered on the notion of the “social bandit” as coined by the British Marxist historian Eric Hobsbawm. The social bandit is a type of criminal that exists and operates on the margins and illegality of society. Social bandits challenge the established socio-economic hierarchy and, among others, redistribution of property e.g. wealth and knowledge. Hobsbawm’s analysis identifies the social bandit as one who belongs to a pre-modern society and includes historical figures e.g. Jack Sheppard, Liau Thiam-Ting and Forty Elephants, but one might also find contemporary candidates within the frame of the global information-economy e.g. Edward Snowden.

Social banditry is characterized by his/her/their transgression of the reality and the border of individuality and body. Within a wider context the social bandit exists as a ghost-like presence kept alive and constantly mutated in a movement of transmission of narratives, word of mouth, rumour, fantasy and truth.

Through a series of open meetings in collaboration with Nora Adwan, Hild Borchgrevink, Alicia Cohen and Anders Gullestad, the project seeks to explore this process of transmission and possibly the hidden, invisible and low frequency voices around it as well as the space where the voices find resonance.

In generating material for the exhibition, we are organizing two workshops in Lydgalleriet on January 27th- 29th, each day from 10-13. No particular skill set or special knowledge is required. You are more than welcome to participate in one or more of the workshops.