+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

24

.

02

.

12

01

.

04

.

12

Maia Urstad, Paul Devens

Lydgalleriet presenterer to nye kunstverk som er utviklet gjennom det Europeiske nettverket for lydkunst, Resonance. Arbeidene trekker på hver sin måte veksler på tid og samtidighet og fyller to rom i Lydgalleriets midlertidige lokaler i Skostredet 16.

Åpningstider: Hver dag 12-18.

Gratis inngang.

Maia Urstad (NO) ”Meanwhile, in Shanghai…”

I ”Meanwhile, in Shanghai…” har Maia Urstad samlet detaljer om tid og sted fra lokale radiostasjoner rundt om i verden; ”23 Uhr in Deuchland, Cinco de la Manana en Madrid, Saint Johns 7:30 while 7:00 in Nova Scotia”…

Lydene er satt sammen med andre radiospesifikke lyder til et sonisk bilde; som et fonogram av en 24-timers syklus i eteren og spredt utover 75 radioer som henger like over gulvet.

Begrepet “Universal Tid” er av nyere dato. Før det nittende århundre, da det å forflytte seg fra et kontinent til et annet kunne ta måneder, var det ikke behov for å koordinere tiden mellom forskjellige geografiske steder. Innføring av standard tid var knyttet til teknologisk utvikling, som ga mulighet til å forflytte seg raskere og kommunisere over stadig større avstander. Greenwich Mean Time ble innført som referansetid over hele verden i 1884 og fungerte som offisiell verdenstid frem til 1972, da UTC (Universal Time Coordinated) ble innført og overtok denne rollen.

Akkurat som standardisering av tid fører til ideen om synkronisering, avler etablering av en universell tid ideen om samtidighet. I dag antar vi uten å reflektere så mye over det, at hele kloden lever i én global tid, i en universell eksistens. Men – vi er samtidig knyttet til personer som befinner seg i helt andre daglige realiteter og omgivelser.

Paul Devens (NL) “City Chase”

“City Chase” er en installasjon med mange høyttalere som beveger seg på skinner. Høyttalernes bevegelser gjenskaper en Devens sykkelturer rundt i Bergen sentrum, hvor han har gjort lydopptak mens han syklet. Han har satt sammen en komposisjon av bylyder og bevegelse som henger nøye sammen fysisk. Høyttalerne glir av gårde med hver sin lyd og skaper en ny måte lytte til kjente Bergenslyder.

Paul Devens kommer fra Nederland og er utdannet ved ABK og Jan van Eyck-akademiet i Maastricht. Han arbeider for det meste med lyd og arkitektur, men har også laget installasjoner og video, i tillegg til performance. Hans arbeider har vært vist I bl.a. le Magasin, Grenoble (France, 1994), Confort Moderne, Poitiers (France, 2001), Museum Z33, Hasselt (Belgium, 2002), Neuer Aachener Kunstverein (Germany, 2003), Ctrl_Alt_Del 1, 2 & 3 Istanbul (2003, 2005, 2007), Pause / Oboro Gallery, Montreal (2004) og OCA/ISP Oslo (2004), Experimental Intermedia, New York (2006), Laptopia #4, Tel Aviv (2007), Digital Media, Valencia (2008), Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen og Bureau Europa ʻPanelsʼ, Maastricht (2010).

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsaklig med lydinstallasjoner og stedsrelaterte konsertforestillinger. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har også bakgrunn fra rock, blant annet som medlem av ska/new-wavegruppen ”Program 81”, med 4 plateutgivelser og diverse turnevirksomhet. På midten av 80-tallet begynte Urstad å eksperimentere med bruk av lyd som kunstnerisk medium, og har siden 1987 vært en aktiv bidragsyter på den norske og internasjonale samtidskunstscenen med utallige lydbaserte solo- og samarbeids-prosjekter. Hun er del av den internasjonale gruppen freq_out, initiert av Carl Michael von Hausswolff, og er også medlem av Lydgalleriet i Bergen. Urstad publiseres på Touch Music, London.

Lydgalleriet presents two new works of art developed through the European Sound Art Resonance network. The work draws in its own way alternates on time and simultaneity and fills two rooms in the audio gallery's temporary premises in Skostredet 16.

Maia Urstad (NO) "Meanwhile, in Shanghai ..."

In "Meanwhile, in Shanghai ...", Maia Urstad has collected details of time and place from local radio stations around the world; "23 Uhr in Deuchland, Cinco de la Manana and Madrid, Saint Johns 7:30 while 7:00 in Nova Scotia" ...

The sounds are combined with other radio-specific sounds for a sonic image; as a phonogram of a 24-hour cycle in the ether and spread over 75 radios that hang just above the floor.

The term "Universal Time" is more recent. Before the nineteenth century, when moving from one continent to another could take months, there was no need to coordinate time between different geographic locations. The introduction of standard time was related to technological development, which gave the opportunity to move faster and communicate over increasingly distant distances. Greenwich Mean Time was introduced as reference time worldwide in 1884 and served as official world time until 1972, when UTC (Universal Time Coordinated) was introduced and took over this role.

Just as the standardization of time leads to the idea of ​​synchronization, the establishment of a universal time generates the idea of ​​simultaneousity. Today we assume without reflecting so much about the fact that the whole world lives in one global time, in a universal existence. But - we are also connected to people who are in completely different everyday realities and surroundings.

Paul Devens (NL) "City Chase"

"City Chase" is an installation with many speakers moving on rails. The movements of the speakers recreate a Devens bike ride around the center of Bergen, where he has recorded sound while riding. He has compiled a composition of city sounds and movements that are closely linked physically. The speakers glide with each sound and create a new way to listen to famous sounds from Bergen.

Paul Devens comes from the Netherlands and is educated at ABK and Jan van Eyck Academy in Maastricht. He works mostly with sound and architecture, but has also made installations and video as well as performance. His work has been shown. Le Magasin, Grenoble (France, 1994), Confort Modern, Poitiers (France, 2001), Museum Z33, Hasselt (Belgium, 2002), Neuer Aachener Kunstverein (Germany, 2003), Ctrl_Alt_Del 1, 2 & 3 Istanbul , 2007), Pause / Oboro Gallery, Montreal (2004) and OCA / ISP Oslo (2004), Experimental Intermedia, New York (2006), Laptopia # 4, Tel Aviv (2007), Digital Media, Valencia Charlottenborg, Copenhagen and Bureau Europa'Panels', Maastricht (2010).

Maia Urstad works in the field of auditing-visual art, mainly with sound installations and location-related concert performances. Educated at the Bergen Art Academy, and also has a background from rock, among other things as a member of the new / wave group "Program 81", with 4 record releases and various tour activities. In the mid-80s, Urstad began experimenting with the use of sound as an artistic medium, and has been an active contributor to the Norwegian and international contemporary art scene with countless sound-based solo and collaboration projects. She is part of the international group freq_out, initiated by Carl Michael von Hausswolff, and is also a member of the Lydgalleriet in Bergen. Urstad is published on Touch Music, London.