+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

tirs–fre 11–16 , lør–søn 12–17

19

.

01

.

18

11

.

02

.

18

Magnus Bugge

Soundtrack for Webcams er en audiovisuell installasjon av kunstner og komponist Magnus Bugge. Installasjonen setter sammen sanntidgenererte lydspor med åpne webkamerastrømmer.

Til enhver tid observerer tusenvis av webkameraer overalt våre omgivelser. De fleste av disse kameraene er kontinuerlig på, og kringkaster uavbrutt i mange år. De fanger opp dagligdagse gjenstander og hverdagsliv, for eksempel trafikkorker og kontorlokaler, og kringkaster opptaksmaterialet på nettet i lave oppløsninger. Ofte blir de monotone scenene påspedd digitalgenererte forskyvninger, feil og glitches. En estetikk vi knytter sammen med det sjelløse maskineriet som drives stasjonært i bakteppet av vårt informasjonssamfunn, og som har blitt så gjenkjennelig for oss som scenene de fanger.

Soundtrack for Webcams setter sammen disse levende scenene med en lydmodell som utvikles dynamisk. For å oppnå dette, blir lydsporet generert helt automatisk på grunnlag av redigeringstakten og innholdet i de levende videostrømmene. Som i filmer og spill, går lydsporet i direkte kontakt med vår følelsesmessige forbindelse til emnet. I stedet for ubrukelige maskiner som stirrer ut i et intet, synes disse kameraene plutselig å fange noe ganske betydelig.

Soundtrack for Webcams is an audiovisual installation by artist-composer Magnus Bugge that pairs real-time generated soundtracks with open webcam streams.

At any given moment, thousands of webcams all over the world actively observe our world. Most of these cameras are always on, sometimes broadcasting uninterruptedly for years on end. They capture mundane objects and everyday life, such as traffic jams and office spaces, and broadcast them online in low resolutions, adding jitter, errors and glitches to these monotonous scenes. An aesthetic that we associate with the soulless machinery operating stationary in the background of our information society, and that has become as recognizable to us as the scenes they capture.

Soundtrack for Webcams pairs these live scenes with an audio counterpart that is dynamically evolving. To achieve this, the soundtrack is generated fully automatically on the basis of the editing pace and content of the live video streams. As in films and games, the soundtrack foregrounds our emotional attachment to the subject. Rather than useless machinery staring into nothingness, these cameras suddenly seem to capture something quite significant.