+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10:00–17:00

06

.

03

.

19

07

.

03

.

19

Jørgen Larsson

PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, i samarbeid med Lydgalleriet, Atelier Nord og Notam- arrangerer heldags workshop for kunstnere, gallerister, kuratorer og andre som arbeider med visningsrom, museer og gallerier.

Dette er en workshop for profesjonelle og semiprofesjonelle lydarbeidere som ønsker å fordype seg i teknikker for presentasjon av lyd i museums- og galleririom.Det er svært vanlig å presentere arbeider med lyd i visningsrom. Samtidig er visningsrom for billedkunst ofte mindre egnet til å presentere lyd. Formidlingen kan bli bedre om vi finner ut hvordan vi kan få mest mulig ut av de rommene vi har tilgjengelig. Dette kurset vil gi deg noen verktøy for å gjøre lyden i dine visningsrom bedre. Gjennom praktiske øvelser og demonstrasjoner vil vi gå gjennom hovedprinsipper om lyd, lytting og akustikk. I tillegg vil vi gå nærmere inn på konkrete utfordringer og diskutere løsninger for rommene vi er i. Sammen finner vi ut hvordan vi best kan bruke rommene til å presentere forskjellige typer lyd.

Temaene vil inkludere:
• Lytting i visningsrom •Høyttalerplassering og lydsoner • Akustiske prinsipper • Kuratoriske valg og monteringspraksis
• Estetiske valg rundt teknisk utstyr • Konkrete utfordringer og mulige løsninger for rommene • Bruken av monolyd
• Løsninger for stereolyd for video og firekanals lydoppsett • Stedsspesifikk gallerimiks

Som deltager vil du bli utfordret på spørsmål som: Hvordan presenterer vi lyd i visningsrom?
Hvordan kan vi få best mulig lyd i våre egne rom? Hvordan får vi publikum til å lytte? Hvordan kan vi sette opp stereolyd for video og firekanals lyd i våre rom? Hvordan lager man en stedsspesifikk gallerimiks?

I løpet av kurset vil vi gå gjennom noen hovedprinsipper og demonstrere effektiv bruk av rom og høyttalere i krevende akustiske situasjoner. Vi vil finne løsninger for å lage en god lyttesituasjon for stereo lyd til video og firekanals lyd. Vi vil gå gjennom trinnene for å lage en stedsspesifikk gallerimiks.

Ettersom kurset er praktisk og lyd tar plass, er det et begrenset antall plasser på maks 8 personer.
Kurset koster 300,- inkludert bok og lunsj.

Påmelding her: https://www.eventbrite.com/e/lydarbeid-i-visningsrom-workshop-med-jrgen-larsson-tickets-55565730596

Meld deg på en av disse dagene:

Onsdag 06. mars 10.00-17.00 (for profesjonelle og semiprofesjonelle lydarbeidere som ønsker å fordype seg i teknikker for presentasjon av lyd i museums- og galleririom)
Torsdag 07. mars 10.00-17.00

Håndbok for lydarbeid i visningsrom av Jørgen Larsson ble initiert, finansiert og publisert av Lydgalleriet i 2018. Redaktører er Sissel Lillebostad og Bjørnar Habbestad. Lydgalleriet bidrar generøst med gratis bok til alle kursdeltagere og stor takk også til Atelier Nord som stiller med lokaler og Notam for utstyr.

Foto/ grafikk: Petri Henriksson/Blankblank.

PNEK - Production network for electronic art arranges, in collaboration with Lydgalleriet, Atelier Nord and Notam - a full day workshop for artists, gallerists, curators and others working with exhibition spaces, museums and galleries.

It is very common to present works with sound in showroom. At the same time, exhibition spaces for visual arts are often less suitable for presenting sound. Dissemination can be improved if we find out how we can make the most of the rooms we have available. This course will give you some tools to make the sound in your viewing room better. Through practical exercises and demonstrations we will go through the main principles of sound, listening and acoustics. In addition, we will go into specific challenges and discuss solutions for the rooms we are in. Together we will find out how we can best use the rooms to present different types of sound.

Topics include:

• Listening in viewing rooms • Speaker placement and sound zones • Acoustic principles • Curatorial choices and mounting practices • Aesthetic choices around technical equipment • Concrete challenges and possible solutions for the rooms • The use of mono sound • Stereo sound solutions for video and four-channel sound setup • Location-specific gallery mix

As participants you will be challenged on questions such as: How do we present sound in an exhibition space? How can we make the best possible sound in our own rooms? How do we get the audience to listen? How can we set up stereo video and four-channel audio in our rooms? How to create a location-specific gallery mix

During the course we will go through some key principles and demonstrate effective use of rooms and speakers in demanding acoustic situations. We will find solutions to create a good listening situation for stereo audio to video and four channel audio. We will walk you through the steps to create a site-specific gallery mix.

As the course is practical and sound takes up space, there is a limited number of seats for a maximum of 8 people. The course costs 300, - including book and lunch.

Registration:https://www.eventbrite.com/e/lydarbeid-i-visningsrom-workshop-med-jrgen-larsson-tickets-55565730596

Sign up for one of these days:

Wednesday 06 March 10.00-17.00

Thursday 07 March 10.00-17.00

Håndbok for lydarbeid i visningsrom by Jørgen Larsson was initiated, financed and published by Lydgalleriet in 2018. Editors are Sissel Lillebostad and Bjørnar Habbestad. Lydgalleriet generously contributes a free book to all course participants and a big thank you also to Atelier Nord who provides the gallery space and Notam for equipment!

Photo/ design: Petri Henriksson/Blankblank.