EN

/

NO

26

.

03

.

20

26

.

03

.

20

Grunnet situasjonen rundt COVID-19, vil Lydgalleriet være stengt fremover. speakerspeaker lanseringen er kansellert og vil bli utsatt til et senere tidspunkt.

Neste utgave av speakerspeaker lanseres på Lydgalleriet og faller inn under temaet stillhet. Ved å subvertere den vanlige oppfatningen at stillhet er fravær av lyd, fyller dette nummeret av speakerspeaker heller stillhet med et utall av betydninger. Hvorvidt stillhet er noe å omfavne, lengte etter, frykte, politisere, krenke eller behøve; dette nummeret drar oss inn i det rike potensialet av stillhet som en autonom tilstand av å være, bli holdt i sin egen makt, sin egen lyd og sin egen tyngde.

Bli med på en aften med opplesninger, lyder og stille samtaler mens vi dykker ned i stillhet og dens mange betydninger.

speakerspeaker er en plattform for eksperimentell skriving, kritisk dialog, samtale, spoken word og lydverk. Hver utgave av speakerspeaker formes i to deler: en trykket journal og en podcast, utgitt tre ganger i året. Tidsskriftet søker å åpne for temaer som er til stede i dagens kunstdiskurs. Hver utgave nærmer seg en ny tematikk eller politikk gjennom en samling av ulike stemmer. Ved å kombinere nye og upubliserte forfattere sammen med etablerte og publiserte forfattere, forsøker speakerspeaker å tilgjengeliggjøre et mangfold av perspektiver, tanker og tilnærminger til skriving. Hver utgave  inneholder et bredt spekter av sjangre, fra poesi til kritisk essay, grafiske tekster til manifest, fiksjon til observasjonsskriving, manus til notasjon. Hver podcast inneholder et intervju eller samtale rundt tidsskriftets emne, samt spoken word og lytverk fra både nye og etablerte kunstnere og musikere.

Foto:design: speakerspeaker.

Due to the situation concerning COVID-19, Lydgalleriet will be closed to the public and has decided to postpone this event due to governmental guidelines.

The next issue of speakerspeaker will be launched at Lydgalleriet and falls under the theme of silence. Subverting the common notion that silence is absence of sound, this issue rather fills silence with a myriad of meanings. Whether silence is something to be embraced, longed for, feared, politicised, violated or needed; this issue pulls us in to the rich potential of silence as an autonomous state of being, holding its own power, its own sound and its own weight.

Join us for an evening of live readings, sounds and quiet conversations as we delve into silence and its many meanings.

speakerspeaker is a platform for experimental writing, critical dialogue, conversation, spoken word and sound art works. Each issue of speakerspeaker forms in two parts: a printed journal and a podcast, published three times a year. The journal seeks to open up topics present in current art discourse. Each issue approaches a different theme or politic through a collection of different voices. Combining emerging and unpublished writers alongside established and published writers, speakerspeaker seeks to gain a multiplicity of view points, thoughts and approaches to writing; this in turn complicates the theme of each journal to productive and generative means creating new perspectives. Each journal includes a wide range of genres, from poetry to critical essay, graphic texts to manifestos, fiction to observational writing, scripts to scores. Each podcast contains an interview or conversation around the topic of the journal, and the inclusion of spoken word and sound art works from both emerging and established artists and musicians.

Photo/design: speakerspeaker.