+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

04

.

09

.

21

10

.

10

.

21

Elin Már Øyen Vister

Åpningstale lørdag 4. september kl. 13.00 av Stian Jean Opedal Davies, Leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering, Vestland fylkeskommune.

Lydgalleriet er glade over å presentere Elin Már Øyen Visters utstilling Soundscape Røst 2010-2020, en utstilling som viser et utvalg arbeider fra prosjektet siden oppstarten for 10 år siden. Soundscape Røst er unikt i norsk lydkunst-kontekst der det langsiktige engasjementet gjennom årene er konsentrert på og rundt øyen Røst. Ved hjelp av feltopptak, intervjuer, samtaler samt musikalske og soniske kollasjer og komposisjoner, responderer prosjektet på sameksistensen mellom mennesker, dyr, fulger og land- og vannforekomstene som omslutter og nærer oss.

Soundscape Røst undersøker hvordan kulturelle og naturlige soniske landskap endres som følge av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, industrifiske, forurensning og sosialpolitikk; Øyen Vister tar på seg rollen som et ørevitne til planeten vår i endring, hørt gjennom det unike økosystemet Røst, en øy som ligger i Lofot-skjærgården i Nord-Norge, hvor hen nå er basert.

Sentralt i utstillingen på Lydgalleriet er bestillingsverket «Vedøya – klagesang til fuglefjellet som mistet stemmen #1». Dette er et åtte-kanals lytteverk som forteller historien om fuglefjellet Vedøya. Fra den geologiske fødselen gjennom historien som et fuglereservat til hvordan det har endt opp i dag, forteller verket på ulikt vis om betydningen av fjellet for fugle- og menneskeliv gjennom årtusener. Elin Már Øyen Vister sin komposisjonsprosess setter sammen feltopptak, nykomponert musikk, gjestemusikalske innslag kombinert med arkivlyd og fortellerstemmer. Hen har gjennomført forskningsintervjuer med lokale informanter og disse inspirerer det musikalske manusene. Duojár Venke Tørmænen står bak tekstilverket som omslutter deg i lytteopplevelsen, og komposisjonen er mikset med hjelp av lydingeniør Paal Rasmussen som også har bygget de spesialbygde høyttalerne til utstillingen.

Kollektivt arbeid og tenkning, spesielt rundt klimaendringer og miljømessig rettferdighet, står sentralt i Øyen Visters praksis som en måte å avlære vestlig hierarkisk individualistisk tenkning på, og utstillingen samler mange av Øyen Visters medarbeidere og fremhever viktigheten av samarbeid. I Soundscape Røst 2010-2020 presenterer Maria Garred en serie tegninger som representerer landskapet og fuglelivet på Røst. Noen av blyanttegningene hennes er også en del av vinylalbumet «Soundscape Røst - Spaces and species Vol II». Garred har en BA i grafikk fra KHIO og en master fra Kunstakademiet i Trondheim, og har samarbeidet med Øyen Vister i flere år. Hun var gjestekunstner på Røst i 2013 og 2020.

Radio Hopes and Dreams: Soundscape Røst Edition vil bli sendt online på https://partneraudio.wavefarm.org/hopesanddreams.mp3 gjennom hele utstillingsperioden. Radiostasjonen vil kringkaste et fem dagers program i det offentlige rom som dreier seg om klimaendringer, økologisk sorg, biologisk mangfold og sosial og miljømessig rettferdighet. RHAD sender på online. Live sendinger er mellom 11. og 15. september. I samarbeid med Amber Ablett og Vikram Kolmannskog, Elin Már Øyen Vister, Hanan Benammar, Magdaléna Manderlová, Margrethe Kolstad Brekke, Karen Werner and Sabine Popp m.fl.

Soundscape Røst 2010-2020 er produsert med støtte fra Regionale prosjektmidler (KiN), Norske Billedkunstnere, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og KORO. Takk til BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Takk til Magdaléna Manderlová (Kunstnerassistentordningen).

Samtidig som Soundscape Røst 2010-2020 vises på Lydgalleriet, kan Øyen Visters verk «Røster III» oppleves som en del av utstillingen The Ocean på Bergen Kunsthall frem til 31. oktober 2021.

Foto: Jason Rosenberg.

Lydgalleriet is proud to present Elin Már Øyen Vister’s exhibition Soundscape Røst 2010-2020, showing a selection of work from the project since its inception 10 years ago. Soundscape Røst is unique in a Norwegian sound art context with the long-term engagement to the area using field recordings and interviews, conversations as well as musical and sonic collages and compositions responding to the coexistence between humans, animals, birds and the land- and waterbodies that embrace and nurture us.

Soundscape Røst investigates how cultural and natural sonic landscapes change as a result of climate change, loss of biodiversity, industrial fishing, pollution and social policy; Øyen Vister takes on the role as an ear witness to our changing planet as heard through the unique ecosystem of Røst, an island located in the Lofoten archipelago in Northern Norway where they are now based.

Central to their exhibition at Lydgalleriet is the newly commissioned multichannel soundscape installation «Vedøya – lament to the bird mountain who lost it’s voice #1». The piece tells the story of the bird mountain Vedøya, from its geological birth through its history as a bird sanctuary to how it lost its voices: the work speaks of the significance of the mountain for the lives of birds and people throughout the millennia. The eight channel work has been mixed site specifically for the space at Lydgalleriet. Øyen Vister’s composition process weaves together field recordings, newly composed music, guest musical elements combined with archival sound and narrator voices. They have conducted research interviews with local informants and archaeologists: sometimes they use excerpts from the interviews, and sometimes these interviews inspire the musical material and/or the poetic scripts. The soundscape is embraced in duojar Venke Tørmænen’s draped textile work and played through sound engineer Paal Rasmussen's specially built speaker system.

Collective working and thinking, especially around climate change and environmental justice, are key in Øyen Vister’s practice as a route to unlearn Western hierarchical individualist thinking and Soundscape Røst 2010-2020 brings together many of Øyen Vister’s fellow workers and highlights the importance of collaboration to their work. Maria Garred presents a series of drawings that represent the landscape and birdlife of Røst. Some of these pencil drawings are also part of the album «Soundscape Røst - Spaces and species Vol II». Maria has a BA in printmaking from KHIO and a Masters from the Art academy in Trondheim, and has been collaborating with Øyen Vister for several years. She has been artist in residence at Røst in 2013 and 2020.

Radio Hopes and Dreams: Soundscape Røst Edition will be broadcast online, throughout the exhibition period here https://partneraudio.wavefarm.org/hopesanddreams.mp3. Live broadcasts are between 11th–15th September. The radio station will broadcast a 5 day extensive programme in public space revolving around climate change, ecological grief, biodiversity and social and environmental justice. Guests include Amber Ablett and Vikram Kolmannskog, Elin Már Øyen Vister, Hanan Benammar, Magdaléna Manderlová, Margrethe Kolstad Brekke, Karen Werner and Sabine Popp amongst others.

Soundscape Røst 2010-2020 is supported by Regionale prosjektmidler (KiN), Norske Billedkunstnere, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune and KORO. Thank you to BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Thanks to Magdaléna Manderlová (Kunstnerassistentordningen).

Concurrently with Øyen Vister’s solo presentation at Lydgalleriet, their work «Røster III» is showing at Bergen Kunsthall as part of the exhibition The Ocean running until 31st October 2021.

Photo: Jason Rosenberg.