+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

10

.

08

09

.

11

.

08

Ingvild Langgård

Lydgalleriet er svært glade for å kunne presentere Ingvild Langgårds første separatutstilling i Norge med utstillingen Wonders Beyond Yonder. Langgård vakte oppsikt på Astrup Fearnley Museet tidligere i år med det klaustrofobiske verket The Beast som hos oss vises i et av våre mørke loftsrom. Hennes arbeider kretser rundt temaer der overskridelse og forandret virkelighet er vesentlig.

På Lydgalleriet vises både videoarbeider og lydarbeider fra de siste to år. Natur er utgangspunkt for flere av verkene, ofte fordreid, eller som uttrykk for menneskelige trekk som ambisjon eller redsel. Elementer fra okkultisme og mytologi er fremtredende, som reversering, ritualmagi og mytisk symbolikk. Lydverkene baseres på opptak av naturlyder, stemmer og akustiske instrumenter, mens filmene er skutt på 8- og 16 mm film, hvor lys, skygge, og selektiv fokus skaper en verden som beveger seg mellom det synlige og det skjulte, skarphet og tilsløring, lys og mørke. I The Beast møter publikum en rytmisk komposisjon av sort pels, et ubegripelig og foranderlig dyr i sirkel. Alene og i nærmest fullstendig mørke, men omgitt av lyd, endres betrakterens persepsjonsevne. Vissheten om et avgrenset, klaustrofobisk avlukke erstattes med opplevelsen av et uendelig sort rom. I lydverket The Orchard veves biter fra forskjellige mytologier sammen, som myten om Isis og Osiris, norrøne kvad som Voluspå og Hyndluljod, og ikke minst elementer fra sjamanisme, til en reise gjennom tid og rom, ledsaget av en tusen år gammel lady.

Utstillingen trekker linjer til symbolismen og til 50-tallets filmrebell Kenneth Anger, med sine barokke, estetiske tablåer hvor skjønnheten vipper over og nærmer seg det groteske. Nytelse går over i ubehag, og noe fremmed og farlig tilkjennegir seg. Slik Mircea Eliade beskriver begrepet om det hellige; som manifestasjonen av noe fullstendig annerledes og motsatt plutselig tilkjennegitt midt i det profane, viser utstillingen forsøksvis glimt av det andresidige, som når noe glipper, og bildet av virkeligheten forskyves.

Utstillingen er kommet til med støtte fra Norsk Kulturråd og Notam.

Lydgalleriet is very pleased to present Ingvild Langgaard's first solo exhibition in Norway with the exhibition Wonders Beyond Yonder.

Langgård attracted attention at the Astrup Fearnley Museum earlier this year with the claustrophobic work The Beast which will be shown in one of our dark attic rooms. Her working circles around themes where overruns and changed reality are essential. The audio gallery shows both video and audio works from the last 2 years. Nature is the starting point for several of the works, often distorted, or as expressions of human traits as ambition or fear. Elements of occultism and mythology are prominent, such as reversal, ritual magic and mythical symbolism. Sound effects are based on recording of natural sounds, voices and acoustic instruments while the films are shot on 8- and 16 mm film, where light, shadow, and selective focus create a world moving between the visible and the hidden, sharpness and obscurity, light and dark. In The Beast the audience meets a rhythmic composition of black fur, an incomprehensible and changeable animal in circle. Alone and almost completely dark, but surrounded by sound, the perceptive ability of the viewer changes. The awareness of a delimited claustrophobic cubicle is replaced with the experience of an infinite black space. The Orchard sound pieces from different mythologies together, such as the myth of Isis and Osiris, Norrøne Quad as Volus and Hyndluljod, and not least elements of shamanism, a journey through time and space accompanied by a thousand-year-old lady.

The exhibition draws lines to the symbolism and to the 50's film-connoisseur Kenneth Anger, with its baroque, aesthetic taboos where the beauty lashes and approaches the grotesque. Enjoyment is in discomfort, and something strange and dangerous is known. Such as Mircea Eliade describes the term of the holy; As the manifestation of something completely different and opposite suddenly revealed in the middle of the profane, the exhibition shows the experimental glimpse of the second-sided, as something slips and the image of reality is shifted.

The exhibition has come with the support of Arts Council Norway and Notam.