+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

06

.

05

.

11

05

.

06

.

11

Zimoun

Lydgalleriet er stolte av å kunne presentere en installasjon av Zimoun som første galleri i Norden. Den unge sveitiske kunstneren har de senere årene opparbeidet et solid rykte som en av de kommende stjernene innen kinetiske installasjoner, med New York, Hong Kong og Art Basel på kalenderen I 2011. I Bergen viser han arbeidet “138 prepared dc motors, cotton balls, cardboard boxes 40×40x40cm”.

Dette er en del av en serie som kan leses som en videreutvikling av Karl Poppers tanker om “Clocks and Clouds”. Popper så den fysiske verden som et kontinuum mellom to ekstremer, med regulære, deterministiske “klokker” på den ene siden og irregulære, indeterministiske “skyer” på den andre siden av skalaen.

Komponisten György Ligeti viste med sine rytmebaserte stykker, som Continuum, Clocks and Clouds og Poème Symphonique pour 100 métronomes den umerkelige overgangen mellom Poppers to ytterpunkter. I Ligetis metronomstykke settes 100 mekaniske metronomer igang i forskjellige hastigheter. Stykket ender med at metronomene én etter én slutter å slå. Selv om stykket var ment som en protest, har det fått stor innvirkning på mange kunstretninger.

Man kan se på Zimouns kunstnerskap som en spesialisering og videreføring av denne typen rytmiske eksperimenter. Han har de siste årene nesten utelukkende produsert installasjoner med utgangspunkt i små mekaniske bevegelser som hver og en er enkle og oversiktlige, men som i helhet danner en lydsky som forandrer seg ettersom bevegelsene kommer inn og ut av fase.

Zimoun er en del av den unge kinetiske scenen som arbeider seg vekk fra mikrokontrollere og datamaskinsystemer, men heller forsøker å gi objektene et eget liv gjennom minimale forskjeller i utformingen. De forskjellige tempoene i ”138 prepared dc motors…” dannes gjennom ballenes møte med overflaten inne i kassene, og små forskjeller i stangens bøyning. Det er ingen styringssystem involvert. Slik snakker også arbeidet til oss som et mangehodet legeme, alle med individuelle særtrekk.

Zimoun (1977) er autodidakt. Han har mottatt priser fra bl.a. Prix Ars Electronica, og stilt ut i gallerier over hele verden. Han representeres av Galerie Denise René (Paris) i Europa og bitforms gallery (NYC) i Amerika.

Lydgalleriet is proud to present an installation by Zimoun as the first gallery in the Nordic region. In recent years, the young Swiss artist has gained a solid reputation as one of the coming stars in kinetic installations, with New York, Hong Kong and Art Basel on the calendar in 2011. In Bergen, he shows the work "138 prepared dc motors, cotton balls, cardboard boxes 40 × 40x40cm ".

This is part of a series that can be read as a further development of Karl Popper's thoughts on "Clocks and Clouds". Popper saw the physical world as a continuum between two extremes, with regular, deterministic "clocks" on the one hand and irregular, indefinitely "clouds" on the other side of the scale.

The composer György Ligeti showed with his rhythm-based pieces, such as Continuum, Clocks and Clouds and Poème Symphonique pour 100 métronomes the imperceptible transition between Popper's two extremes. In Ligeti's metronome, 100 mechanical metronoms are set at different speeds. The piece ends with the metronome one by one quitting. Although the play was meant to be a protest, it has had a great impact on many art directions.

One can look at Zimoun's artistry as a specialization and continuation of this kind of rhythmic experiment. In recent years, he has almost exclusively produced installations based on small mechanical movements, each of which is simple and transparent, but as a whole it forms a noise cloud which changes as the movements come in and out of phase.

Zimoun is part of the young kinetic scene that works away from microcontrollers and computer systems, but rather tries to give the objects their own lives through minimal differences in design. The different pace of the "138 prepared dc motors ..." is formed through the balls' face with the surface inside the crates, and small differences in the bend of the rod. There is no management system involved. This is how our work is talking to us as a multi-headed body, all with individual characteristics.

Zimoun (1977) is autodidact. He has received awards from Prix ​​Ars Electronica, and exhibited in galleries around the world. He is represented by Galerie Denise René (Paris) in Europe and bitforms gallery (NYC) in America.