+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

01

.

11

.

11

01

.

11

.

11

Robin Hayward

Det er ikke ofte det utvikles nye akustiske instrumenter. Enda sjeldnere er det at dette skjer med det største av de klassiske blåseinstrumentene, tubaen. Derfor er denne kvelden dedikert til Robin Hayward sin nylig utviklete mikrotonale tuba. At et instrument er mikrotonalt, betyr at den kan produsere tonene som ligger mellom halvtonene, (de svart og hvite tangentene). Innenfor mikrotonalitet deler man opp intervallet mellom halvtonene i enda mindre biter, slik at man kan høre kvarttoner, åttendelstoner, sekstendelstoner… For et utrent øre høres disse tonene i første omgang ”feil” ut, som om instrumentet er ustemt. Men hører man nøyere etter, kan man etter hvert skille mellomintervallene fra hverandre. Da åpenbarer det seg helt nye tonale landskaper, som vår egen pionér, komponisten Bjørn Fongaard kalte for ”n-tone-universer” .

Robin Haywards Nouveau Saxhorn Nouveau Basse (2010) er komponert for hans spesiallagde tuba og 7 høyttalere plassert i et sinnrikt system i forhold til rommets akustikk. Rommet er lydens instrument, dets størrelse, innredning, overflatenes egenskaper og publikums kropper tilfører lyden stedsspesifikke kvaliteter, som gjør enhver konsertopplevelse lydlig unik. I Haywards musikk blir rommet en bærebjelke i konsertene, der lydmassene utvikler seg i et langsomt forløp, som en meditasjon over stedets akustikk. Samtidig både finslepent og påståelig klemmer tubatonene seg inn i hver krik og krok og bretter ut rommets mikrotonale univers.

Robin Hayward (1969) har redefinert tubaens potensiale, både når det gjelder bruken av støy og mikrotonalitet. Komponister som Alvin Lucier og Christian Wolff har skrevet stykker spesifikt for ham og hans teknikk. Han har et travelt konsertprogram og besøkte Norge sist i sommer med trioen Microtub som spilte under Kongsberg Jazzfestival.

‘(Hayward’s)… expansion of the tuba’s musical language is dramatic, with a sure sense of shape and movement that is musically rewarding as well as acoustically intriguing’ – The Wire

Konserten er en del av konsertserien NON FRONTAL, hvor det legges vekt på omsluttende lydopplevelser.

It is not often new acoustic instruments are developed. Even less often, this is the case with the largest of the classic wind instruments, the tuba. Therefore this evening is dedicated to Robin Hayward's newly developed microtonal tuba. The fact that an instrument is microtonal means that it can produce tones between halves (black and white keys). Within microtonality, you divide the interval between halves into even smaller bits, so that you can hear quartz, eight-tone, sixteen-tone tones ... For an untrained ear, these tones are initially "flawed" as if the instrument is unsuccessful. But if you listen carefully, you can gradually distinguish between the intervals. Then it reveals brand new tonal landscapes, like our own pioneer, composer Bjørn Fongaard called for "n-tone universes".

Robin Hayward's Nouveau Saxhorn Nouveau Basse (2010) is composed for his specially crafted tuba and 7 speakers placed in a sensible system in relation to room acoustics. The room is the instrument of the sound, its size, decor, the features of the surface and the body of the audience adds sound-specific qualities to the sound, making every concert experience unmistakably unique. In Hayward's music, the room becomes a beacon in the concerts, where the sound masses develop in a slow course, as a meditation of the acoustics of the place. At the same time, the tuba tones clamp into each crutch and hook and expand the microtonal universe.

Robin Hayward (1969) has redefined the tuba's potential, both in terms of the use of noise and microtonality. Composers like Alvin Lucier and Christian Wolff have written pieces specifically for him and his technique. He has a busy concert program and visited Norway last summer with the trio Microtub who played during the Kongsberg Jazz Festival.

'(Hayward's) ... expansion of the tuba's musical language is dramatic, with a sure sense of shape and movement that is musically rewarding as well as acoustically intriguing' - The Wire

The concert is part of the concert series NON FRONTAL, which emphasizes encompassing sound experiences.